Tel: +91 94448 17394 / 98400 03842
Email: tamilarsamayam2010@gmail.com
soulology of tamils vs american psychologyCreation vs evolution theoryWorld first language

soulology of tamils vs american psychology

Read More

Creation vs evolution theory

Read More

World first language

Read More

திருக்குறளைச் சரியாகப் புரிந்து கொள்வோம் – கருத்துச் சுருக்கம்

‘§ÚdÏ\û[f N¬VôLl ׬kÕ ùLôsúYôm@

5 Sôs T«t£ YÏl©u

LÚjÕf ÑÚdLm

‘§ÚdÏ\û[f N¬VôLl ׬kÕ ùLôsúYôm@ Guàm RûXl©p 5 Sôs T«t£ YÏl× RgûN. §ÚlékÕÚj§«Ûs[ LÚûQVô]kRo B£WUj§p SPjRlThPÕ, SUÕ B£¬Vo Øû]Yo ùRnYSôVLm ©uYÚY]Ytû\ ®[d¡]ôo,

 • §ÚdÏ\°u Uôi×Ls
 • §ÚdÏ\s LôhÓm RªZ¬u A¬V. BuÁLf £kRû]Ls
 • Nô§ Ht\jRôrYt\ NØRôVj§u ùY°lTôPôLj §ÚdÏ\s ®[eÏ¡u\ûU
 • §ÚYsÞYo LôXm
 • Tô«Wj§u £\l× Gu]?
 • YsÞYo YôrjÕm IkR®jRôu Vôo?
 • IkR®jRôu Õ\®Vô? U²RWô?
 • YsÞYo YôrjÕm Yôu GÕ?
 • Yôu GuTÕ UûZûVjRôu ϱd¡u\Rô?
 • YsÞYo YôrjÕm ¿jRôo Vôo?
 • Ck§Wu GuTRu ùTôÚs Gu]?
 • YsÞYo YôrjÕm CVp×ûPV êYo Vôo?
 • YsÞYo YôrjÕm Nôuú\ôo Vôo?
 • YsÞYo áßm ‘Fr@ EQojÕm ùTôÚs Gu]?
 • §ÚdÏ\°p GÝ©\® GuTÕ ©±®f ÑZt£ûVjRôu ϱd¡u\Rô?
 • Ys[Yo áßm JÚûU. GÝûU. GÝ©\l× EQojÕm ùTôÚsLs Gu]?

úTôu\ûY ®[dLlThP], YôNLoLs TV]ûPÙmT¥VôL CYtßs £X CeúL Ñh¥dLôhPlTÓ¡u\],

EXLj§p SôtTÕdÏm úUtThP ùUô¯L°p ùUô¯ ùTVol× ùNnVlThP TZûUVô] èp §ÚdÏ\s, ¡,©, 1933Cp Juß á¥V BoYXoLs £Xo. §ÚYsÞY¬u LôXm ¡,Ø, 31 Guß á±]o,

TpLûXd LZLj Rªr BWônf£Vô[oL°u BnÜlT¥ §ÚdÏ\s A\ùS± LôXjûRf NôokRÕ, NeL LôXjûR CVtûL ùS± LôXm Gußm. NeLm UÚ®V LôXjûR A\ùS±dLôXm Gußm BWônf£Vô[oLs ©¬jÕs[]o, A\ùS±dLôXm GuTÕ ¡±vÕ®tÏl ©tThP èt\ôiÓL°u ùRôPdLd LôXm BÏm,

v  §ÚdÏ\s CVtûL ùS±d LôX èp Auß; A\ùS±d LôX èúX BÏm,

v  §ÚdÏ\s B£¬VlTô®p CVt\lTP®pûX; ùYiTô®p CVt\lThÓs[Õ,

v  NeLLôX èp Auß; NeLm UÚ®V LôX èp BÏm,

GuTûY BWônf£Vô[oL°u BnÜ, G]úY. §ÚdÏ\s ¡±vÕ®tÏl ©tThP èt\ôiûPf NôokRÕ GuTÕ BnÜLs ùY°lTÓjÕm EiûU,

I. Tô«Wj§u AûUl×

§ÚdÏ\°u Tô«Wm EQojÕYÕ Gu]?

Tô«Wm Gu\ôp Gu]? Tô«Wm Gu\ôp ØuàûW Guß ùTôÚs BÏm,

èÛdÏ ØuTôLf ùNôpXlTÓm EûW BÏm, Tô«Wj§p CWiÓ ©¬ÜLs Es[],

1, ùTôÕlTô«Wm         

2, Rt£\l×lTô«Wm

ùTôÕlTô«Wm:

C§p B£¬Vo ùTVo. èp EQojÕm ùTôÚs. Vôl×. è­லிp LÚjÕLû[ ®[dÏm Øû\. èலிu GpûX. T¥lúTôo AûPÙm TVu,,, ØRலிV GhÓ ùTôÚsLû[l Tt±d áßYÕ ùTôÕlTô«Wm BÏm,

£\l×lTô«Wm:

“ùRnY YQdLØm. ùNVlTÓùTôÚÞm GnR EûWlTÕ Rt£\l× BÏm”.

ARôYÕ. LPÜs YôrjÕm. Gu] úSôdLj§tLôL Ckèp GÝRlThPÕ GuTûRÙm EQojÕYÕ £\l×l Tô«WUôÏm,

§ÚdÏ\°u Tô«Wj§p LPÜs YôrjÕ. Yôu£\l×. ¿jRôo ùTÚûU. A\uY­ÙßjRp G] SôuÏ A§LôWeLs Es[],

§ÚdÏ\°p Tô«Wj§p CPm ùTtßs[ ØRp 3 A§LôWeL[ô¡V

1, LPÜs YôrjÕ – TWmùTôÚ[ô¡V  LPÜû[Ùm

2, Yôu £\l×     – çV B®Vô¡V LPÜû[Ùm

3, ¿jRôo ùTÚûU – ®iûQ ¿jÕ Ui¦tÏ YkR ÏUôW]ô¡V LPÜû[Ùm Yôrj§l  TôÓ¡u\],

4Bm A§LôWUô¡V

‘A\u Y­ÙßjRp’ – U²R]ôL YkR LPÜs YôrkÕ Lôh¥V A\jûR Y­ÙßjÕ¡u\Õ,

Tô«Wm ©túNodûL Auß

Rm è­p ©tLôXj§p Ut\Yo GûRÙm úNodLúYô. Ïû\dLúYô áPôRT¥dÏ YsÞYo JÚ éhûPl úTôhÓs[ôo, GlT¥? ùTôÕYôL 7 GuTÕ ØÝûUûVd ϱdÏm GiQôLd LÚRlTÓ¡\Õ, G]úY CkR GiûQl TVuTÓj§d Ï\û[l éh¥Ùs[ôo,

A\jÕlTôp 34 A§LôWeLs           3 +4         = 7

ùUôjRd Ï\s 340                  3 +4 +0     = 7

ùTôÚhTôp 70 A§LôWeLs           7 +0               = 7  

ùUôjRd Ï\s 700                  7 +0 +0     = 7

CuTjÕlTôp 25 A§LôWeLs         2 +5        = 7  

ùUôjRd Ï\s 250                  2 +5+0             = 7

ùUôjR A§LôWeLs 133              1 +3 +3     = 7  

ùUôjRd Ï\s 1330                  1 +3 +3 + 0 = 7

JqùYôÚ Ï\hTô®Ûm Es[ ºo                         – 7

 A§LôWeLs

Tô«Wm                             4

A\jÕlTôp                              34

ùTôÚhTôp                               70

CuTjÕlTôp                      25

——

133

G]úY. Tô«Wm ©túNodûL Auß. BLúY ¨û\Ü Gi HZôp §ÚdÏ\û[f £ûRVôÕ Lh¥ûYjÕs[ôo, Ï\s ØÝYÕm HÝ Gu\ ¨û\Ü Gi AûUYRôp Tô«Wm ©túNodûL Auß, AÕ UhÓUu± Tô«Wj§p á±Ùs[ A\jûRÙm AûRd Lôh¥V LPÜû[Ùm èp Esú[ GÓjÕd áßYRôp Tô«Wm ©túNodûL Auß GuTûRj ùR°YôL A±VXôm,

II.Cû\Yu

§ÚYsÞYo ‘Cû\Yu’ Gu\ ùNôpûX. LPÜs Yôrj§p UhÓm CWiÓ CPeL°p GÓjRôÞ¡\ôo,

CÚsúNo CÚ®û]Ùm úNWô Cû\Yu             

ùTôÚsúNo ×Lr׬kRôo UôhÓ.                           ( §ÚdÏ\s 5 )

CÚ°p úNodÏm CWiÓ ®û]LÞm Cû\Yu SUdLôL Dh¥ ûYjR ùTôÚ[ô¡V ®ÓRûXûVl (Áh×) ùTtß. Aq®ÓRûXl T¦ ׬úYô¬Pj§p úNWôÕ,

CÚ°p úNodÏm CWiÓ ®û]L[ôY] ‘Sp®û]’, ‘¾®û]’ G]l ùTôÕYôLd á\lTÓ¡\Õ.  ‘¾®û]’ CÚ°p úNodÏm, B]ôp ‘Sp®û] GqYôß CÚ°p úNodÏm Guß úLhPôp ARtÏl T§p YWôÕ,

CÚ°p úNodÏm CWiÓ ®û]L[ôY]:

CVp©úXúV U²Ro ©\dÏmúTôúR YÚ¡u\ TôYm ApXÕ ¾®û] – ù_uU TôYm (Original Sin), CûR. ûNY £jRôkRm ‘NLNUXm@ Gu¡u\Õ,

Sôm ùNn¡u\ ¾®û] – LoU TôYm (Individual Sin)

CÚ°p úNodÏm CWiÓ ®û]LÞm SmûU AûPVôRYôß, SUdLôL Cû\Yu Dh¥V ùTôÚs ‘Áhב ApXÕ ‘®ÓRûX‘ BÏm,

A\Yô¯ AkRQu RôsúNokRôod LpXôp

©\Yô¯ ¿kRp A¬Õ,                             ( §ÚdÏ\s 8 )

A\dLPXô¡V Cû\Y]¥ úNWô®hPôp Sôm ùNn¡u\ LoU TôYj§­ÚkÕ ®ÓRûX AûPV Ø¥VôÕ,

©\®l ùTÚeLPp ¿kÕYo ¿kRôo           

Cû\Yu A¥úNWô Rôo.                            ( §ÚdÏ\s 10 )

SôúU ùNn¡u\ LoU TôYj§­ÚkÕ ®ÓThÓ. AlTôYjûRf ùNnVô§ÚdLXôm, B]ôp. ©\®«úX SmûUj ùRôPokÕ YÚ¡u\ ù_uUTôYUô¡V ùTÚeLPûX Cû\Y]¥ úNW®pûX Gu\ôp SmUôp LPdL Ø¥VôÕ Gu¡u\ôo YsÞYo,

III. Nôuú\ôo

Nôp× EûPVYu Nôuú\ôu, NeL CXd¡Vj§Ûm CfùNôp LôQlTÓ¡u\Õ. GpXô StÏQeL[ôÛm ¨û\Vl ùTt\Yo Nôuú\ôo, ùR°Yô] ùLôsûL«u A¥lTûP«p YÚYÕRôm StÏQeLs, ®[dLUôL CûRd ϱjÕ A±V B£¬Vo ùRnYSôVLm AYoL°u ‘Nôuú\ôo Vôo?’ Gàm èp ERÜm,

×\Sôòß:

“Bu\®kRPe¡V ùLôsûLf Nôuú\ôo” Guàm ùRôPo NeL CXd¡Vj§p Ju\ô¡V ×\Sôòt±p YÚ¡u\Õ, CRtÏ. ùLôsûLf Nôuú\ôo ARôYÕ ùLôsûL EûPV Nôuú\ôo Guß ùTôÚs,

Buß = £\l×tß,

A®kÕ = T­Vô¡

APe¡V ùLôsûL = CdùLôsûLRôu Nôp×ûPVYoL°u – Nôuú\ôoL°u ùLôsûL BÏm,

CjRûLV Nôuú\ôoL°u ÏQSXuLs IkÕ BÏm.  AûY.

Au×.

Sôi.

Jl×WÜ.

LiúQôhPm.

YônûU GuT]YôÏm,

Au×Sôi Jl×WÜ LiúQôhPm YônûUùVôÓ                 

IkÕNôp× Fu±V çi                                 – 983

1, Au× – Au×ûPûU

LPÜs U²R²Pm Au× áokRôo.  Au©u ¨ªjRm Ruû]úV T­VôLd ùLôÓjRôo. U²Ru LPÜ°PØm. Ut\YoL°PØm Au× áW úYiÓm,

§ÚdÏ\°u 8BYÕ A§LôWm Au×ûPûU BÏm,

Au©Xôo GpXôm RUdÏE¬Vo Au×ûPVôo

Gu×m E¬Vo ©\odÏ                             – 72

2, Sôi – SôÔûPûU

TôYeLs EQojRlThPÜPu / Rl× ùNnÕ®hPôp. AûR ¨VôVlTÓjRôUp. ùUnVôn U]m YÚkÕRp SôÔûPûU BÏm,

RuàûPV RYßdLôL UhÓm ApXôUp ©\o ùNnR RYßLÞdLôL U]m YÚkÕúYôûW SôÔdÏ Eû\T§ Gu¡u\ôo YsÞYo, SôQj§p úUuûUVô]Õ CÕ,

©\oT¯Ùm RmT¯Ùm SôÔYôo. SôÔdÏ

Eû\T§ Guàm EXÏ,                           – 1015

Sôi             = ùYhLm,

Sôi EûPûU     = RYßùNnRRtÏ YÚkÕRp BÏm.

§ÚdÏ\°u 102 BYÕ A§LôWm Sôi EûPûU BÏm.

3, Jl×WÜ:

SmØûPV TôYeLs Cû\Y²u T­Vôp ¿dLlThPRôp. Sôm ùNnR RYßLÞdLôL YÚk§. SUdÏm LPÜÞdÏm CÚkR CûPùY° ALu±P. LPÜú[ôÓm U²RúWôÓm Jl×WYôÏRp úYiÓm CÕ Jl×WY±Rp BÏm,

CÕ §ÚdÏ\°u 22BYÕ A§LôWm BÏm,

FÚ¦ ¿o¨û\k Rtú\ EXLYôm    

úTW± Yô[u §Ú,                                     ( §ÚdÏ\s 215 )

FÚ¦ Ri½ûWj Rôu ûYjÕdùLôsÞm; SômRôu ùNuß GÓjÕd ùLôs[ úYiÓm,

TVuUWm Esðol TÝjRt\ôp ùNpYm      

SVuEûP VôuLi T¥u,                         ( §ÚdÏ\s 216 )

TZm TÝjÕ®hPôp UWm AûRj Rôú] ûYjÕd ùLôs[ôUp ¸úZ úTôhÓ®Óm.  Sôm GÓjÕd ùLôs[Xôm.

UÚkRô¡j RlTô UWjRt\ôp ùNpYm  

ùTÚkRûL VôuLi T¥u,                         ( §ÚdÏ\s 217 )

CYtû\l úTôp Jl×WÜ ùNnRYu Rôú] ùNuß Ut\YoLs ÕuTjûRj ¾ojÕ ûYdL ØVpYôu, Jl×WY±Rp GuTÕ CqYôß LPÜú[ôÓm. ©\ U²RoLú[ôÓm Juß úNÚRp BÏm,

CÕ §ÚdÏ\°u 22BYÕ A§LôWm,

4, LiúQôhPm:

AÓjRYû] – RYß ùNnRYû] Uu²lTÕRôu LiúQôhPm BÏm,

CÕ Ï\°u 58BYÕ A§LôWm,

ùTVdLiÓm SgÑi PûUYo SVjRdL     

SôL¬Lm úYiÓ TYo,                                    ( §ÚdÏ\s 580 )

©\o ùLôÓjR Sg£û] EiPôp EPp Rôu A¯Ùm; BuUô A¯VôÕ. Es[jûRj §ÚjÕRp ‘Uu²l×’ BÏm,

5, YônûU:

YônûU GuTÕ ùTôn ùNôpXôUp CÚlTÕ UhÓm ApX.  Yô«]ôp ùUnûV A±®lTÕ YônûU,

YônûU G]lTÓYÕ VôùR²u VôùRôußm  

¾ûU CXôR ùNôXp,                                    ( §ÚdÏ\s 291 )

 

VôùUnVôd LiPYtßs CpûX Gû]jùRôußm

YônûU«u SpX ©\,                                    ( §ÚdÏ\s 300 )

Yô«]ôp ùUnûV A±®lTÕ YônûU, CÕ StùNn§lT¦. (úWôUo 10: 13-15)

YônûU §ÚdÏ\°u 30 BYÕ A§LôWm,

G]úY. Au×. Sôi. Jl×WÜ. LiúQôhPm. YônûU Gu\ CkR IkÕm ÁhLlThPYoL°u ÏQSXuLs BÏm,

‘¡±vRYu’ GuTÕ ¡úWdLf ùNôp CúVÑ¡±vÕ Rm LôXj§p Rm ºPoLû[f £úS¡Ro Guß AûZjRôo;  AYoLû[f ‘Nôh£’ Gußm AûZjRôo, ‘Nôuú\ôo’. ‘Nôu\ôo’ Guàm Rªrf ùNôtLs. NUv¡ÚRj§p ‘Nôh£’ G]lTÓ¡\Õ, (Al. 1: 8). “Bu\®kRPe¡V ùLôsûLf Nôuú\ôo” Guàm NeL CXd¡Vj ùRôPo ùLôsûLf Nôuú\ôo ARôYÕ ùLôsûL EûPV Nôuú\ôo GuTûRd ϱlTÕ CeÏ BrkÕ úSôdLtϬVÕ,

IV. ©\® ÑZt£d ùLôsûL

YsÞYo ©\® ÑZt£d ùLôsûL EûPVYo G]d LÚ§úV EûW Gݧf ùNußs[]o, CRtÏ BRôWUôL AYoLs GÓjÕd ùLôsÞm ùNôtLs:

1, GÝûU

2, GÝ©\l×

3, ©\lTßdLp

4, ©\®lùTÚeLPp

5, Fr

B¡V]YôÏm,

GÝûU:

GÝûU – “ûU” ®Ï§ûVd ϱdÏm. GÝ + ûU = GÝûU, GÝûU Gu\ôp GÝ¡u\ ¨ûXLs

JÚûUdLi RôuLt\ Lp® JÚYtÏ

GÝûUÙm HUôl× ûPjÕ,                          ( §ÚdÏ\s 398 )

 

JÚûU«p Rôu Lt\ Lp®    = JÚ ¨ûX«p – UôQY]ô«ÚdûL«p Rôu Lt\ Lp®

JÚYtÏ GÝûUÙm           = C² GZlúTô¡u\ / GÝ¡u\ TX ¨ûXL°Ûm.

HUôl× EûPjÕ              = TôÕLôl× EûPVÕ BÏm.

CqYôß CpXôUp, JÚ ©\l©p JÚYu Lt\ Lp®. AYàdÏ HÝ ©\l×L°Ûm TôÕLôl× ùLôÓdÏm Gu\ôp A±®tÏl ùTôÚkÕUô? B]ôp. GÝ¡u\ TX ¨ûXL°Ûm TôÕLôl× ùLôÓdÏm GuTÕ A±®tÏ Ht×ûPVÕ.

GÝ©\l×:

GÝ©\l× GuTÕ HÝ©\l×Lû[d ϱdLôUp. CYu êXm GZlúTô¡u\ ©\l×L[ô] RûXØû\Lû[d ϱdÏm.

(G,Lô) GÝOô«ß          = GÝ¡u\ Oô«ß,

GÝ©\l×                 = GÝ¡u\ RûXØû\,

GÝ©\l×m ¾VûY ¾iPô  = GÝ¡u\ / YWlúTô¡u\ RûXØû\L°Ûm ¾VûY                                          ¾iPôÕ,

GÝ©\l×m ¾VûY ¾iPô T¯©\eLôl

Ti×ûP UdLh ùT±u,                            ( §ÚdÏ\s 62 )

GÝûU GÝ©\l×m EsÞYo RmLi   

®ÝUm ÕûPjRYo Sh×,                                 ( §ÚdÏ\s 107 )

GÝûU     = RuàûPV YôrSô°úXúV GÝ¡u\ TX ¨ûXLs,

GÝ©\l×   = RuàûPV Y¯júRôu\pLs (A) TWmTûW, RûXØû\

Utßm ùRôPolTôÓ GYuùLôp ©\lTßdLp

Et\ôodÏ EPm×m ªûL.                                 ( §ÚdÏ\s 345 )

Õ\®dÏ EPp ùRôPoTô] TWmTûW (GÝ¡u\ ©\l×) ¡ûPVôÕ, EPm×m ªûLVô] Ju\ôLúY AYo LÚÕYo,

©\®f ÑZt£d ùLôsûLûV Htßd ùLôs[ôRYoLÞm ©\l×. RûXØû\. RûXØû\VôLj ùRôPokÕ YkÕ ùLôi¥Úd¡\Õ Guß Htßd ùLôsYo,

GÝ©\l× – RûXØû\ :

Tt\t\ LiúQ ©\lTßdÏm Utß    

¨ûXVôûU LôQl TÓm,                           ( §ÚdÏ\s 349 )

EPp TtßRp ¿eÏmùTôÝúR. ©\l× Õi¥dLlTÓm  EXLj§u ¨ûXVôûUÙm ®[eÏm GuTÕm N¬Vô] ùTôÚsL[ôÏm, CûRd ϱjÕ úUÛm A±V PôdPo ùRnYSôVLm AYoL°u ‘GÝ©\l×?’ Gàm èp ERÜm,

V. Fr

§ÚdÏ\°p ‘Fr’ Guß JÚ R² A§LôWm (38) EiÓ, CRtÏj RûX®§ Guß ùTôÚs ùLôÓd¡u\]o, B]ôp AÕ RYß,

Fr Gu\ôp Øû\VôL YÚYÕ BÏm, RûX GÝjÕ. ùNu\ ©\® GuTùRpXôm RYß,

LPÜ°u §hPjûRjRôu YsÞYo Fr Guß ùNôp¡\ôo, CRtÏ BRôWm Gu]?

YÏjRôu YÏjR YûLVpXôp úLô¥

ùRôÏjRôodÏm ÕnjRp A¬Õ,                            ( §ÚdÏ\s 377 )

YÏjRôu         – LPÜs

YÏjR YûL      – §hPm

ApXôp          – CpXôUp

ùRôÏjRp        – úNojRúXô

ÕnjRp          – AàT®jRúXô

A¬Õ            – Ø¥VôÕ. ídLô 12: 1-21,

Fr = Øû\VôL YÚRp

Fr GuTÕ LPÜ°u §hPm (Will of God) BÏm,

F¯t ùTÚY­ VôÜ[ Utù\ôuß    

ã¯àk RôuØk Õßm,                                  ( §ÚdÏ\s 380 )

Sôm Gu] §hPm ûYj§ÚkRôÛm. Cߧ«p Cû\Y²u §hPúU ¨û\úYßm,

FûZÙm ElTdLm LôiTo EûX®u±j

RôZôÕ EOtß TYo,                                     ( §ÚdÏ\s 620 )

LPÜ°u §hPm Guß ùNôu]ôp AûR Uôt\ Ø¥ÙUô? Ø¥Ùm. B]ôp Uôt\f ùNôp­ AYûWúV úLhL úYiÓm. (UjúRÙ 7:7) GúNd¡Vô Wô_ô Ru YôrSô°p 15 BiÓLs áh¥l ùTtßd ùLôiPôo. (II Wô_ô 20: 1-6)

‘Fr’ GuTÕ CkR AiPj§u ®§ (Law of Universe) BÏm, G]úY, ‘Fr’ Gu\ôp Øû\ûU GuTÕ Rôu   CeÏ N¬Vô] ùTôÚs BÏm, LPÜs ùLôsûLVt\  ©\® ÑZt£d ùLôsûL«p, TZ ®û]Vô¡V FûZ VôWôÛm Uôt\úY CVXôÕ,

“Fr®û] EßjÕ YkÕ FhÓm”

Fr®û]j RuTVû]j RkúR ¾Úm,

B]ôp. YsÞYo LôhÓm Fr. Cû\Yu EXûL CVdÏm Øû\ûVj ùR¬®lTúRVu±l TZ®û]ûV A¥lTûPVôLd ùLôiP ©\®f ÑZt£d ùLôsûL ÙûPVÕ Auß, PôdPo ùRnYSôVLm AYoL°u ‘GÝ©\l×’ Gàm èp. CdLÚjÕLû[ úUÛm ׬kÕ ùLôs[ ERÜm,

VI. ×Xôp UßjRp

§ÚdÏ\°p ×Xôp UßjRp ùLôsûL CPm ùTtßs[Õ. CdùLôsûL ¡±vRYj§p BZUôL CÚd¡u\ ¨ûXûV BWônf£ A¥lTûP«p. PôdPo Ø, ùRnYSôVLm AYoLs GݧV

‘ûT©s áßm ûNY EQ®u YWXôß’

Gàm è­p LôQXôm.

VII. Tô«Wj§p êùYôÚûUd úLôhTôÓ

LPÜs. Yôu. ¿jRôo

5Bm A§LôWj§u ØRp Ï\°p

©RôYô¡V LPÜû[Ùm

T¬ÑjR B®Vô¡V LPÜû[Ùm

ÏUôW]ô¡V LPÜû[Ùm

Ju\ôLf úNojÕ CVp×ûPV êYo Gàm ùRôPWôp ϱd¡u\ôo, êuß ®R ùY°lTôÓL°p – ¨ûXL°p ùNVpTÓm JúW LPÜs@,

¡±vRYj§p Cû\Yû] êuß ¨ûXL°p Lôi¡u\]o, AûY AÚYm. AÚ EÚYm. EÚYm BÏm,

AÚY ¨ûXûVj RkûR ¨ûX Gußm.

AÚ EÚY ¨ûXûV B®¨ûX Gußm.

EÚY ¨ûXûV ULu¨ûX Gußm.

ùLôsÞ¡u\]o, B£¬V¬u ‘êYo Vôo?@ Gàm è­p úUÛm ®[dLm ùT\Xôm,

êuß ¨ûXL°p Cû\Yû]d Lôi¡u\úTô§Ûm êúYß R²jR²d LPÜ[ôL AYoLs ùLôsÞY§pûX. êùYôÚ LPÜs GuTo, CûRjRôu ©u]o ûNY úSôd¡p AlTu. AmûU. ULu (úNôUôvLkRo). Gußm ûYQY úSôd¡p ‘Ømêoj§@VôLÜm ®[eÏ¡u\],

YsÞYo ØRp êuß A§LôWeL°Ûm êùYôÚ LPÜû[ Yôrj§Ùs[ôo, “R]dÏYûU CpXôRôu” G]d LPÜû[d á±V YsÞYo AúR LPÜû[. “ùTô±Yô«p IkR®jRôu” G]d LPÜs Yôrj§Ûm. “IkR®jRôu Bt\p” G] ¿jRôo ùTÚûU«Ûm ᱫÚlTÕ. BrkÕ úSôdLjRdLÕ,

IkR®jRôu Gu\ ùNôpXôp LPÜû[Ùm. ¿jRôûWÙm Ju\ôd¡]ôo YsÞYo,

“LPÜs RuûU«p ®[e¡V AYo LPÜÞdÏ CûQVô«ÚdÏm ¨ûXûV ®PôUp ©¥jÕd ùLôi¥ÚdL úYi¥VùRôu\ôLd LÚR®pûX, B]ôp. RmûUúV ùYßûUVôd¡ A¥ûU«u RuûU éiÓ U²RÚdÏ JlTô]ôo, U²R EÚ®p úRôu± RmûUj Rôrj§f NôûYúVtÏm A[ÜdÏ AÕÜm £ÛûYf NôûYúVtÏm A[ÜdÏ ¸rlT¥TYWô]ôo” (©­l©Vo 2: 6-8)

Guß U²R]ôL YkR LPÜÞûPV ¿jR ¨ûXûVj §ÚUû\ áß¡u\Õ, B£¬V¬u ‘¿jRôo Vôo?@ Gàm è­p ®[dLm LôQXôm,

VIII. IkR®jRôu

       ùTô±Yô«p IkR®jRôu ùTôn¾o JÝdL

      ùS±¨u\ôo ¿ÓYôr Yôo,                       ( §ÚdÏ\s 6 )

JÚ LÚ®«u Y¯VôLj Ru EPûXl T­Vôd¡V LPÜs. Sôm SPdL úYi¥V JÝdL ùS±ûVd Lôh¥f ùNu\ôo, Sôú] Y¯Ùm. YônûUÙm. YôrÜUô«Úd¡ú\u Gu\ôo, AlT¥d á±VYûWl ©uTt±]ôp ¿Ó YôrûYl ùTtßd ùLôs[Xôm Gu¡\Õ CdÏ\s,

£ÛûY:

Ck§Vô®p Ït\Yô°Lû[f £ÛûY«p Aû\Ùm TZdLm CpûX. ‘£ÛûY’ Gu\ ùNôpÛm ¡ûPVôÕ GuTÕ Øu]úW ϱl©PlThPÕ,

CúVÑ £ÛûY«p T­Vô]ôo, ‘£ÛûY’ GuTûRf º¬Vôd ùUô¯«p ‘£­úTô’ Gu¡u\]o, UûXVô[j§p ‘£ÛûT’ Gu¡u\]o, CRu J­ Y¥Ym Uô±. ‘£ÛûY’ Guß Rª¯p YkÕs[Õ,

NeL LôXj§p ‘£ÛûY’ Gàm ùNôp ¡ûPVôÕ, G]úY. £ÛûY “ùTô±” Guß ùNôpXlThÓs[Õ,  IkÕ ùTô±Lû[ EûPV Ru EPûX A®jRYu – “A®”VôLd ùLôÓjRYu – T­Vôd¡]Yu, AlT¥l T­Vôd¡]Y²u Y¯ YôrTYo Gußm ¿ÓYôrYo,

IkR®jRôu Bt\p ALp®Ñm× [ôoúLôUôu      

Ck§Wú] NôÛm L¬,                                          ( §ÚdÏ\s 25 )

Gàm Ï\s ®[dÏ¡u\Õ,

CeÏ Bt\p GuTÕ Ru EPûXl T­Vôd¡VY¬u E«ojùRÝkR Bt\ûXd ϱd¡\Õ.

CúVÑ ¡±vÕ®u E«ojùRÝkR Bt\ÛdÏ BLôVj§p Es[ çRoL°u RûXY]ô¡V Ck§Wú] Nôuß, Bt\p GuTÕ át\m ϧjRXô¡V ARôYÕ. UWQjûRúV ùYu\ Bt\p GuTûRj §ÚYsÞYo ©uYÚm Ï\°p ùR°YôL ®[dÏ¡\ôo,

át\m ϧjRÛm ûLáÓm úSôt\­u      

Bt\p RûXlTh PYodÏ,                               ( §ÚdÏ\s 269 )

úSôt\­u               = úSôu©u. RYj§u

Bt\p RûXlThPYodÏ   = Bt\p ûLYWlThPYodÏ

át\m                   = UWQm. NôÜ

ϧjRÛm               = ùYpÛRÛm

ûLáÓm                = Ø¥Ùm

Ck§Wu:

Ck§Wu GuTÕ GkR JÚ NUVj§tÏm E¬V ùTVo ApX, Ck§Wu Gu\ôp RûXYu Guß ùTôÚs, (G,Lô)

Lú_k§Wu        –     Vôû]L°u RûXYu.

SúWk§Wu         –     U²RoL°u RûXYu.

úRúYk§Wu       –     úRYoL°u RûXYu.

Wôú_k§Wu              –     Wô_ôdL°u RûXYu.

G]úY. Ck§Wu Gu\ôp RûXYu Guß ùTôÚs, ‘ALp ®Ñm×[ôo úLôUôu Ck§Wu’ Gu\ôp BLôVj§Ûs[ çRoL°u RûXYu Guß ùTôÚs, (“BiPY¬u çRo Yô²uß C\e¡ YkÕ…… EeLÞdÏf ùNôpலி®húPu” Uj. 28 : 2-8)  úUÛm BZUôLl ׬kÕ ùLôs[ PôdPo ùRnYSôVLm AYoL°u ‘IkR®jRôu Vôo?’ Gàm èûXd LôQXôm,

IX. Yôu £\l×

‘Yôu’ GuTÕ UûZûVd ϱd¡u\Õ GuTo, UûZ UhÓm CÚkRôp úTôÕUô? ImùTÚm éReL°p Ju\ô¡V ‘Lôtß’ CpXôUp YôZ Ø¥ÙUô? UûZVô? Lôt\ô? GÕ CpXôUp YôZ Ø¥Ùm? ImùTÚm éReLÞs Juß Ïû\kRôÛm YôZ Ø¥VôÕ, G]úY. ‘Yôu’ GuTÕ CeÏ. LPÜs Yôrj§tÏ AÓjR T¥VôL YÚYRôp CÕ LPÜú[ôÓ CûQkR Juû\úV ϱd¡u\Õ G] BnÜ A¥lTûP«p ®[dÏ¡u\ôo, PôdPo ùRnYSôVLm, B®ûV ØuUô¬. ©uUô¬. UûZ. ç\p. T² CYtú\ôÓ Jl©hÓ ®[d¡dLôhP ØtTÓ¡u\Õ §ÚUû\, LPÜs Yôrj§p CPm ùTtßs[ CkR A§LôWm, çV B®Vô¡V LPÜû[ YôrjÕm A§LôWm, çV B® CkR A§LôWj§p EÚYLUôL ‘Yôu’ Guß £\l©dLlTÓ¡\Õ GuTûR ‘Yôu GÕ? Gàm èலிp BZUôL B£¬Vo ®[dÏ¡\ôo,

‘ùTôn¾o JÝdL ùS±’«p £\l©Pm ùTtß ¨tTÕ ‘JÝdLm’. “JÝdLm” Gu\ ùNôpXôp YsÞYo ØRp êuß A§LôWeLû[Ùm CûQd¡u\ôo, ùTôn¾o JÝdL ùS±dϬVYo LPÜs,

E«¬àm KmTlTÓm JÝdLj§p ¨ûX¨tTRtÏ Vôo VôÚdÏm ÕûQ׬YÕ Yôu (T¬ÑjR B®)

¿oCuß AûUVôÕ EXùL²u VôoVôodÏm

YôuCuß AûUVôÕ JÝdÏ,                      ( §ÚdÏ\s 20 )

çV B® GuTÕ AÚhNd§. Nd§. ®xÔ Guß ûNY. ûYQY NUVeL°p ϱdLlTÓ¡\Õ, BZUôL A±kÕ ùLôs[ B£¬V¬u ‘Yôu GÕ?@ èûXd LôiL,

X. ¿jRôo ùTÚûU

‘¿jRôo’ GuTÕ Õ\®ûVd ϱd¡u\Õ GuTo, B]ôp. Õ\Y\®Vலிp Õ\®ûVd ϱdÏm GkR CPj§Ûm YsÞYo “IkR®jRôu” Gu\ ùNôpûXl TVuTÓjR®pûX GuTÕ úSôdLjRdLÕ, YsÞYo LôXj§tÏl ©u]Úm Õ\®ûVd ϱlTRtÏ. VôÚm “IkR®jRôu” Gu\ ùNôpûXl TVuTÓj§VRôL CXd¡V YWXôt±p GeÏúU ùR¬V®pûX, ‘¿jRôo’ GuTÕ AÚYd LPÜs ®iûQ ¿jÕ. EÚYj§p Ui¦tÏ YkR CúVÑ ¡±vÕûYúV ϱd¡\Õ, “ùTôn¾o JÝdL ùS±” GuTÕ YsÞY¬u URm ApXÕ NUVjûRd ϱdÏm Gu\ôo PôdPo Ø, úLô®kRNôª, AYÚûPV LÚjÕd¡QeL. ùTôn UலிkR CqÜXLj§p ùTônûV ¿d¡. ùTôn¾okR JÝdL ùS±ûVd LôhÓYRtLôLúY. ùTôn¾o JÝdL ùS±ûV ¨ûX ¨ßjÕYRtLôLúY. AÚYd LPÜs EÚYjûR Ht\ôo; ¿jR Ko LPÜ[ô]ôo,

JÝdLjÕ ¿jRôo ùTÚûU ®ÝlTjÕ

úYiÓm TàYp Õ¦Ü,                                      ( §ÚdÏ\s 21 )

JÝdLj§p Ut\YoLs ¨ûX¨tÏm ùTôÚhÓ Ut\ GqÜ«ÚdÏm ùNkRiûU éiÓ JÝ¡d Lôh¥VYo JÝdLjÕ ¿jRôo,

BLúY LPÜs. Yôu. ¿jRôo Y¯ EXLj§p JÝdLm ¨ûX¨t¡u\Õ, CdLÚjÕLû[ ÖÔdLUôL A±kÕ ùLôs[ PôdPo ùRnYSôVLm AYoL°u ‘¿jRôo Vôo?’ Gàm èûXd LôQXôm,

XI. ùTôÕUû\Ùm. ùTôÚ°XdLQØm

§ÚdÏ\°p êu\ôm TϧVô] CuTjÕlTôp. £t\uUô. úTWôuUôÜPu CûQkÕ U¡Ým úT¬uTjûR ®[dÏYûR Eu]RlTôhÓ. §ÚdúLôYûVôo úTôu\Yt±u êXm B£¬Vo ®[d¡]ôo, úUÛm A±kÕ ùLôs[ B£¬V¬u ‘ùTôÕUû\Ùm ùTôÚ°XdLQØm@ Gàm èûXd LôiL,

– ùRôÏl× ùR, úRYLXô,

———————————–

EXL NUVeL°u ©¯Ü RªZo BuU®Vp, GqYôß?

×Õ ÙLj§u ùRôPdLm RªZo BuU®Vp

A±®VûXÙm BuÁLjûRÙm CûQdL Ø¥ÙUô?

RªZoLs CqY[Ü TZûUVô]YoL[ô? -1

RªZoLs CqY[Ü TZûUVô]YoL[ô? -2

§ÚdÏ\û[f N¬VôLl ׬kÕ ùLôsúYôm – LÚjÕf ÑÚdLm

§ÚdÏ\û[f N¬VôLl ׬kÕ ùLôsúYôm

AmUu YWXôß KúW úLô®­p CWiÓ LÚYû\Ls

 

úUÛm BnÜ A¥lTûP«p BZUôL A±kÕ ùLôs[

GUÕ BnúYÓLû[Ùm GmØûPV ©\ ùY°ÂÓLû[Ùm TôodLÜm

BnúYÓLs

èpLs

BOOKS IN ENGLISH

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society Section – A 1) Science and Religion: “Science without religion is Lame; Religion without science is blind.” says Einstein. […]

Read More
St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography

St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography   Six different forms of expressions are: 1.        Verbal Form 3.        Written Form 4.        Pictorial Form 5.        Relief Form 6.        Icon form All these […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More
Uniqueness of Tamil language

Uniqueness of Tamil language   Can our experience be systematically and logically explained? Can we find systematic and grammatical explanation for our personal experiences in the languages of the world? […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More