Tel: +91 94448 17394 / 98400 03842
Email: tamilarsamayam2010@gmail.com
soulology of tamils vs american psychologyCreation vs evolution theoryWorld first language

soulology of tamils vs american psychology

Read More

Creation vs evolution theory

Read More

World first language

Read More

இந்து முன்னணி தலைவர் திரு. இராமகோபாலனுக்கு 9-5-2013 அன்று அனுப்பப்பட்ட கடிதம்

ùTßSo

§Ú,CWôUúLôTôXu AYoLs.

Uô¨X AûUlTô[o.

CkÕ Øu]¦.

59.IVô ØR­ ùRÚ. ùNuû] – 600 002

IVô.

ùTôÚs:-

1, EiûU Ck§VoLû[ TX ©¬ÜL[ôLl ©¬jÕ A¥ûUlTÓj§ Nô§Vôp C¯ÜTÓjÕm Uàèp ùLôsûLVô¡V ”CkÕjÕYô@@ GuTÕ úYß GuTÕm

2, úYRôkRd ùLôsûLûVÙûPV §ÚdÏ\s Y¯«p RªZLj§p EÚYô] Td§ CVdLj§u  TV]ôL Y[okR ûNY. ûYQY UReL[ô] ”CkÕURm@@ GuTÕ úYß GuTÕm

3, ûNY URj RûXYoL[ô] Tû\Vo Ï¥ûVf úNokR SkR]ôûWÙm. ûYQY URj RûXYoL[ô] TôQo Ï¥ûVf úNokR §ÚlTôQôrYôûWÙm ùLôûX ùNnÕ CkÕ URjûR ATL¬jRYoLs CkÕjÕYôl ©WôUQoLs GuTÕm

4, CXeûL«p 1607 CkÕ URd úLô®pLû[ C¥jÕ A¯jR CWô_ThúNÜdÏ. §ÚlT§ CkÕ  URd úLô®ÛdÏs £\l× YWúYt×d ùLôÓjRYoLs SVYgNL Sôj§LoL[ô¡V ©WôUQoLs GuTÕm

5, Aû]jÕ Nô§«]Úm AofNLWôLXôm Guàm RªZL AW£u NhPjûR U§jÕ SkR]ôûWd  ùLôûX ùNnR £RmTWj§p Tû\Vo Ï¥ûVf úNokR AofNLûWÙm §ÚlTôQôrYôûWd ùLôûX ùNnR §ÚYWeLj§p TôQo Ï¥ûVf úNokR AofNLûWÙm éûN ùNnV. SVYgNL  Sôj§LoL[ô¡V ©WôUQoLs  RûP ùNnVd áPôÕ GuTÕm

6, CRtÏ ©WôUQoLs U]m Uô± YWXôtß EiûULû[ Htßd ùLôs[ ØuYW úYiÓm Gußm úLô¬ ,,,,

——-

LiP]l ùTôÕdáhPm

LPkR 27-04-2013 N²d¡ZûU UôûX 6 U¦dÏ AVu×Wm _ô«ih BÀv úWôh¥p LiP]l ùTôÕd áhPm Juß GeL[ôp SPjRlThPÕ,

ײR úRôUô Y¯j RªZo NUVUô¡V CkÕ URjûR IúWôl©Vo Y¯d ¡±vRYoL°p £Xo C¯ÜTÓj§ AYUô]lTÓj§VûU Tt± GeLÞdÏl ×Lôo YkRûUVôp. AkRl ×Lô¬u A¥lTûP«p. C¯ÜTÓj§VYoLs EiûUûV EQokÕ U]m §ÚkR úYiÓm Guàm úSôd¡p Ad LiP]l ùTôÕdáhPm YWXôtß Y¯«p BWônf£ÙPu á¥V §Vô]d áhPUôL SPjRlThÓ £\lTôL ¨û\Ü ùTt\Õ,

LiP]d áhPj§u ùRôPof£Vô]-èp (Hindu Religion) 

CkRd áhPj§u ùRôPof£VôL CkÕ URj§u EXL[ô®V £\lûTd áßm

”RªZo NUVUô¡V CkÕ URm Ko EXLl ùTôÕ URm – GqYôß?@

Guàm RûXl©p CkÕ URj§p EXL UReLs Aû]jÕm Ju±ûQÙm YWXôtû\d áßm èp Juß EÚYô¡d ùLôi¥Úd¡\Õ,

T­Ùs[ úYRd ùLôsûL«­ÚkÕ T­ ¨û\úY±V úYRôkRd ùLôsûL EÚYô] YWXôß

£kÕùY°j RªZoL°u ײRUô] £Y­eL Y¯TôÓ. ÑúU¬V SôL¬Lj§u Y¯ ûT©°u TûZV HtTôh¥p ùTjúRp. ªvTô. º]ôn. ¡pLôp. ºúLm. GTú]No B¡V Bß CPeL°p £Y­eL Y¯TôhÓ CPeLû[ EÚYôd¡VûU á\lThÓs[Õ, TûZV HtTôPô¡V ëR URj§u úYRj§p á\lThÓs[ T­ÙPu á¥V £Y­eL Y¯Tôh¥­ÚkÕ. T­ ¨û\úYt\jûRd áßm úYRôkRd ùLôsûLûVÙûPV קV HtTôh¥u E«ojùRÝkR ¡±vÕ®u U¡rf£d ájRô¡V £YSP] Y¯TôÓ CÓLôh¥p ØVXL]ô¡V NôjRô²u ÁÕ BÓm BhPUôL ®[dLlTÓ¡\Õ, CkR úYRôkRd ùLôsûLúV §ÚdÏ\°u Y¯ RªrSôh¥p Y[okR Td§ CVdLj§tÏ A¥lTûPVôL AûUkÕs[Õ, RªZLj§p GÝkR Td§ CVdLj§u TV]ôLj úRôu±V ûNY ûYQY NUVeLs Be¡úXVo Bh£d LôXj§p 1794dÏl ©u]o CkÕ URm Guàm קV ùTVûWl ùTt\Õ GuTÕ YWXôß,

CkÕ URj§tÏ G§Wô]Õ CkÕjÕYô,

CkÕ URm

(Hindu Religion) ”VôÕm FúW; VôYÚm úL°o@@. ”Juú\ ÏXm; JÚYú] úRYu@@ Guàm EXL[ô®V ùLôsûLL[ôp EXL UdLû[ Ju±ûQlTÕ BÏm,

B]ôp. CRtÏ Uô\ôL CkÕjÕYôd ùLôsûL (Hinduism) Ck§V UdLû[ Uàèp ùLôsûL«u A¥lTûP«p TX _ô§L[ôLl ©¬jÕ Ck§V UdL°u JtßûUûVf £ûRjÕ. EiûU Ck§VoLû[ C¯ÜTÓj§ A¥ûUlTÓj§ AYUô]lTÓjÕYÕ BÏm,

CkÕ URj§tÏ G§Wô]YoLs CkÕjÕYôd ùLôsûLûVÙûPV ©WôUQoLs

CXeûL«p. Rªr C]m A¯dLlThPùTôÝÕ 1607 RªZo NUVd úLô®Xô¡V CkÕ URd úLô®pLs.  CWô_ThúNYôp C¥jÕ A¯dLlThP],

CkÕ URj RûXYoLs G] ReLû[d á±d ùLôiÓ CkÕ URj§tÏ G§Wô] CkÕjÕYôd ùLôsûLûVÙûPV ©WôUQoLs. CkÕ URd úLô®pLs C¥dLlThPûR G§ojÕd LiP]d ÏWp GÝlT®pûX, úTôWôhPm SPjR®pûX

CYt±tÏ Uô\ôL. 1607 CkÕ URd úLô®pLû[ C¥jR CWô_TdúN ùRuCk§Vô YkRùTôÝÕ. AYûWl TôWôh¥ CkÕ URd úLô®Xô] §ÚlT§ úLô®ÛdÏs CkÕ URj§tÏ G§Wô] ©WôUQoL[ôp CWô_ThúNÜdÏ £\l× YWúYt× ùLôÓdLlThPûR Aû]YÚm A±úYôm,

BLúY. CkÕ URj§tÏ G§Wô]YoLs CkÕjÕYôd ùLôsûLûVÙûPV ©WôUQoLs GuTÕ VôÚm UßdL CVXôUp SûPØû\«p ¨ûXSôhPlTh¥ÚdÏm YWXôtß EiûUVôL CÚd¡\Õ,

RªZo NUVUô¡V CkÕ UR UôSôÓ

RªZo NUVUô¡V CkÕ URj§u EXL[ô®V £\l×Lû[ YWXôtß Y¯«p RdL BWônf£ÙPu ¨ûXSôh¥d LôhÓm ”RªZo NUV EXL ØRp UôSôÓ@@ 2008 BLvÓ 14-17 YûW ùNuû]«p GeL[ôp SPjRlThÓ. RªZo NUVUô¡V CkÕ URj§u EXL[ô®V £\l×Ls RdL BRôWeLÞPu BWônf£Vô[oL[ôp ¨ûXSôhPlThP],

CkÕjÕYô ©WôUQoL°u AYçß

CûRj Rôe¡d ùLôs[ CVXôR CkÕ URj§tÏ G§Wô] CkÕjÕYôd ùLôsûLÙûPV ©WôUQoLs Ju±ûQkÕ GeLÞdÏ G§WôL  ãrf£ ùNnÕ. GeLÞdÏ G§WôLj §hPªhP AYçß TWl×Y§p DÓThP]o,

ײR úRôUô Y¯j RªZo NUVUô] CkÕ URj§u £u]Uô] §Ú¿ß. IúWôl©Vo Y¯d ¡±vRY URj§u £u]Uô] £ÛûY B¡V CWi¥p. £ÛûY RY\ô] £u]m Gußm. §Ú¿ß N¬Vô] £u]m Gußm YWXôtß BRôWeLs ùLôÓdLlThÓ ”§Ú¿\ô? £ÛûYVô? N¬Vô] £u]m GÕ?@@ Guàm RûXl©p CkÕ URjûRf £\l©jÕ GÝRlThÓs[ GuàûPV è­p CkÕ URjûR Sôu C¯ÜTÓj§ GݧÙs[RôL EiûUdÏ Uô\ôLÜm. U¦ AnVo GuTYo GݧV AYÚûPV AàTYjûRd áßm AYÚûPV èûX. Sôu GݧVRôLÜm. A§p Sôu CkÕ URjûR C¯ÜTÓj§ CÚlTRôLÜm ÅiT¯ ÑUj§ ùNuû] UôSLWd LôYpÕû\ BûQV¬Pm ùTônl ×Lôo ùLôÓjÕ. AÕ Tj§¬ûLL°p YÚm T¥VôLl úTh¥ ùLôÓjÕ. GuúUp AYçß TWl©V CkÕ Øu]²j RûXYo CWôUúLôTôXu AYoLs ÁÕ AYçß YZdÏj ùRôÓdLlThÓ AkR YZdÏ ùNuû] EVo¿§ Uu\j§p SPkÕ ùLôiÓ CÚd¡\Õ, CkR ¨ûX«p.

ùR°Ü ùTt\]o

ײR úRôUô Y¯ RªZo NUVUô¡V CkÕ URjûR C¯ÜTÓj§ AYUô]lTÓj§V IúWôl©Vo Y¯d ¡±vRYoLû[d Li¥jÕj §ÚjÕm úSôd¡p SôeLs SPj§V

 LiP]l ùTôÕd áhPj§tÏ AàU§ YZe¡V AVu×Wm úL,2, LôYp ¨ûXV BnYô[o AYoLû[Ùm ÖiQ±Üj Õû\ ÕûQ BnYô[o AYoLû[Ùm Nk§jÕ AYoLs AàU§ YZe¡VÕ RYß G] Yô§hPÕPu áhPm SPj§V GeLÞdÏ G§WôLÜm úLs®Ls úLhÏmT¥ CkÕ Øu]²«u Uj§V ùNuû] UôYhPf ùNVXô[ÚPu BhLs Aàl© ûYdLlThÓ GeLs Åh¥p 03-04-2013 ùYs° CWÜ 9,15 ØRp 10,20 YûW GeL°Pm TX úLs®Ls úLhÓj ùR°Ü ùTt\ÕPu YÏl×Ls SPjRlThPôp Rôm LXkÕ ùLôiÓ úUÛm EiûUûV A±V ®Úm×YRôLd á± ®ûP ùTt\]o,

§Ú, CWôUúLôTôXu ùR°Ü ùT\ ®Úm×YôWô?

YkRYoLs ùR°Ü ùTt\Õ EiûU, B]ôp. Aàl© ûYjR CkÕ Øu]¦j RûXYo §Ú, CWôUúLôTôXu ùR°Ü ùT\ ®Úm×YôWô Guàm úLs® Gg£ ¨t¡\Õ,

§Ú, CWôUúLôTôXu ùR°Ü LÚ§ AYÚûPV UôYhPf ùNVXô[¬Pm.

1, GeLÞdÏ YkR ×Lôo L¥RØm ARtÏ SôeLs GÓjR SPY¥dûL ùRôPoTô]ûY Af£PlThÓs[ 2013   Uôof UôR RªZo NUVm CRr Jußm.

2, RªZo NUVUô¡V CkÕ URj RûXYoL[ôL CÚkR Tû\Vo Ï¥ûVf úNokR SkR]ôûWÙm. TôQo Ï¥ûVf  úNokR §ÚlTôQôrYôûWÙm ùLôûX ùNnÕ®hÓ ûNYjûRÙm ûYQYjûRÙm A¥ûUlTÓj§Ùs[YoLs  ¾ Y¯TôhÓ SVYgNL Sôj§LoL[ô¡V ©WôUQoLs GuTûRÙm RªrSôÓ ©WôUQo NeLj§u Y¯    ¨ûXSôh¥Ùs[úRôÓ SVYgNL Sôj§LoL°u A¥ûUjRû[«­ÚkÕ CkÕ URjûR ®Ó®lTÕ GqYôß?  Guàm RûXl©Xô] ùY°ÂÓ Jußm.

3, SkR]ôûWÙm. §ÚlTôQôrYôûWÙm ùLôûX ùNnR vUôojRl ©WôUQoL°u YWXôtû\ ®[dL

”©WôUQôs LúT ClùTôÝÕ §\dLlTh¥ÚlTÕ Hu?@@

  Guàm RûXl©Xô] ùY°ÂÓ Jußm.

4, CXeûL«p 1607 CkÕ URd úLô®pLû[ C¥jÕ A¯jR CWô_ThúNÜdÏ £\l× YWúYt× CkÕ URd   úLô®­p ùLôÓjR ©WôUQoLs CkÕ UR G§¬Ls GuTûRj RªrSôÓ ©WôUQo NeLj§u Y¯ ¨ûXSôh¥Ùs[ YWXôtû\d áßm

”CkÕ URj§tÏj RûXYoLs CÚd¡u\ôoL[ô?@@

Guàm RûXl©Ûs[ ùY°ÂÓ Jußm GeL[ôp ùLôÓdLlThÓs[ûRl úTôuß ¿eLÞm ùR°ÜùT\ EeLÞdÏm AkR SôuÏ ùY°ÂÓLÞm CjÕPu CûQdLlThÓs[],

ײR úRôUô Y¯ RªZo NUVUô¡V CkÕ URjûR C¯ÜTÓjÕm IúWôl©V Y¯d ¡±vRYoLs JÚTdLØm. ײR úRôUô Y¯j RªZo NUVUô¡V CkÕ URjûR A¥ûUlTÓj§ C¯ÜTÓjÕm SVYgNL Sôj§LoL[ô¡V CkÕjÕYôl ©WôUQoLs UßTdLØm CkÕ URj§tÏ G§WôLf ùNVpThÓ YÚm ¨ûX«p. CkR CÚTϧ«]Úm U]m §ÚkR úYi¥V ¨ûX«p. ”RªZo NUVUô¡V CkÕ URm Ko EXLl ùTôÕ URm@@ Guàm RûXl©p èp EÚYôYÕPu CkRj RûXl©p RªrSôÓ ØÝYÕm áhPeLs JÝeÏ ùNnVlTÓ¡u\] GuTûRj ùR¬®jÕd ùLôsÞ¡ú\ôm,

CkÕ URj§tÏ G§Wô] CkÕjÕYôd ùLôsûLûVÙûPV ©WôUQoL[ô¡V ¿eLs CkÕ URj§u EXL[ô®V £\l× ùTôÕ UdLs Uj§«p TW® ùTôÕ UdLs ×jÕQoÜ ùTtß®Pd áPôúR Guàm GiQj§p. GeLÞdÏ G§WôLÜm. SôeLs SPjÕm áhPeLÞdÏ G§WôLÜm ¿eLs ùNnÙm ãrf£Ls EeLÞdÏ Årf£ûVúV HtTÓjÕm Guàm SûPØû\ EiûUûV EQokÕ EeLs Uj§V ùNuû] ùNVXô[o ùR°Ü ùTt\ûR úTôuß ¿eLÞm ùR°Ü ùT\ GpXôm YpX Cû\Yû] úYiÓ¡uú\ôm,

¿eLs ùR°Ü ùTt\ûUûV ùY°lTÓjÕm ùNVXôL. Aû]jÕ Nô§«]Úm AofNLWôXôm Guàm RªZL AW£u NhPjûR U§jÕ EeL[ôp ùLôûX ùNnVlThP SkR]ôo éûN ùNnÕ YkR £RmTWm úLô®­p Tû\Vo Ï¥ûVf úNokR AofNLÚm §ÚlTôQôrYôo éûN ùNnÕ YkR §ÚYWeLj§p TôQo Ï¥ûVf úNokR AofNLÚm éûN ùNnYûRj RûP ùNnVôUp U]mUô± ®X¡ ¨tLd úLhÓd ùLôsÞ¡uú\ôm,

     ClT¥dÏ

EeLs U]Uôt\jûR ®Úm×m

 (Ø, ùRnYSôVLm)

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society Section – A 1) Science and Religion: “Science without religion is Lame; Religion without science is blind.” says Einstein. […]

Read More
St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography

St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography   Six different forms of expressions are: 1.        Verbal Form 3.        Written Form 4.        Pictorial Form 5.        Relief Form 6.        Icon form All these […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More
Uniqueness of Tamil language

Uniqueness of Tamil language   Can our experience be systematically and logically explained? Can we find systematic and grammatical explanation for our personal experiences in the languages of the world? […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More