Tel: +91 94448 17394 / 98400 03842
Email: tamilarsamayam2010@gmail.com
soulology of tamils vs american psychologyCreation vs evolution theoryWorld first language

soulology of tamils vs american psychology

Read More

Creation vs evolution theory

Read More

World first language

Read More

டாக்டர் ஆ. ஜீவானந்தம் அவர்களின் புகார் கடிதம்

URd LXYWm RÓjÕ. U²R UôiûT ¨ûX SôhP úYi¥ EiûU F¯VÚdÏ JÚ úYiÓúLôs

Aàl×Rp

Øû]Yo B, ËYô]kRm.

§Wô®Po ®ÓRûXd LZLm

ùTßSo

úTWô, Øû]Yo, Ø, ùRnYSôVLm.

¨ßY]o.

RªZo NUVm

 

ùTôÚs: 9A/33. NúY¬Vôo úLô«p ùRÚ. ÀUSLo. ùNeÏ[m. §Úf£ – 1dÏ AÚ¡p Es[ JÚ ¡±jRY NûT«p. URd LXYWj§tÏ ®j§Óm YûL«p URl TWl×ûW SûPùTt\Ru ÁÕ RdL  SPY¥dûL GÓjÕ URd LXYWjûRj RÓjÕ. U²R Uôi×Lû[ ¨ûXSôhP úYiÓRp ùRôPoTôL,

AnVô.

§ÚûYVôß AnVô\lTo úLô«­p Rª¯p ÏPØÝdÏ SPjR úYi¥ 10,01,2013 Auß SûPùTt\ ùTôÕdáhPj§p úTÑYRtLôL AûZdLlThPRu úT¬p áhPm Ø¥kR ©u]o. Sôu ReLÞPu §Úf£WôlTs° úUXl×ço 9A/33. NúY¬Vôo úLô«p ùRÚ. ÀUSLo. ùNeÏ[m. §Úf£- 1 Gu\ ØLY¬ Es[ Åh¥p 11,01,2013 Auß Re¡«ÚkúRu, 11,01,2013 Auß RôeLs ReLs úTj§«u §ÚUQ ®ZôÜdÏf ùNuß®h¼oLs, Sôu Uô¥«p G]dÏ JÕdLlThP Aû\«p KnùYÓjÕd ùLôi¥ÚkúRu,

NûT ØZdLm

Auß LôûX 9,30 U¦ ØRp AkR Åh¥u ©u×\m Es[ JÚ ¡±jRY NûT«­ÚkÕ úTôRû] ùNnVlTÓYûR J­ùTÚd¡ Y¯VôLd úLhL úSokRÕ,

TûZV HtTôÓ

A§p ¡±jRYl ײR èXô] T¬ÑjR úYRôLUj§u TûZV HtTôh¥­ÚkÕ TX YN]eLû[ GÓjÕd á± JÚ ùTiU¦ úTôRû] ùNnÕ ùLôi¥ÚkRôo, LPÜs Sm©dûL. Wh£l×. LPÜ°u Lôh£. Nôh£. Uôh£. Áh£ Guß AkR úTôRû] ùRôPokÕ ùLôi¥ÚkRÕ,

NôjRôuLs

§¼ùW] AkRl ùTiU¦ CkÕ URd LPÜsLû[j §hPj ùRôPe¡]ôo, CkÕdLs GpúXôÚm NôjRô²u ©sû[Ls G]Üm AYoLs Y¯TÓTûY LPÜsL[pX; AûY NôjRôuLú[ Gußm YûN Uô¬ ùRôPe¡VÕ,

AnVlTu

CkÕd LPÜ[ô] AnVlTu Tt±. ”AnVlTu ×­ úUp AUokR NôjRôu, AYu EhLôok§ÚlTÕ UXm L¯lTÕ úTôp Es[Õ, UXYôn LÝ® GjRû] Sô[ôfúNô ùR¬VûX, CùRpXôm LPÜ[ô? CRd Ïm×Ó\Yu NôjRô²u ©sû[Vô CpûXVô?@@ Guß AkRl ùTiU¦ ϱl©hPôo,

CkÕd LPÜs £ûXLs

úUÛm AYo. CkÕd LPÜsL°u £ûXLs GpXôm NôjRô²u Y¥YeLs Gußm ®SôVLo EÚYjûRd ¡iPp ùNnÕm úT£]ôo, ARtÏ BRWYôL. £ûX Y¯TôhûP UßdÏm ûT©s TûZV HtTôhÓ YN]m Juû\Ùm GÓjÕd á±]ôo,

UôoL¯ – úLôXm – NôjRô²u ©sû[Ls

EfNLhPUôL. ”UôoL¯ UôNjÕX NôjRô]d Ïm×Ó\ NôjRô²u ©sû[Lù[pXôm A§LôûX Gk§¬fÑ. Ï°fÑhÓ. YôNpX úLôXm úY\ úTôhÓhÓ. AÕeLÏm×Ó\ NôjRôàdÏ BWôRû] éûN GpXôm TiÔÕeL, SWLjÕdÏl úTô\ NôjRô²u ©sû[eL AlT¥ CÚdÏ\lT úRY]ô¡V LojR¬u ©sû[L[ô¡V Sôm Hu ClT¥ úNômúT±VôL CÚdLÔm?@@ Guß úLhPYo U]m ×iTÓmT¥ úT£]ôo AkRl ùTiU¦

úUÛm AYo úTÑûL«p NûTúVôûWl TôojÕ. ”¿eL EeL SiTo. ÏÓmT Eßl©]oL°Pm ¿eL Ïm×Ó\Õ LPÜú[ CpX, AÕ úTn. ©NôÑ AlT¥uà ùNôpÛeL; EiûUVô] úRYu LojRo CúVÑ UhÓmRôu, ClTYôYÕ AYW HjÕd¡hÓ SWL Bd¡û]«­ÚkÕ ®ÓTÓeL, CpXôh¥ ùT¬V ÕVWm YÚmà ùNôpÛeL@@ Guß á±]ôo,

©sû[Vôo – ØÚLu

©sû[Vôo §i¦l TiPôWl ©NôÑ Gußm ØÚLu U«p ÁÕ EXLm Ñt±V úUô¥ ®jûRdLôWu Gußm CYoLs EiûUVôLúY ©NôÑLs Rôu Gußm á±]ôo,

GeLs ¨ûXlTôÓ

¿eLÞm CkÕ URd LPÜsLû[ ®UoN]m ùNn¡ÈoLú[õ ©u Hu CûR GÝÕ¡ÈoLs Guß RôeLs úLhLXôm,

SôeLs êP Sm©dûL J¯l×. ×WôQd ÏlûT JÝdLd úLÓLs. B¬Vf ãrf£ A®rl×. Rª¯] ®ÓRûX. Ru Uô]m Guàm A¥lTûP«p Rôu ®UoN]m ùNn¡ú\ôm, A§Ûm ϱlTôL SôeLs NôokÕs[ CkÕd LPÜsLs úT¬p LûPl©¥dLlTÓm Nô§ Ht\jRôrÜ J¯dLúY AqYôß ùNn¡ú\ôm,  U²R úSVm Juú\ GUÕ Ï±dúLôs, ‘URùY±ûV UônlúTôm U²R úSVm LôlúTôm@ GuTÕRôu GeLs ¨ûXlTôÓ, SôeLs Nô§ J¯l×dLôLd LPÜs UßlûTd ûL«p GÓlTYoLs, GeLs úTfNôp Nô§d LXYWúUô URd LXYWúUô HtThPRôL YWXôß CpûX,

LXYWm

úUtÑh¥d Lôh¥V AkR AmûUVô¬u úTfûN JÚ CkÕ UR ùY± AûUlûTf úNokRYo úLh¥ÚkRôp ¨fNVm URd LXYWm ùY¥j§ÚdÏm, Ut\ CkÕ UR TdRoLÞm CkÕjÕY AûUl×LÞdÏ BRWYôLd L[ª\e¡d LXYWm ùNnV úSok§ÚdÏm,

EeLÞdÏ Hu CdL¥Rm

N¬, CûRùVpXôm Hu G]dÏ GÝÕ¡ÈoLs Guß RôeLs úLhLXôm,

RôeLs LPkR 40 BiÓL[ôL CkÕ URm. ¡±jRYm. §ÚdÏ\s CYtû\ Jl©hÓ BnÜ ùNnÕ £Y­eL Y¯TôÓ ûT©°Ûm ÏWô²Ûm Es[RôLÜm. קV HtTôhÓ úYRôkRd ùLôsûLVô¡V T­ ¨û\úYt\d ùLôsûLúV CúVÑ®u ºPWô] úRôUô Y¯VôLj RªZLj§p TWlTlThÓ §ÚYsÞY¬u LPÜs ùLôsûLVôL HtLlThÓ ûNY. ûYQY NUVeLhÏ A¥lTûPVôL Es[Õ Guß BnÜ Ø¥ÜLû[ Øu ûYjÕ. ARu Y¯ Rª¯]m ®ÓRûX AûPVl TôÓThÓ YÚ¡ÈoLs, úUÛm RkûR ùT¬VôûWÙm AY¬u Sôj§Ld ùLôsûLûVÙm áP Ae¸L¬d¡ÈoLs, úUÛm ûNY NUVj§tÏl Tû\VoLÞm. ûYQY NUVj§tÏl TôQoLÞúU RûXYoLs Guàm BnÜ EiûUûV ùY°lTûPVôLl úT£Ùm GݧÙm. RôrjRlThúPôÚdLô] ®ÓRûXl TôûR«p URj§u TeL°lûT ¨ûXSôhÓ¡ÈoLs,

¡±vÕ – ¡±jRY URm

EeLs úNûYÙm ùRôiÓm TôWôhPjRÏkRûY, Bj§L AuToLs LûPl©¥j ùRôÝL úYi¥VûY, SôeLÞm CúVÑûY JÚ ×Wh£LW UôU²RWôLÜm úTôWô°VôLÜm Tôod¡ú\ôm, RuUô]jûRÙm ùL[WYjûRÙm TôodLôUp Rª¯] ®ÓRûXdÏl TôÓThP RkûR ùT¬Vôo úTôX. R]Õ ùNVpL[ôÛm ùNôtL[ôÛªu± Ru E«ûWÙm RkÕ UôàP ®ÓRûXdÏl TôÓThP JÚ UôU²RWôLd LÚÕ¡ú\ôm,

B]ôp. ¡±jRYoL°u CÕ úTôu\ úUôNUôL URd LXYWj§tÏ ®j§Óm úTfÑLs ¡±jÕ®u ùLôsûLLÞdÏ G§Wô]ûY Guú\ SôeLs LÚÕ¡ú\ôm,

SPY¥dûL úYiÓm

G]úY. Rª¯] JtßûUdÏm. Nô§ J¯l×dÏm. Rª¯] ®ÓRûXdÏm TôÓTÓm RôeLs CRuÁÕ RdL SPY¥dûL  GÓjÕ URd LXYWm YWôUp RÓjÕ Rª¯] JtßûUûV ¨ûXSôhP úYiÓ¡ú\ôm,

ReLÞdÏ AkR E¬ûUÙm LPûUÙm EiùP] Smסú\ôm, Sôu CVdL ¨Lrf£L°p TeúLt\Ru LôWQUôL RôURUôL CûR GÝR úS¬hPÕ,

Su± AnVôõ    ClT¥dÏ.

B, ËYô]kRm,

 

 

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society Section – A 1) Science and Religion: “Science without religion is Lame; Religion without science is blind.” says Einstein. […]

Read More
St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography

St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography   Six different forms of expressions are: 1.        Verbal Form 3.        Written Form 4.        Pictorial Form 5.        Relief Form 6.        Icon form All these […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More
Uniqueness of Tamil language

Uniqueness of Tamil language   Can our experience be systematically and logically explained? Can we find systematic and grammatical explanation for our personal experiences in the languages of the world? […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More