Tel: +91 94448 17394 / 98400 03842
Email: tamilarsamayam2010@gmail.com
soulology of tamils vs american psychologyCreation vs evolution theoryWorld first language

soulology of tamils vs american psychology

Read More

Creation vs evolution theory

Read More

World first language

Read More

இந்துத்துவா – இந்து மதம்

CkÕjÕYô – CkÕ URm úYßTôÓ Ï±jR

£X úLs® T§pLs

 1, 20-Bm Öôt\ôi¥u Ck§Vô®u ªLf £\kR CWiÓ £kRû]Vô[o Vôo, Vôo?

TÏjR±Ül TLXYu RkûR ùT¬Vôo. TôTô NôúLl. PôdPo B.R. AmúTjLôo,

2, UdLs ®ÓRûXdÏ AmúTjLo Lôh¥V Y¯ Gu]?

CkÕ URjûR ®hÓ ùY°úV± ùT[jRj§tÏ URm UôßRp,

3, §Wô®P C] ®ÓRûXdÏl ùT¬Vôo Lôh¥V Y¯ Gu]?

LPÜs Ußl×d ùLôsûLVô] Sôj§Lm,

4, AmúTjLo GkR URj§லிÚkÕ GkR URj§tÏ Uô±]ôo?

CkÕ URj§லிÚkÕ ùT[jR URj§tÏ,

5, CkÕ URjûR ®hÓ ùY°úV\d LôWQm Gu]?

CkÕ URj§p Es[ Nô§ Ht\jRôrÜd ùLôsûLVôpRôu, Ck§V UdLs ùRôûL«p H\dÏû\V 90 ®ÝdLôÓ CÚdÏm Ck§Vô®u Ui¦u ûUkRWô¡V §Wô®PûW C¯ÜTÓjÕYÕ Cd ùLôsûL, CÕ CkÕ URj§லிÚkÕ úYßThP CkÕjÕYôd ùLôsûL BÏm,

6, AlT¥Vô]ôp CkÕ URm úYß; CkÕjÕYô GuTÕ úY\ô?

Bm. CûY úYß úY\ô]ûYúV,

7, ‘CkÕURm’ – ‘CkÕjÕYô’ CWiPtÏØs[ úYßTôÓ Gu]?

CYtû\l ׬kÕ ùLôs[ úYiÓUô]ôp CûY ùRôPoTô] HÝ ùTVoL°u ùTôÚû[l ׬kÕ ùLôs[ úYiÓm,

8, AkR HÝ ùTVoLs Guù]u]?

1, CkÕ

2, CkÕdLs

3, Ck§Vô

4, Ck§V Y¯TôÓLs

5, Ck§V UReLs

6, CkÕURm

7, CkÕjÕYô

9, CYtßs ”CkÕ@@ GuTÕ ®[dÏm ùTôÚs Gu]?

£kÕ S§ûVd LiP TôWºLo. ”£kÕ@@ GuTûR ”CkÕ@@ Guß EfN¬jR]o. G]úY. £kÕ GuTRtÏl TôWºLo ùLôÓjR ùTVo CkÕ GuTRôÏm,

10, ‘CkÕdLs@ Guàm ùTVo ®[dÏm ùTôÚs Gu]?

£kÕ S§ TôÙm Sôh¥p YôrkRYoLs CkÕdLs Guß Ï±dLlThP]o,

11, TôWºLo LôXj§p ‘CkÕdLs@ GuTÕ CkÕ URj§]o Gàm ùTôÚû[j RW®pûXVô?

CpûX, £kÕ S§ TôÙm Sôh¥p YôrkRYoLs CkÕdLs Guß CPj§u

A¥lTûP«p UhÓúU ϱdLlThP]o,

12, ‘Ck§Vô@ Gàm ùTVÚdÏ A¥lTûP Gu]?

Ck§Vô GuTÕ CkÕ S§ TôÙm SôÓ Guàm ùTôÚ°p YZeLlThPÕ.

13, Ck§V Y¯TôÓLs GuTÕ GYtû\d ϱdÏm?

¡±vÕ®tÏ ØtThP èt\ôiÓL°p Ck§Vô®p CÚkR Y¯TôÓL[ô]

1, £kÕùY° Y¯TôÓ

2, NeL CXd¡Vm LôhÓm TZkRªZo Y¯TôÓ

3, B¬V Y¯TôÓ Gàm êuû\Ùm ϱdÏm,

14, Ck§V UReLs GuTÕ GYtû\d ϱdÏm?

1, NUQm

2, ùT[jRm

3, ûNYm

4, ûYQYm

5, ºd¡Vm

B¡V IkûRÙm ϱdÏm,

15, CkÕ URm GuTÕ Gu]?

CkÕ URm GuTÕ ûNY. ûYQY NUVeLû[d ϱdÏm,

16, ”CkÕjÕYm@@ Gu\ôp Gu]?

”CkÕjÕYm@@ – GuTÕ JÚ URm CpûX.

”CkÕjÕYô@@ GuTÕ Nô§ Ht\jRôrÜd ùLôsûLûVd ϱdÏm; CdùLôsûL

B¬V ©WôUQoLÞûPVÕ.

CÕ JÚ YôrdûL Øû\. ”B¬Vo ©\lTôp EVokRYo, §Wô®Po ©\lTôp RôrkRYo@@

GuTûR HtßdùLôiÓ YôÝm B¬V YôrdûL Øû\Vô¡V Nô§ Ht\jRôrÜd

ùLôsûLúV ”CkÕjÕYm@@ ApXÕ ”CkÕjÕYô@@ BÏm.

17, CkÕjÕYô. CkÕURm Gàm ùTVoLû[ Ck§V CXd¡VeL°p GlùTôݧலிÚkÕ

TôodLXôm?

¡,©, 1794dÏl ©u, ARôYÕ. ¡,©, 18 Bm èt\ôi¥tÏ Øu Ck§V CXd¡VeLs

G§ÛúU ‘CkÕ URm@. ‘CkÕjÕYm@ Gàm Cl ùTVoLû[d LôQ Ø¥VôÕ,

18, CkÕjÕYôYô¡V B¬V¬u Nô§. C] Ht\jRôrÜd ùLôsûLdÏ A¥lTûPVô] èp GÕ?

Uàèp,

19, CÕ GlùTôÝÕ EÚYôdLlThPÕ?

¡,©, 7 Bm èt\ôi¥tÏl ©u, ARôYÕ. B¬VoLs ‘B¬VYojRjûR@ AûUjÕ BiPúTôÕ. §Wô®P AWN]ô¡V ao`YojRûWf ãrf£Vôp ùLôuß §Wô®P Bh£ûVd ûLlTt± B¬V Bh£ûV AûUjRùTôÝÕ,

20, CÕ GlúTôÕ SPkRÕ?

¡,©, 7Bm èt\ôiÓ

21, B¬VYojRj§u ARôYÕ B¬V Bh£«u LôXm Gu]?

¡,©, 7Bm èt\ôiÓ ØRp ¡,©, 12Bm èt\ôiÓ YûW, CYoLs LôXj§p §Wô®PûW A¥ûUlTÓjR B¬VWôp EÚYôdLlThPÕRôu Uàèp,

22, B¬VWôp EÚYôdLlThP ùLôsûLV[®p CÚkR UàèÛdÏ UR Ae¸LôWm ùLôÓjRYo Vôo?

B§NeLWo, CYoRôm Uàèu C] Ht\jRôrÜd ùLôsûLdÏ UR NôVm é£. UR Ae¸LôWm ùLôÓjÕ UàRoU Nôv§WUôd¡]ôo,

23, UàRoUNôv§WjûR NUv¡ÚRj§லிÚkÕ Be¡Xj§p ùUô¯ ùTVojRYo Vôo;?

No, ®pVm ú_ôuv,

©¬h¥`ôo LôXj§p SUÕ EfN ¿§Uu\m LpLjRô®லிÚkRÕ, AlúTôÕ LpLjRô®p CÚkR EfN¿§Uu\ ¿§T§ No, ®pVm ú_ôuv,

24, Hu ùUô¯ ùTVojRôo?

¡±vRYoLÞdÏ ‘ûT©s@ A¥lTûP«Ûm. CvXôªVÚdÏd ‘ÏoBu@ A¥lTûP«Ûm ¿§ YZe¡VûRl úTôuß ¡±vRYo. CvXôªVo ApXôRôÚdÏ ¿§ YZeL. B¬V ©WôUQWôp Rk§WUôL YZeLlThP èp UàRoU Nôv§Wm, G]úY. ¿§ YZeÏYRtÏ HÕYôL UàRoU Nôv§WjûR Be¡Xj§p ùUô¯ ùTVojRôo, G]úY. §Wô®PûWj RôrkRYo Gußm B¬VûW. ùYsû[VûW EVokRYo Gußm áßm Uàèp A¥lTûP«p ¿§ YZeLlThPÕ,

25, GlùTôÝÕ ùUô¯ ùTVojRôo?

¡,©, 1794Cp

26, UàÖp ùLôsûLdÏ AlúTôÕ ùLôÓdLlThP ùTVo Gu]?

‘Hinduism’ ARôYÕ. CkÕjÕYô,

27, AlT¥Vô]ôp CkÕ URj§லிÚkÕ Øt±Ûm úYßThPÕRôu CkÕjÕYô GuTRô?

Bm, CkÕ URUô¡V ûNYm. ûYQYm GuTÕ AuûT A¥lTûPVôLd ùLôiPÕ,

B]ôp. B¬V ©WôUQWôp EÚYôdLlThP CkÕjÕYô GuTÕ Ck§Vô®u Ui¦u ûUkRWô¡V Aû]YûWÙm C¯ÜTÓjÕm C]. Nô§ Ht\jRôrÜd ùLôsûLûVd áßYÕ,

28, ûNY. ûYQY UReL[ô¡V CkÕ URm GuTÕ B¬VÚûPV UReLsRôúU?

CpûX, CûY RªZÚûPV UReLs,

29, CpûX Guß GlT¥d á\ Ø¥Ùm? úYRj§p Es[ ®xÔ GuTÕRôú] ûYQYj§p ®xÔYôL Es[Õ?

CpûX,

úYRj§p Es[ ®xÔ GuTÕ ã¬Vû]d ϱd¡\Õ, B]ôp. ûYQYj§p Es[ ®xÔúYô ØÝØRp LPÜû[d ϱd¡\Õ,

30, úYRj§p á\lThÓs[ ‘Új§Wu@ Rôú] ûNYj§p ‘£Yu@ Gu\ô]Õ?

CpûX,

úYRj§p á\lThÓs[ ‘Új§Wu@ GuTÕ C¥. UûZ. ªu]ûXj ùRnYUôLd áßYÕ, B]ôp. ûNYj§p ‘£Yu@ GuTÕ AuúT Y¥Yô] ØÝØRp LPÜû[d ϱd¡\Õ,

31, AlT¥Vô]ôp ûNY. ûYQY UReLs B¬V UReLs CpûXVô?

CpûX, ûNY. ûYQYd LPÜ°u ùTVoL[ô] £Yu. Nd§. ÏUWu. ©sû[Vôo. IVlTu úTôu\ ùTVoLû[d áP úYReL°p LôQ Ø¥VôÕ, LPÜÞdÏd úLô®p Lh¥ Y¯TÓm Y¯TôÓ úYRj§p ¡ûPVôÕ,

ûNY. ûYQY UReLs RªZWôp EÚYôdLlThP RªZo UReLs,

32, AûY RªZo UReLs GuTRtÏ BRôWeLs £X á\ Ø¥ÙUô?

ûNY. ûYQY NUVeLs TWÜYRtÏd LôWQUô«ÚkR 63 SôVuUôoLs. 12 BrYôoLs B¡úVôo RªrSôhûPf NôokúRôo,

ûNY. ûYQY NUVeLs YPSôh¥லிÚkÕ ùRu]ô¥tÏl TW®VûYVpX; ùRu]ôh¥p úRôu± YP Sôh¥tÏl TW®VûY; ûNY. ûYQY NUVeL°u ùRôÏl× èpL[ôL ®[eÏm Tu²Ú §ÚØû\Ùm SôXô«W §q®Vl©WTkRØm RªrùUô¯«p “UhÓm’ úRôu±VûY,

ûNY £jRôkR Nôj§WeLs T§]ôuÏm Rª¯p UhÓúU úRôu±VûY,

33, AlT¥Vô]ôp RªZo UReL[ô] ûNYØm. ûYQYØm GkR èt\ôi¥லிÚkÕ B¬Vo YNUô«]?

¡,©, 9Bm èt\ôi¥லிÚkÕ B¬Vl ©WôUQoLÞdÏ A¥ûUlTÓjRlThP],

34, ûNY. ûYQYd LPÜû[l úTôtßTYoLs RôúU B¬V ©WôUQoLs, AlT¥ CÚdL AYoLs ûNY. ûYQY NUVeLû[ A¥ûUlTÓj§Ùs[]o Guß GqYôß á\Xôm?

ûNYd LPÜ[ô] £YùTÚUôû]f ‘ãj§Wd LPÜs@ Gußm ûYQYd LPÜ[ô] ®xÔûYf ‘Nj§¬Vd LPÜs@ Gußm LPÜû[úV áßúTôhÓ C¯ÜTÓj§VYoLs B¬VoLs,

35, GkR JÚ ¨Lrf£ Gu\ôÛm £YùTÚUôû]Ùm ®xÔûYÙm úTôt± SPjÕTYoLsRôúU ©WôUQoLs; AYoLû[l úTôn ClT¥ ùNôpXXôUô?

GkR JÚ £\l× ¨Lrf£ Gu\ôÛm ûNYd úLô®லிúXúV éNô¬L[ôL CÚdÏm CYoLs £YùTÚUôû] ®hÓ®hÓ ùSÚlûT Y[ojÕ Ad¡² Nôh£VôL ¨LrÜLû[ SPjÕ¡u\]o,

AqYôú\. ûYQYd úLô®லிúXúV éNô¬L[ôL CÚdÏm CYoLs HRôYÕ JÚ £\l× ¨Lrf£ Gu\ôp ‘®xÔ@ûY ®hÓ®hÓ ùSÚlûT Y[ojÕ Ad¡² Nôh£VôL ¨LrÜLû[ SPjÕ¡u\]o,

AÕ UhÓUô?

£YùTÚUôû]d LPÜs Guú\ô ®xÔûYd LPÜs Guú\ô á\ôUp ‘Sôú] LPÜs@ Guß ReLû[j RôeLú[ LPÜs Guß áßm LPÜs ùLôsûLdÏ G§Wô]YoLú[ B¬V ©WôUQoLs,

36, ûNY. ûYQYd LPÜÞdÏ G§WôLj RmûUúV LPÜs Guß ùNôpTYoLs ©WôUQoL[ô? CRtÏ úYß BRôWm á\ Ø¥ÙUô?

CYoLs RmûUúV LPÜs Guß áßTYoLs, CR]ôpRôu LPÜ°u §ÚÜÚYeLÞdÏj RôeLsRôm ‘Nd§@ (‘TYo@) Ht\ Ø¥Ùm Guß á±. ARtLô] NPeLôfNôWeLû[f ùNnÕ. LPÜÞdÏ úUXôLj ReLû[ EVoj§. LPÜ°u UôùTÚm Bt\ûX ªLÜm Ïû\Ü TÓjÕ¡\ôoLs AYoLs,

37, ©WôUQoLs Nd§ Ht±Rôu ûNY. ûYQYd LPÜÞdÏf Nd§ ¡ûPd¡\Rô?

Bm, CÕRôu ©WôUQoL°u Sm©dûL, AR]ôpRôu CYoLs ReLû[úV ‘LPÜs@ Gu¡u\]o, CûRjRôu ‘éúRYo@ ARôYÕ. éúXôLj§Ûs[ LPÜs Guß RmûU AûZjÕd ùLôs¡u\]o,

38, ClT¥lThPYoLs RªZo NUVd úLô®pL[ô¡V ûNY. ûYQYd úLô®pLÞdÏs ÖûZkÕ A¥ûUlTÓj§VÕ GlúTôÕ?

¡,©, 9Bm èt\ôi¥லிÚkÕ, ARu ©u]o RªZo NUVm B¬Vl ©WôUQoLÞdÏ A¥ûUlThÓd ¡Pd¡u\Õ,

39, CRu ®û[Ü Gu]?

ARu ®û[Ü AofNLo T«t£ ùTt\ 200-dÏm úUtThP Rªr AofNLoLs (©WôUQo ApXôRôo Gu¡\ JúW LôWQj§tLôL) Cuß ùY°úV ¨ßj§ ûYdLlThÓs[]o, CRtLô] ©u]¦ûVd LôiúTôm,

——————————

E«Úm BuUôÜm Ju\ô?

CkÕjÕYô – CkÕ URm

C]. Nô§ Ht\jRôrÜ – ®]ô ®ûP

T«t£d ùLôÓdLlThP Rª¯] AofNLoLs ùY°úV ¨ßjRlThPÕ Hu?

CkÕ URm (ûNY. ûYQYm) ùRôPoTô] £X úLs® T§pLs

£X úLs® T§pLs – 2

úUÛm BnÜ A¥lTûP«p BZUôL A±kÕ ùLôs[

GUÕ BnúYÓLû[Ùm GmØûPV ©\ ùY°ÂÓLû[Ùm TôodLÜm

BnúYÓLs

èpLs

BOOKS IN ENGLISH

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society Section – A 1) Science and Religion: “Science without religion is Lame; Religion without science is blind.” says Einstein. […]

Read More
St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography

St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography   Six different forms of expressions are: 1.        Verbal Form 3.        Written Form 4.        Pictorial Form 5.        Relief Form 6.        Icon form All these […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More
Uniqueness of Tamil language

Uniqueness of Tamil language   Can our experience be systematically and logically explained? Can we find systematic and grammatical explanation for our personal experiences in the languages of the world? […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More