Tel: +91 94448 17394 / 98400 03842
Email: tamilarsamayam2010@gmail.com
soulology of tamils vs american psychologyCreation vs evolution theoryWorld first language

soulology of tamils vs american psychology

Read More

Creation vs evolution theory

Read More

World first language

Read More

இந்து மதத்திற்குத் தலைவர் இருக்கின்றார்களா?

CXeûL«p Rªr C]m A¯dLlTP  êX LôWQm Vôo?

CkÕ URj§tÏj RûXYoLs CÚd¡u\ôoL[ô?

CXeûL«p RªZoL°u 1607 CkÕ URd úLô®pLû[ C¥jR CWô_TdúNÜdÏ CkÕ URd úLô®Xô] §ÚlT§ úLô®ÛdÏs £\l× YWúYt×d ùLôÓjR

©WôUQoLs – CkÕ URj RûXYoL[ô?

CkÕ UR G§¬L[ô?

  ¨     CkÕ URj RûXYoLs G]j RY\ôL SmTlTÓm ©WôUQoLs CkÕ URj§tÏ G§Wô] Uàèp ùLôsûLVô¡V CkÕjÕYôd ùLôsûL«u RûXYoLú[ R®W CkÕ    URj   RûXYoLs ApXo GuTÕm. ‘CkÕjÕYô@ GuTÕ úYß. ‘CkÕURm@ GuTÕ úYß GuTÕm   ‘CkÕ URm@ GuTÕ §ÚdÏ\s áßm  ‘IkR®jRôu@ A¥lTûP«p Rªr Sôh¥p EÚYô] Td§ CVdLj§u      Y¯ Y[okR RªZo UReL[ô¡V ûNY. ûYQY UReLÞdÏ 1794dÏl©u Be¡úXVo Bh£«p HtThP ×ÕlùTVo GuTÕm.  CkÕ URj RûXYoL[ô¡V Rªr Oô²Lû[ RªZo URdúLô®pL°p ùLôûX ùNnÕ ®hÓ AkR CPeLû[ ATL¬jRYoLú[ RªrSôhÓl ©WôUQoLs GuTÕm.  TpúYß LôXeL°p TpúYß ùUô¯Lû[l úT£dùLôiÓ. Ck§Vô®u ÁÕ TûPGÓjÕ YkR Ak¨VoL[ô¡V B¬VoL°u áhPûUl×dÏj RûXûU Rôe¡VYoLú[ ©WôUQoLs GuTÕm.

¨ ©u]o YkR IúWôl©VoL[ô¡V Ak¨VoLs. Øu]ôp YkR Ak¨VoL[ô¡V B¬VoL°Pm 1947Cp ”LôxÁo ©WôUQo@@ GuTûRd ϱdÏm ‘Ti¥Ro@ GuTûR Rm ùTVÚPu CûQjÕd ùLôiP ©WôUQWô¡V úSÚ®Pm Ck§VôûY JlTûPjÕf ùNu\ôoLs GuTÕm.  úSÚ®u TWmTûWúV Ck§VôûY BiÓ Rªr C]jûR A¯jÕ YÚ¡\Õ GuTÕm.  Ck§V UdLs ùRôûL«p 10% CÚdÏm B¬VoLs Ck§V UdLs ùRôûL«p 90% CÚdÏm Ck§V UdLû[Ùm. CkÕ URjûRÙm A¥ûUlTÓj§Ùs[YoLs GuTÕm.  Ck§V UdL°p ªLl TZûUVô]YoLs RªZoLs GuTûRf ùNmùUô¯j Rªr ¨ûXSôh¥d LôhÓ¡\Õ GuTÕm.  CXeûL«p Rªr C]m A¯dLlTP CWô_TdúNÜdÏj ÕûQ ׬kRYoLs ©WôUQoLú[ ©WôUQoLs GlùTôÝÕm Rªr C]jûRl TûLlTYoLs GuTÕm.  CR]ôp. CXeûL«p Rªr C]m A¯dLlTP êX LôWQUô]YoLs ©WôUQoLú[ GuTÕm.  ©WôUQoLs LPÜs ùLôsûLdÏ G§Wô] ¾ Y¯TôhÓ Sôj§LoLs GuTÕm.  A§Ûm IkÕ YûL Sôj§Ll ©¬ÜL°p ©WôUQoLs SVYgNL Sôj§Ll ©¬®]o GuTÕm. SVYgNL Sôj§Ll ©¬ûYf úNokR ©WôUQoL°PªÚkÕ CkÕ URjûRf úNokRYoLs ®ÓRûX AûPÙm Y¯Ls YWXôtß Y¯«p ®[d¡d LôhPlThÓs[] GuTÕm CYtû\ UßdL ©WôUQoL[ôp CVX®pûX GuTÕm. CR]ôp ©WôUQoLs CkÕURd úLô®pL°ÚkÕ ùY°úV\ úYi¥VúR ¨VôVm GuTÕm. UßjRôp. CkÕURd úLô®pL°­ÚkÕ ©WôUQoLû[ ùY°úVt\ úYi¥V LPûU RªZoLÞdÏ CÚd¡u\Õ GuTÕm.   

Sôm ©WôUQoL°Pm CÕYûW ¨ûXSôh¥d Lôh¥Ùs[ YWXôtß EiûUL[ôÏm,CkR YWXôtß EiûULû[ UßdL CVXôUp RªrSôÓ ©WôUQo NeLm RjR°jÕd ùLôi¥Úd¡\Õ GuTûR RªrSôÓ ©WôUQo NeLjûRd úLhÓj ùR¬kÕ ùLôsÞeLs, AYoLÞûPV ØLY¬

ClT¥dÏ.

úTWô£¬Vo Øû]Yo Ø, ùRnYSôVLm M.A., Ph.D.

JÚe¡ûQlTô[o. Aû]jÕj RuUô]j RªZoL°u áhPûUl×.

278. ùLôuòo ùSÓgNôûX. AVu×Wm. ùNuû] – 600 023,

ùRôûXúT£: 26743842; AûXúT£: 9444817394; 9840003842

ªu]gNp: tamilarsamayam2010@gmail.com

CûQVR[m: www.soulologyofthetamils.com

RûXYo.

RªrSôÓ ©WôUQo NeLm.

75. No,£,©, CWôUNôª IVo NôûX

BrYôoúThûP. ùNuû] –  600 018,

 

 

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society Section – A 1) Science and Religion: “Science without religion is Lame; Religion without science is blind.” says Einstein. […]

Read More
St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography

St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography   Six different forms of expressions are: 1.        Verbal Form 3.        Written Form 4.        Pictorial Form 5.        Relief Form 6.        Icon form All these […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More
Uniqueness of Tamil language

Uniqueness of Tamil language   Can our experience be systematically and logically explained? Can we find systematic and grammatical explanation for our personal experiences in the languages of the world? […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More