044 26743842 / +91 9444817394 tamilarsamayam2010@gmail.com

கடவுள் வேறு; மதம் வேறு

LPÜs úYß; URm úYß,

LPÜ[ôp LôhPlTÓYÕ TôûR; UReL[ôp FhPlTÓYÕ úTôûR,

LPÜû[ A±úYôm;

UReL°u ©¥«லிÚkÕ ®ÓRûX AûPúYôm,

Sp U]m ùTßRúX úRûYVô]Õ. URm UôßRp úRûYVt\Õ;

URm UôtßRp RY\ô]Õ,

LPÜû[ AàT®lTYo CmûU«Ûm. UßûU«Ûm U¡rk§ÚlTo,

LPÜû[ A±®Vp Y¯«p ®[dÏYÕ RªZo BuU®Vp,

LPÜû[ A±®Vp Y¯«p A±V ®Úm×úYôo ùRôPo× ùLôsL:

BuU®Vp Oô] NûT.

(Aû]jÕj RuUô]j RªZo áhPûUl©u BuÁLl ©¬Ü)

278. ùLôuòo ùSÓgNôûX. AVu×Wm. ùNuû]-600 023,

( 044-26743842; 9840003842; 9444817394 E-mail: tamilarsamayam2010@gmail.com

—————————-

úUÛm BnÜ A¥lTûP«p BZUôL A±kÕ ùLôs[

GUÕ BnúYÓLû[Ùm GmØûPV ©\ ùY°ÂÓLû[Ùm TôodLÜm

BnúYÓLs

èpLs

BOOKS IN ENGLISH