Tel: +91 94448 17394 / 98400 03842
Email: tamilarsamayam2010@gmail.com
soulology of tamils vs american psychologyCreation vs evolution theoryWorld first language

soulology of tamils vs american psychology

Read More

Creation vs evolution theory

Read More

World first language

Read More

பேராயர் கென்னடி இராஜ்குமார் அவர்களுக்கு எழுதப்பட்ட முதல் கடிதம்

ùTßSo

úTWôVo PôdPo ùLu]¥ WôwÏUôo, D

Gp – NPôn §ÚfNûT

ù_Tv§Vôo úLô®p ùRÚ.

ùNeÏ[m. ÀUSLo. §Úf£ – 620 001

IVô.

ùTôÚs :  EXL NUVeL°u Ju±ûQlTôLj §LÝm RªZo NUVj§u £\l×Lû[l TôÕLôdÏm LPûU«p E¬V SPY¥dûL GÓjRp ùRôPoTôL,

§Wô®Po ®ÓRûXd LZLjûRf úNokR Øû]Yo B, ËYô]kRm AYoLs EeLs NûT ÁÕ RdL SPY¥dûL GÓdL úYi¥ 28-01-2013 Auß

 

”URd LXYWm RÓjÕ. U²R Uôi× ¨ûXSôhP úYi¥,,,@@

Guàm RûXl©hÓ. EeLs NûT Tt± RªZo NUV BWônf£Vô[o Utßm RªZo NUVm CRr B£¬Vo Guàm ¨ûX«p GeLÞdÏ GݧÙs[ ×Lôo L¥Rj§u SLp CjÕPu CûQdLlThÓs[Õ,

Aû]jÕj RuUô]j RªZoL°u áhPûUl©u JÚe¡ûQlTô[o Guàm ¨ûX«p. EXL NUVeL°u Ju±ûQlTôLj §LÝm RªZo NUVj§u £\l×Lû[l TôÕLôdÏm LPûU«p. EeLs NûT ÁÕ E¬V SPY¥dûL GÓdÏUôß. E¬V CPeLÞdÏ GÝÕYRtÏm Ut\ SPY¥dûLLû[ GÓlTRtÏm Øu]o. EeLs ®[dLjûR SôeLs A±kÕ ùLôsÞYRtÏ HtT ØR­p CdL¥Rm EeLÞdÏ AàlTlTÓ¡\Õ,

CdL¥Rm LiÓ 15 SôhLÞdÏs EeLs ®[dLd L¥Rm GeLÞdÏd ¡ûPdÏm G] SôeLs Smסuú\ôm,

ϱl©hP LôXj§tÏs N¬Vô] ®[dLd L¥Rm EeL°PªÚkÕ GeLÞdÏd ¡ûPdLô®hPôp RªZo NUVj§u £\l×Lû[l TôÕLôdL. EeLs NûT ÁÕ E¬V  SPY¥dûLLs GÓdLlTÓm GuTûR CRuY¯ EeLÞdÏj ùR¬®jÕd ùLôsÞ¡uú\ôm,

ClT¥dÏ.

   Ø, ùRnYSôVLm,

   JÚe¡ûQlTô[o,

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society Section – A 1) Science and Religion: “Science without religion is Lame; Religion without science is blind.” says Einstein. […]

Read More
St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography

St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography   Six different forms of expressions are: 1.        Verbal Form 3.        Written Form 4.        Pictorial Form 5.        Relief Form 6.        Icon form All these […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More
Uniqueness of Tamil language

Uniqueness of Tamil language   Can our experience be systematically and logically explained? Can we find systematic and grammatical explanation for our personal experiences in the languages of the world? […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More