Tel: +91 94448 17394 / 98400 03842
Email: tamilarsamayam2010@gmail.com
soulology of tamils vs american psychologyCreation vs evolution theoryWorld first language

soulology of tamils vs american psychology

Read More

Creation vs evolution theory

Read More

World first language

Read More

தமிழர்களின் பிறவிக்கடமையும் – ஆன்மவியல் பொதுவுடைமையும்

RªZoL°u ©\®dLPûUÙm – BuU®Vp ùTôÕÜûPûUÙm

EX¡u ØRp U²R]ô¡V BRu (BRôm) JÚ RªZu, CûR ®[dÏYÕ ÏU¬dLiP YWXôß,

EX¡u ØRp ùUô¯ Rªr ùUô¯, CûR ®[dÏYÕ ûT©°u ùRôPdL èp, (B§:-11: 1. 2)

EXL UReL°u ùTôÕl ùTVo RªZo NUVm, CûR ®[dÏYÕ EXL NUVeL°u YWXôß,

RªZo NUVj§u U¦Ø¥ RªZo BuU®Vp, CRtÏ Y¯LôhÓYÕ TZk Rªr CXdLQm,

RªZo BuU®V­u TVu. EXL UdLs Aû]YÚdÏm SuûU TVdÏm BuU®Vp ùTôÕÜûPûU,

BuU®Vp ùTôÕÜûPûUûVd Lôh¥VYo ¡±vÕ, ¡±vRY URm AûR A¯jRûUVôp.

LôWpUôodv AW£Vp ùTôÕÜûPûUûVd Lôh¥]ôo, CWiÓm ùYqúY\ô]ûY,

BuU®Vp ùTôÕÜûPûUdÏ A¥lTûP Au×; ‘Au×@ GuTÕ Ruû]úV ùLôÓdÏm §VôLm,

CkR AuûTúV RªZoL[ô¡V Sôm ‘£Ym@ Guß úTôtß¡uú\ôm,

RªZo NUV YWXôß CWiÓ TϧLû[ÙûPVÕ,

ØRp Tϧ – BRu ØRp úRôUô YûW, CûR ®[dÏY] ûT©Þm   NUQ. ùT[jR èpLÞm,

CWiPôm Tϧ – úRôUô ØRp ùUnLiPôo YûW, CûR ®[dÏY] ûNY. ûYQY.   ULôVô] ùT[jR èpLÞm. ÏWôàm,

URm úYß; LPÜs úYß, URm ©¬®û]ûV EÚYôdÏ¡\Õ; LPÜs JtßûUûV ®Úmסu\Yo,

LPÜs EXL UdL°u RkûR@@ GuTûR. ‘BRu RkûR@ Guàm Rªrj ùRôPo ®[dÏ¡\Õ,

LPÜs CÚd¡u\ôo’ Guàm Sm©dûLÙm ‘LPÜs CpûX’ Guàm Sm©dûLÙm êP Sm©dûLLú[,

êP Sm©dûLL[ôp ¾ûU ®û[¡\Õ, ¾ûUVôp EXLm Õu×ß¡\Õ, TVeLWYôRm Tt± G¬¡\Õ,

êP Sm©dûLLû[ ¿d¡ A±®Vp A¥lTûP«p ׬V ØVpYúR N¬Vô] Y¯,

EXL UReL°u ùTôÕdáßLs IkÕ AûY 1, EPp 2, E«o 3, BuUô 4, LPÜs 5, BQYm

CkR IkûRÙm A±®Vp A¥lTûP«p ¨ûXSôh¥d LôhÓYÕ BuU®Vp,

B\ôYÕ A±ÜdÏd LôWQUô]Õ BuUô, BuUôûYl Tt±V Lp® BuU®Vp,

BuU®Vp. EXL ùUô¯L°p Rªr ùUô¯«p UhÓúU CÚd¡\Õ,

”LPÜs CÚd¡u\ôo@@ GuTûR A±®Vp A¥lTûP«p RªZo BuU®Vp ¨ûX SôhÓYRôp

U²Ru U²Rû] SÑdÏRp LPÜÞdÏ G§Wô] ùNVp GuTûRÙm.

SÑdÏ¡\Yu ©u]o ARu ®û[ûY AûPYôu GuTûRÙm.

Sm©dûL«u Y¯ ApXôUp A±®Vp A¥lTûP«p ¨ûX SôhÓYÕ RªZo BuU®Vp,

CRu Y¯ _ô§. UR. C] ØWiTôÓLû[ ¿d¡ JtßûUlTÓjÕYÕ RªZo BuU®Vp,

_ô§. UR. C] TVeLWYôRj§tÏd LôWQm. êP Sm©dûLL[ôp EX¡p SûPùTßm A¿§,

EX¡p A¿§ TWYd LôWQm. ùTôÕ UdLÞdÏ ¿§ YZeÏm EXL ¿§Uu\m CpXôûU,

EXL ¿§Uu\m CpXôûUdÏd LôWQm. EXL UdL[ôh£ EÚYôLôûU,

EXL UdL[ôh£ EÚYôL. EXL UdLÞdÏ Y¯LôhÓYÕ RªZo BuU®Vp,

RªZo BuU®VûX A±V úYi¥V ©\®dLPûU RªZo JqùYôÚYÚdÏm CÚlTRôp

RªZo BuU®VûXÙm. BuU®Vp ùTôÕÜûPûUûVÙm A±úYôm; EXL UdLÞdÏ A±®lúTôm,

EXL UdL[ôh£Ùm. EXL ¿§Uu\Øm EÚYô¡ EX¡p YuØû\ ¿e¡. ùTôÕÜûPûU Ke¡

EXL UdLs Aû]YÚm Au×Pàm U¡rf£ÙPàm YôZj ÕûQ׬úYôm

ϱl×:- 1,  ®[dLm A±V ®Úm×úYôo CRtùL] SPjRlTÓm YÏl×L°p TeÏ ùTtß. úLs®Ls úLhÓ ®[dLm ùT\Xôm, YÏl×Ls ùRôPokÕ SûPùTß¡u\],

2, BRu ØRp ùUnLiPôo YûWÙs[ RªZo NUV YWXôtû\Ùm. RªZo BuU®Vp ùTôÕÜûPûUûVÙm ®[dÏm LiLôh£ AûUdLlTÓ¡\Õ,

CYt±p EeLs TeÏ Gu]?

ùRôPo× ØLY¬.
úTWô£¬Vo Øû]Yo Ø, ùRnYSôVLm M.A., Ph.D
¨ßY]o, EXLj RªZo BuU®Vp CVdLm
278. ùLôuòo ùSÓgNôûX. AVu×Wm ùNuû] -600 023,
Email: tamilarsamayam2010@gmail.com  9144-26743842; 9444817394; 9840003842

————————-

úUÛm BnÜ A¥lTûP«p BZUôL A±kÕ ùLôs[

GUÕ BnúYÓLû[Ùm GmØûPV ©\ ùY°ÂÓLû[Ùm TôodLÜm

BnúYÓLs

èpLs

BOOKS IN ENGLISH

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society Section – A 1) Science and Religion: “Science without religion is Lame; Religion without science is blind.” says Einstein. […]

Read More
St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography

St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography   Six different forms of expressions are: 1.        Verbal Form 3.        Written Form 4.        Pictorial Form 5.        Relief Form 6.        Icon form All these […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More
Uniqueness of Tamil language

Uniqueness of Tamil language   Can our experience be systematically and logically explained? Can we find systematic and grammatical explanation for our personal experiences in the languages of the world? […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More