Tel: +91 94448 17394 / 98400 03842
Email: tamilarsamayam2010@gmail.com
soulology of tamils vs american psychologyCreation vs evolution theoryWorld first language

soulology of tamils vs american psychology

Read More

Creation vs evolution theory

Read More

World first language

Read More

புது யுகத்தின் தொடக்கம் தமிழர் ஆன்மவியல்

×Õ ÙLj§u ùRôPdLm RªZo BuU®Vp

BuU®Vp – GuTÕ BuUôûYl Tt±V Lp® GuTûRl TôojúRôm, BuUô. U²RàdÏ UhÓúU CÚd¡u\ LôWQjRôp. BuU®Vp U²Rû]l Tt± SuÏ A±V ERÜm Lp®VôL ®[eÏ¡\Õ,

Sôj§L UReLs E«ûWl Tt± BWôn¡u\],

Bj§L UReLs LPÜû[l Tt± BWôn¡u\],

Sôj§L UReLs. Bj§L UReLs B¡V CWiÓm U²Rû]l Tt±V BnûY U\kÕ ¨t¡u\],

CWiÓ YûL UReLÞm LPÜs CÚd¡u\ôWô? CpûXVô? Guàm BWônf£«p C\e¡. §ûN §Úm©. B§dLYô§L°u ûL«p ALl ThÓf £d¡j R®d¡u\], UReLs UR ùY± FhPlThÓ B§dL Yô§L[ôp U²R NØRôVj§tÏ G§WôLl TVuTÓjRlThÓ. U²R NØRôVm ºW¯dLlTÓ¡\Õ,

CR]ôp U²R NØRôVj§u ÁÕ AdLû\ ùLôiP ùT¬VYoLs LPÜ°u ùTVWôp SûPùTßm ùLôÓûULû[j RôeL CVXôUp. ‘LPÜû[ U\. U²Rû] ¨û]@

Guß á\ úYi¥V Cu±VûUVôûU HtThÓs[Õ,

U²R NØRôVj§tLôLd ÏWp ùLôÓjR ùT¬VYoLs ‘Sôj§LoLs@ Guß Øj§ûW ÏjRlThÓ. ‘CYoLs LPÜÞdÏ G§Wô]YoLs@ Guß LôhPlTÓ¡u\]o, LPÜÞdÏ G§Wô]YoLs G]d LôhPlTÓm TÏjR±Ül TLXYu RkûR ùT¬Vôo. £kRû]f ùNmUp LôWp Uôodv úTôu\ ùT¬VYoLs EiûU«p LPÜÞdÏ G§Wô]YoLú[ ApXo, UReLÞdÏ UhÓúU G§Wô]YoLs,

UReLs úYß; LPÜs úYß; LPÜs GkR URjûRÙm NôokRYo ApXo, B§dLYô§L°u ûL«லிÚdÏm UReLs LôhÓm úTôலி LPÜs ùLôsûLdÏ G§Wô]YoLs, CYoLs ùTôÕSXYô§Ls; EiûUVô] LPÜs ùLôsûLûV ¨û\úYtßm LPÜ°u ©sû[Ls,

UReLs B§dLYô§L°u ûLL°Ûs[ TLûPd LônL[ôL CÚd¡u\ LôWQjRôp. U²R NØRôVj§tÏ G§Wô] LÚjÕLû[l TWl×m UReLû[ G§odÏm ùTôÕSXYô§Ls. LPÜû[ G§odÏm Sôj§LoLs G] Øj§ûW ÏjRlThÓ. CLZlTÓ¡u\ôoLs, ùTôÕSXYô§Ls CqYôß CLZlTÓYRtÏd LôWQm B§dL Yô§L°u ãrf£úVVôÏm,

B§dLYô§L°u ãrf£Lû[ رV¥jÕ. U²R NØRôVj§p Au×m Id¡VØm Y[okÕ

”VôÕm FúW VôYÚm úL°o@@

”Juú\ ÏXm JÚYú] úRYu@@

G] EXL UdLs Aû]YÚm Ju±ûQkÕ YôZ Y¯ YÏlTúR RªZo BuU®Vp BÏm, RªZo BuU®Vp EX¡tÏ ùY°lTh¥ÚdÏm CkRd LôXm. JÚ ×Õ ÙLj§u ùRôPdLm BÏm,

 Øû]Yo Ø, ùRnYSôVLm

————————————

EXL NUVeL°u ©¯Ü RªZo BuU®Vp, GqYôß?

×Õ ÙLj§u ùRôPdLm RªZo BuU®Vp

A±®VûXÙm BuÁLjûRÙm CûQdL Ø¥ÙUô?

RªZoLs CqY[Ü TZûUVô]YoL[ô? -1

RªZoLs CqY[Ü TZûUVô]YoL[ô? -2

§ÚdÏ\û[f N¬VôLl ׬kÕ ùLôsúYôm – LÚjÕf ÑÚdLm

§ÚdÏ\û[f N¬VôLl ׬kÕ ùLôsúYôm

AmUu YWXôß KúW úLô®­p CWiÓ LÚYû\Ls

úUÛm BnÜ A¥lTûP«p BZUôL A±kÕ ùLôs[

GUÕ BnúYÓLû[Ùm GmØûPV ©\ ùY°ÂÓLû[Ùm TôodLÜm

BnúYÓLs

èpLs

BOOKS IN ENGLISH

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society Section – A 1) Science and Religion: “Science without religion is Lame; Religion without science is blind.” says Einstein. […]

Read More
St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography

St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography   Six different forms of expressions are: 1.        Verbal Form 3.        Written Form 4.        Pictorial Form 5.        Relief Form 6.        Icon form All these […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More
Uniqueness of Tamil language

Uniqueness of Tamil language   Can our experience be systematically and logically explained? Can we find systematic and grammatical explanation for our personal experiences in the languages of the world? […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More