Tel: +91 94448 17394 / 98400 03842
Email: tamilarsamayam2010@gmail.com
soulology of tamils vs american psychologyCreation vs evolution theoryWorld first language

soulology of tamils vs american psychology

Read More

Creation vs evolution theory

Read More

World first language

Read More

இந்து முன்னணி தலைவர் திரு. இராமகோபாலனுக்கு 13-5-2013 அன்று அனுப்பப்பட்ட கடிதம்

ùTßSo

§Ú, CWôUúLôTôXu AYoLs.

Uô¨X AûUlTô[o.

CkÕ Øu]¦.

59. IVô ØR­ ùRÚ. ùNuû] – 600 002

IVô.

ùTôÚs :- CkÕ LPÜ[ûW C¯ÜTÓj§V IúWôl©V Y¯d ¡±vRYoLû[d Li¥jÕ GeL[ôp SPjRlThP LiP]l ùTôÕdáhPjûR Rôe¡d ùLôs[ CVXôUp EeL[ôp GeLÞdÏ G§WôL ùY°«PlThÓs[ ÑYùWôh¥«u LÚjÕLs ùRôPoTôL,

9-5-2013 Sô°hÓ SôeLs EeLÞdÏd L¥Rm GݧV ©u]o EeLÞûPV ÑYùWôh¥ûVd LôQ úSokRûUVôp EeLs ÑYùWôh¥«u ùRôPoTôLÜm. SôeLs GÓdL CÚdÏm ARu ùRôPo SPY¥dûL ùRôPoTôLÜm CdL¥Rm EeLÞdÏ AàlTlTÓ¡\Õ,

úRôUô Y¯j RªZo NUVm ‘CkÕ URm@ Guàm ùTVWôp. CkÕjÕYôd ùLôsûLûVÙûPV ©WôUQoL[ô¡V EeL[ôp A¥ûUlTÓjRlTh¥Úd¡\Õ,

AqYôú\ CúVÑ®u StùNn§ ‘¡±vRY URm@ Guàm ùTVWôp IúWôl©VoL[ôp A¥ûUlTÓjRlTh¥Úd¡\Õ,

B§dLYô§L[ô¡V ©WôUQoLÞm IúWôl©VoLÞm ‘B¬Vo@ Guàm ùTôÕl ùTVWôp CûQkÕ CkÕ URm. ¡±vRY URm B¡V CWiûPÙm TVuTÓj§ EXLjûR A¥ûUlTÓj§d ùLôi¥Úd¡uÈoLs GuTÕ EXL YWXôß, CkR CWiÓ B§dLYô§L°u ûLL°­ÚkÕm CúVÑ®u StùNn§ûV ®Ó®dÏm ØVt£«p DÓThÓd ùLôi¥ÚdÏm GeLû[ CÚ B§dLYô§LÞm CûQkÕ G§olTÕ CVpTô]Õ,

CkR CVp©uT¥ IúWôl©Vo Y¯d ¡±vRYoLs. úRôUô Y¯j RªZo NUVUô¡V CkÕ URjûR C¯ÜTÓj§VûUûVd Li¥jÕd LiP]l ùTôÕd áhPm SPj§V GeLû[ G§ojÕ ‘B¬Vo@ Guàm ùTVWôp IúWôl©Vd ¡±vRYoLÞPu CûQkÕs[ B§dLYô§L[ô¡V ©WôUQoLÞdÏ GeLs úUp úLôTm YÚYÕ CVpTô] Juú BÏm,

AkR EeLÞûPV CVpûT ¿eLs GeLÞdÏ G§WôL Jh¥Ùs[ EeLÞûPV ÑYùWôh¥ ùR°YôL ùY°lTÓj§Ùs[Õ, AkRf ÑYùWôh¥«p ¿eLs GeLÞdÏ G§Wô] EeLs ùYßlûTÙm TûLûUûVÙm ªLj Rk§WUô] ãrf£Vôp ùY°lTÓj§ CÚd¡uÈoLs, EeLÞûPV A¥lTûP úSôdLm EeL[ôp A¥ûUlTÓjRlThÓ C¯ÜlTÓjRlThÓs[ Rªr UdLs. LPkR LôX YWXôtß EiûUûV EQokÕ ®¯l×QoÜ ùTtß®Pd áPôÕ GuTÕ BÏm,

 EeLs §hPm

GeL[ôp SPjRlThP LiP]l ùTôÕd áhPj§p. RªrSôÓ ØÝYÕm SPjRlTPl úTôYRôL GeL[ôp A±®dLlThP ®¯l×QoÜl ùTôÕd áhPeLs RÓdLlTP úYiÓm GuTÕ EeLs §hPm, Rªr UdLs ®¯l×QoÜl ùTtß ®hPôp ©WôUQoL°u ãrf£ûVl ׬kÕ ùLôiÓ ®ÓRûX AûPkÕ ®ÓYôoLs,

Rªr UdLs ®ÓRûX AûPV ®PôRT¥ RÓdLlTP úYiÓUô]ôp ®¯l×QoÜl ùTôÕd áhPeLs SûP ùT\ôUp RÓdLlTP úYiÓm, ®¯l×QoÜl ùTôÕd áhPeLs SûPùT\ôUp RÓdLlTP úYiÓUô]ôp. LôYp Õû\ûV AàU§ UßdL ûYdL úYiÓm, LôYp Õû\ûV AàU§ UßdL ûYdL úYiÓUô]ôp. ùTôÕd áhPm SPjRlThPôp LXYWm EÚYôÏm Guàm GiQjûRd LôYp Õû\dÏ HtTÓjR úYiÓm, LôYp Õû\dÏ AkR GiQjûR HtTÓjRúY EeL[ôp ãrf£VôL CkRf ÑYùWôh¥«u LÚjÕdLs Y¥YûUdLlThÓs[],

GqY[Ü ãrf£VôL ¿eLs ÑYùWôh¥«u LÚjÕLû[ EÚYôd¡Vl úTô§Ûm. EeLs ùTôn ØLm A§p ùY°lThÓ ¨t¡\Õ, GqYôß?

1, ¡±vRY ùY±Vu ùRnYSôVLm

¡±vRYo – GuTÕ RªZLj§p ¡,©,15Bm èt\ôi¥tÏl ©u]o IúWôl©VoL[ôp EÚYôdLlThP JÚ URjûRf úNokRYûWd ϱdÏm ùTVo GuTÕ EeLÞdÏj ùR¬Ùm, úRôUô Y¯j RªZo NUVUô¡V CkÕ URjûRf úNokRYoLs ”CkÕdLs@@ Guàm ùTV¬p CÚd¡\ôoLs, LiP]l ùTôÕd áhPm CkÕd LPÜ[ûW C¯ÜlTÓj§V IúWôl©V Y¯d ¡±vRYoLû[ G§ojÕ SPjRlThPÕ GuTûR ¿eLs A±ÅoLs,

¿eLs CûR A±k§ÚkÕm CkÕd LPÜ[ûW C¯ÜTÓj§ AYUô]lTÓj§VYoLs ÁÕ EeLÞdÏ ùYßl×m úLôTØm YW®pûX, Uô\ôL AYoLû[d Li¥jÕd áhPm SPj§V Gu ÁÕ EeLÞdÏ ùYßl×m úLôTØm YkÕ. ùTôÕ UdLû[ G]dÏ G§WôLj §Úl×YRtLôL ”¡±vRY ùY±Vu@@ Gußm. ûLÕ ùNnV úYiÓm Gußm. ¿eLs ùY°«h¥ÚdÏm LÚjÕ CkÕd LPÜ[ûW C¯ÜTÓj§VYoLÞdÏ BRWYôL. AYoLÞûPV ûLVô[WôL ¿eLs ùNVpTh¥Úd¡uÈoLs GuTûR EeL[ôp UßdL Ø¥VôÕ,

 2, CkÕd LPÜû[ C¯ÜTÓjÕm ùRnYSôVLm

CkÕ LPÜ[ûW C¯ÜTÓj§ AYUô]lTÓjÕm IúWôl©Vd ¡±vRYoLû[d Li¥jÕd LiP]l ùTôÕd áhPm SPjÕm SôeLs CkÕd LPÜû[ C¯ÜTÓjÕ¡\YoL[ôLd Lôh£V°lTRtÏd LôWQm CkÕd LPÜ[ûW C¯ÜTÓj§ AYUô]lTÓjÕm IúWôl©Vd ¡±vRYoL°u ûLVô[ôLf ùNVpTÓm ©WôUQoL[ô¡V EeLÞdÏ CVpTô]úRVôÏm, Hù]²p ©WôUQoL[ô¡V ¿eLÞm. IúWôl©Vo Y¯d ¡±vRYoL[ô¡V AYoLÞm CkÕ URj§tÏ G§Wô] B§dLYô§Ls ApXYô?

C§Ûm EeLs ùTônØLm LZuß ùY°úV ùRôeÏ¡\Õ, ùTôÕ UdLû[ G°§p HUôt±l ©ûZdÏm EeLs LPkR LôXm Uô± ®hPÕ GuTûRl ׬kÕ ùLôsÞYÕ EeLÞdÏ SpXÕ,

3, ØÚLû]Ùm. ®]ôVLûWÙm. IVlTû]Ùm. SPWô_ûWÙm CúVÑ®u Y¯j úRôu\pLú[ G]l ùTôÕd áhPj§p úT£

URd LXYWjûRj çiÓm ùRnYSôVLm

úUúX ϱdLlThÓs[ LPÜ[ûWl ùTVo ùNôp­ ªLd ¸rjRWUôLl úT£ C¯ÜTÓj§V IúWôl©Vd ¡±vRYoLs ÁÕ EeLÞdÏl TôNm ùTôjÕd ùLôiÓ YkÕs[Õ, CR]ôp AYoLû[d Li¥jÕ. AYoLs YQeÏm CúVÑ®u ×WôQ Y¥YeLú[ CkÕ URd LPÜ[o Guß SôeLs ®[d¡VûU EeLÞdÏd LXYWjûR ùNnVj çiÓ¡\Õ,

ARôYÕ. CkÕd LPÜ[ûW IúWôl©Vd ¡±vRYoLs C¯ÜTÓj§VûR W£jÕ YWúYt¡uÈoLs,

B]ôp. ”¡±vRYoLú[ ¿eLs YQeÏm CúVÑ®u ×WôQ Y¥YeLû[ CLZô¾o ¿eLs CLrYÕ ¿eLs YQeÏm CúVÑûYúV@@ Guß ×WôQeLû[ ®[dÏYÕ EeL[ôp ùTôßjÕd ùLôs[ CVXôUp EeLû[d LXYWm ùNnVj çiÓ¡\Õ,

CkÕ URd LPÜs ùLôsûLdÏ G§Wô] ¾ Y¯TôhûPÙûPV SVYgNL Sôj§LoL[ô¡V EeLÞdÏ CkÕ URd LPÜ[o úUp CÚdÏm ùYßlûT CkR ®RUôLj ¾ojÕd ùLôsÞ¡uÈoLs GuTÕ ®[eÏ¡\Õ,

4, ùRnYSôVLjûRd ûLÕ ùNn

Sôh¥p URd LXYWjûR EÚYôdÏYûRúV ùLôsûLVôLd ùLôiÓ ùNVpThÓ YÚm CkÕ Øu]¦dÏ. URd LXYWm HtTPôUp. Aû]jÕ URjRYÚm CûQkÕ YôÝm. UR Sp­QdLjûR EÚYôdÏ¡\YoLû[ LiPôp ùYßl× HtTÓYÕ CVpTô] Juß BÏm,

CkÕ Øu]¦ Gu\ôúX URd LXYWj§u £u]m Guß Rªr Sôh¥p ùNVpThÓ YÚm. ©WôUQ CWôUúLôTôXàdÏ. UR Sp­QdLjûR EÚYôdÏm ùRnYSôVLm Ri¥dLlTP úYi¥V JÚ STo GuTûR ªLj §\ûUVô] ãrf£ êXm ùY°lTÓj§Ùs[ ©WôUQoL°u ãrf£ Rªr UdL[ôp ׬kÕ ùLôs[lTÓm LôXm YkÕ ®hPÕ,

CR]ôp. ûLÕ ùNnVlTP úYi¥VÕ RªZWô¡V ùRnYSôVLUô ApXÕ ©WôUQWô¡V CWôUúLôTôX]ô Guàm úLs®dÏd LôXm T§p ùNôpÛm,

5, CߧVôL

 

SôeLs EeLÞdÏ 9-5-2013 Auß Aàl©V L¥Rj§u ùRôPof£VôLÜm EeLs ÑYùWôh¥dÏ T§XôLÜm AûUkÕs[ CkRd L¥RjÕPu. ¿eLs ÑYùWôh¥«p ùR¬®jÕs[ EeLs ãrf£d LÚjÕdÏ HtT 9-5-2013 Sô°hP GeLs L¥Rj§u Cߧl Tj§«Ûs[ LÚjûR A¥lTûPVôLd ùLôiÓ GeL[ôp ùY°«PlTP CÚdÏm ÑYùWôh¥«u YôNLeLs ¸úZ ùLôÓdLlTÓ¡u\],

 

RÓdLôúR. RÓdLôúR

 RªrSôÓ ©WôUQ AûUl×Lú[ RÓdLôúR

AYt±u YuØû\j RûXYo CWôU úLôTôXú] RÓdLôúR

”Aû]jÕ Nô§«]Úm AofNLWôLXôm@@

Guàm RªZL AW£u NhPjûRj RÓdLôúR

1,  ûNY URj§u RûXûUd úLô®Xô] £RmTWj§p TWmTûW TWmTûWVôLl éû N ùNnÕ YkR Tû\Vo Ï¥ûVf úNokR SkR]ôûWd ùLôûX ùNnÕm

 2,  ûYQY URj§u RûXûUd úLô®Xô] §ÚYWeLj§p TWmTûW TWmTûWVôLl éûN ùNnÕ YkR TôQo Ï¥ûVf úNokR §ÚlTôQôrYôûWd ùLôûX ùNnÕm

3, ©WôUQoLs ATL¬jR CPeL°p Rªr Oô]l TWmTûW«]Wôm Tû\Vo Ï¥    AofNLÚm TôQoÏ¥ AofNLÚm AYoLs Ï¥LÞdÏ CûZdLlThP   ùLôÓûUL°­ÚkÕm AYUô]j§­ÚkÕm ®ÓThÓ ÁiÓm éûN ùNnYûRj   RÓdLôúR, RªZL AW£u NhPjûRj RÓdLôúR,

CkRd L¥Rm EeLs ûL«p ¡ûPjÕ 10 SôhLÞdÏs CkRf ÑYùWôh¥«u LÚjÕLÞdÏ EeL°PªÚkÕ Ußl× YWô®hPôp. CÕ ÑYoL°Ûm TRôûLL°Ûm CPm ùTßm,

EeL°PªÚkÕ T§p YkRôp AÕ GeLs ùNVpTôh¥p LY]m ùTßm, GeLs ùNVp ùRôPÚm,

EXL ùUô¯L°p úYß GkR ùUô¯«Ûm CpXôR. EXL UReLû[Ùm EXL UdLû[Ùm Ju±ûQdÏm ”BuU®Vp@@ Rªr ùUô¯«p UhÓúU CÚd¡\Õ,

RªZu Aû]jÕ UReLû[Ùm Aû]jÕ UdLû[Ùm AWYûQdÏm BuÁL Oô]jûRÙûPVYu GuTûR EXL ùUô¯L°p úYß GkR ùUô¯«Ûm CpXôUp Rªr ùUô¯«p UhÓúU CÚdÏm,

 1, NUQ URd Lôl©Vm

 2, ùT[jR URd Lôl©Vm

 3, ûNY URd Lôl©Vm

 4, ûYQY URd Lôl©Vm

 5, ¡±vRY URd Lôl©Vm

 6, CvXôªV URd Lôl©Vm

 B¡V Lôl©VeLs GÓjÕd LôhÓ¡u\], RªZoLÞûPV UR Sp­QdLj§tÏm. ùUnl ùTôÚû[ EQokÕ EXÏdÏ EQojÕYRtÏm DÓCûQ úYß GkR C]j§Ûm TôolTRtÏ CpûX, B§dLYô§L[ô¡V IúWôl©VoL[ôÛm ©WôUQoL[ôÛm CûRl ׬kÕ ùLôsÞRp G°Ruß, GpXôm YpX Cû\Yu CûRl ׬kÕ ùLôsÞm Bt\ûX EeLÞdÏj RkÕ EeLû[ BºoY§lTôWôL,

 

ReLs Au×s[.

 Ø, ùRnYSôVLm,

 

 

 

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society Section – A 1) Science and Religion: “Science without religion is Lame; Religion without science is blind.” says Einstein. […]

Read More
St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography

St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography   Six different forms of expressions are: 1.        Verbal Form 3.        Written Form 4.        Pictorial Form 5.        Relief Form 6.        Icon form All these […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More
Uniqueness of Tamil language

Uniqueness of Tamil language   Can our experience be systematically and logically explained? Can we find systematic and grammatical explanation for our personal experiences in the languages of the world? […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More