Tel: +91 94448 17394 / 98400 03842
Email: tamilarsamayam2010@gmail.com
soulology of tamils vs american psychologyCreation vs evolution theoryWorld first language

soulology of tamils vs american psychology

Read More

Creation vs evolution theory

Read More

World first language

Read More

தமிழ்நாட்டை தமிழரே ஆளவேண்டுமானால் இந்தியரை இந்தியரே ஆளவேண்டும்

RªrSôhûPj RªZúW B[ úYiÓUô]ôp Ck§VôûY Ck§VúW B[ úYiÓm

CXeûL«p Rªr C]m A¯dLlThPùTôÝÕ AûR G§ojÕd ÏWp ùLôÓjÕ GeLú[ôÓ ûLÕ ùNnVlThPYoL°p 2011Cp SûPùTt\ NhP Uu\j úRoR­p 46 úTo UhÓúU êuß £±V Lh£L°u NôoTôL úYhTô[oL[ôL ¨ßjRlTh¥ÚkRôoLs, CkR 46 úTÚm ùYt±VûPV úYiÓm Guàm úSôd¡p AYoLs NôokÕs[ Lh£. A¦ Tt±d LYûXlTPôUp AYoLÞdLôL Sm áhPûUl©u NôoTôLj RªrSôÓ ØÝYÕm úRoRp T¦ ùNnV, RªrSôÓ LôYpÕû\j RûXY¬PØm. RªrSôÓ úRoRp BûQVj RûXY¬PØm £\l× AàU§ ùTtß YôdÏ úNL¬dLf ùNuú\ôm, AlúTôÕ RªrSôh¥u Bh£ RªZoL°u ûL«p CpXôUp RªZWpXôR Ak¨VoL°u ûL«p CÚkÕ YÚ¡\Õ Guàm EiûU GeLÞdÏ ®[e¡VÕ, CR]ôp. úRoRp T¦ Ø¥kÕ §Úm©VÜPu úRoRp Ø¥ÜLs ùY°YÚØu]o 30-4-2011Cp.

”Rªr SôhûPj RªZúW B[ úYiÓm@@

Guàm RûXl©p BolTôhPm SPjR ùNuû] UôSLWd LôYpÕû\ BûQV¬Pm AàU§ úLhúPôm, AàU§ UßdLlTPúY. EVo¿§ Uu\j§u BûQûVl ùTtß ©u]o LôYpÕû\ AàU§ÙPu 30-4-2011 Auß. ØRXôYÕ BolTôhPjûR SPj§ú]ôm, GeLs AûUl× 27-12-2009Cp. ùRôPeLlThP BuÁLjûR A¥lTûPVôLd ùLôiP. UReLû[d LPkR BuÁL AûUl× BÏm,  27-11-2009 Auß Rªr Sô°Rr Juß Rªr ùUô¯«p. Rªr C]j§]¬p AofNû]. ÏPØÝdÏ úTôu\ RªZo NUVf NPeÏLû[ SPjÕ¡\YoLû[ ªLªL C¯YôL GݧVûUVôp AûRd Li¥jÕ. 27-12-2009Cp RuUô]j RªZoL[ôp EÚYôdLlThP RªZoL°u BuÁLd áhPûUl× BÏm, CR]ôp. AW£Vp Lh£Ls úTôuß BolTôhPm SPjÕYÕ ùTôÚjRUôL CpûX Guàm EQoÜ GeLÞdÏ HtThPÕ, CR]ôp Aû]jÕ URj§]Úm CûQkÕ ”Juú\ ÏXm; JÚYú] úRYu@@ Guàm RªZo BuÁL ØZdLj§u A¥lTûP«p 12-5-2011 Auß CWiPôYRôL

”Rªr SôhûPj RªZúW B[ úYiÓm@@

Guàm RûXl©p ©WôojRû]. UômTXm ùRnYSôVLm Ts°«p SPjRlThPÕ, úRoRp Ø¥Ü ùY°YÚm Sôs ùSÚe¡VûUVôp. RªrSôhûPj RªZúW B[. Rªr Sôh¥Ûs[ Aû]jÕd Lh£LÞm BRWÜ RÚUôß AYt±tÏd L¥Rm GÝRlThPÕ, ”Ck§VôûY Ck§VúW B[ úYiÓm@@ Guàm úLô¬dûLûV Htß úNô²Vô Lôk§ Lh£dÏj RûXûU Rôe¡d ùLôiÓ Bh£dÏ JÚ Ck§VûW ¨VªjRûRl úTôuß RªZLd Lh£LÞm ùNVpTP úYiÓm G]d úLhÓd ùLôs[lThPÕ, SmØûPV úYiÓúLôû[ Htßd ùLôs[ôUp Lu]Pl ©WôUQl ùTiU¦Vô¡V ùNp® ù_VX­Rô.          16-5-2011 TLp 12 ØRp 1 U¦dÏs TR® Ht\ûUVôp. AûR G§ojÕ LôYp Õû\dÏj ùR¬®jÕ ùU[]l ©WôojRû] FoYXm SPjR ØVuß ûLÕ ùNnVlThúPôm, AÕ ØRp JqùYôÚ UôRØm Ak¨Vo TR® Ht\    16Bm úR§ TLp 12 ØRp 1 U¦ YûW ”RªrSôhûPj RªZúW B[ úYiÓm@@ Guß LôYp Õû\ AàU§ÙPu ©WôojRû]l úTôWôhPm SPj§            16-3-2013 Auß 25 BYÕ úTôWôhPjûR ¨û\Ü ùNnÕsú[ôm, AlúTôÕ. RªrSôhûPj RªZúW B[ úYiÓUô]ôp Ck§VôûY Ck§VúW B[ úYiÓm Gußm. Ck§VôûY Ck§VúW B[ úYiÓUô]ôp. Ck§V UdL°u URUô¡V CkÕ URm. CkÕjÕYôd ùLôsûLVô[oL[ô¡V Ak¨VoL°PªÚkÕ ®Ó®dLlTPp úYiÓm Guàm SûPØû\ ¨ûX GeLÞdÏl ׬kRÕ, Ak¨VoL[ô¡V B¬VoL°PªÚkÕ Ck§Vô ®ÓRûX AûPV úYiÓUô]ôp. Ak¨VoL[ô¡V B¬Vl ©WôUQoL°u A¥ûUjRû[«­ÚkÕ CkÕ URm ®Ó®dLlTPp úYiÓm, B¬Vl ©WôUQoL°PªÚkÕ CkÕ URjûR ®Ó®dL úYiÓUô]ôp CkÕ URj§tÏf ùNôkRdLôWoL[ô¡V RªZoLs ARtLôL A\Y¯«p úTôWôP úYiÓm, A\Y¯«p úTôWôP ©WôojRû]l úTôWôhPúU ©WôUQoL°u CkÕjÕYôd ùLôsûL«­ÚkÕ CkÕ URjûRÙm Ck§VôûYÙm ®Ó®dL Ht\dLÚ®VôÏm, CR]ôp. Rªr Sôh¥p RªZo JÚYo ØRp AûUfNWôL YkÕ RªrSôhûPj RªZúW B[. RªZo URUô] CkÕ URjûR Ak¨VoL[ô¡V B¬Vl ©WôUQoL°PªÚkÕ ®Ó®dL úYiÓm, CkÕURm Ak¨VoL[ô¡V B¬Vl ©WôUQoL°u CkÕjÕYôd ùLôsûL«­ÚkÕ ®ÓRûX AûPÙmùTôÝÕ 90% CÚdÏm Ck§VoLs UhÓúU Ck§VôûY BÞm ¨ûX EÚYôÏm, AkR ¨ûX RªrSôhûPj RªZúW BÞm ¨ûXûV CVpTôL EÚYôdÏm, BLúY. RªrSôhûPj RªZúW B[ úYiÓUô]ôp Ck§VôûY Ck§VúW B[ úYiÓm G]Üm. Ck§VôûY Ck§VúW B[ úYiÓUô]ôp RªZoL°u CkÕ URm CkÕjÕYôd ùLôsûL«u ©¥«­ÚkÕ ®ÓRûX AûPV úYiÓm G]Üm RuUô]j RªZoL[ô¡V Sôm ØR­p ÏWp ùLôÓlúTôm, ©WôojRû] ùNnúYôm, ©WôojRû]l úTôWôhPm SPjÕúYôm, ClúTôWôhPm N¬Vô]úR; ¨VôVUô]úR Guß Htßd ùLôsÞ¡\YoLs JqùYôÚ UôRØm 16Bm úR§«p SûPùTßm ©WôojRû]l úTôWôhPj§p GeLÞPu  LXkÕ ùLôs[ ReLs ùTVoLû[l T§Ü ùNnÕ ùLôsÞUôß EeLû[ Au×Pu úYiÓ¡uú\ôm, – Aû]jÕj RuUô]j RªZoL°u áhPûUl×

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society Section – A 1) Science and Religion: “Science without religion is Lame; Religion without science is blind.” says Einstein. […]

Read More
St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography

St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography   Six different forms of expressions are: 1.        Verbal Form 3.        Written Form 4.        Pictorial Form 5.        Relief Form 6.        Icon form All these […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More
Uniqueness of Tamil language

Uniqueness of Tamil language   Can our experience be systematically and logically explained? Can we find systematic and grammatical explanation for our personal experiences in the languages of the world? […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More