Tel: +91 94448 17394 / 98400 03842
Email: tamilarsamayam2010@gmail.com
soulology of tamils vs american psychologyCreation vs evolution theoryWorld first language

soulology of tamils vs american psychology

Read More

Creation vs evolution theory

Read More

World first language

Read More

தன்மானத் தமிழர்களின் உறுதியான கவனத்திற்கு…

தன்மானத் தமிழர்களின் உறுதியான கவனத்திற்கு…

EeLÞdÏ GeLs AuTô] YôrjÕLs,

Ut\ Uô¨XeLû[l úTôuß Rªr SôhûPj RªZúW BÞUôß Rªr C] JtßûUûV EÚYôdÏm

Nô§ Ht\jRôrÜ J¯l× UôSôÓ – A±dûLÙm ARu CûQl×l TϧLÞm CjÕPu CûQdLlThÓs[],

 áhPûUl©u úRôt\m

Rªr SôhÓd úLô®pL°p. AofNû]. ÏPØÝdÏ. Rªrj §ÚUQeLs ØR­VYtû\ SPj§ ûYdÏm Rªr C]jûRf NôokRYoLû[ C¯ÜTÓj§. AYU§dÏm LhÓûW Juß Rªr Sô°Rr Ju\u YôW UX¬p 27-11-2009 Auß ùY°YkRÕ, AûRl T¥jRYoL°u Es[eLs ùLô§lTûPkR], RuUô] EQoÜ ùTôe¡ GÝkRÕ,

LhÓûWûVd Li¥dÏm ¨ûX«p 27-12-2009 Auß áhPlThP áhPj§u Y¯VôL. ”Aû]jÕj RuUô]j RªZo áhPûUl×@@ EÚYôdLlThÓ. RªZo Uô]jûRd LôdÏm ¨Lrf£Ls ùRôPokÕ SPjRlThÓ. ClùTôÝÕ CkR UôSôhûP SPjR Øu YkÕs[Õ, C§p SUdÏd ¡ûPjÕs[ AàTYm ªLÜm ®kûRVô]Õ, CRu LôWQUôLúY A±dûL«u CWiPôm Tϧ«Ûs[ RuUô]j RªZo Tt±V ®[dLm GÝkÕs[Õ,

 A¯ÜdÏd LôWQm BQYm

CkR UôSôhÓ A±dûL«u 4Bm TϧVô¡V RªZo BuU®Vp Tϧ«p ”BQYUô¡V A¥ûUjRû[@@ Guàm Ïßk RûXl©Ûs[ ùNn§ûVd áokÕ úSôdL EeLû[ Au×Pu úYiÓ¡uú\ôm,

AlTϧ«p ‘Rªr C] A¯ÜdÏd LôWQm Rªr C]jûRd Lh¥Ùs[ BQYUô¡V A¥ûUjRû[@ Guß Ï±l©PlThÓs[Õ, BQYUô¡V A¥ûUj Rû[«u Y¯ Rªr C]m §hPªhÓ A¯dLlThÓ YÚ¡\Õ,

 UôSôÓ LhPôVm

BQYUô¡V A¥ûUjRû[ Nô§ Ht\jRôrÜd ùLôsûL«u Y¯. Rªr C]jRYoL°u Es[eL°p úYt\YoL[ôp ×ÏjRlThÓs[ûU LiÓ©¥dLl ThÓs[ûUVôp AûR ALtßYRtLôLf Nô§ Ht\jRôrÜ J¯l× UôSôÓ SPjR úYi¥V LhPôVm SUdÏ HtThÓs[Õ, CkR UôSôh¥u Ød¡V úSôdLeL[ôL.

1, Ut\ Uô¨XeLû[l úTôuß Rªr SôhûPj   RªZúW B[ úYiÓm

2, Rªr C]j§u JtßûUûVf £ûRdÏm Nô§ Ht\jRôrÜ U]lTôuûU J¯dLlTP úYiÓm

B¡V CWiÓm ϱdLlTÓ¡u\],

 Rªr AûUl×Ls ÁÕ Ït\fNôhÓ

Rªr Sôh¥Ûs[ Rªr AûUl×L°p TX (1) BuÁL úYPj§p SmªPm YkÕ Sm Es[eL°p BQYjûRl  ×Ïj§V úYt\Yo (2) TûPÙPu YkÕ Sm SôhûPd LYokÕ SmûU A¥ûUlTÓj§V úYt\Yo B¡V CÚ  Tϧ«]Wô¡V úYt\YoL°u ùNpYôd¡u ¸r. Rªr C]j§tÏ G§Wô] £kRû]ÙûPV]YôL CVe¡d ùLôi¥Úd¡u\] Guàm Ït\fNôhÓ GÝkÕs[Õ,

LhPôVd LPûU

CûRl Tt± UôSôhÓ A±dûL«u CWiPôm Tϧ ®[dÏ¡\Õ Uu]o Bh£ ¿dLlThÓ, UdLs Bh£ SûPùTßm CkSô°p Ak¨VoL[ôp Rªr C]jRY¬u Es[eL°p ×ÏjRlThÓs[. BQYUô¡V A¥ûUjRû[ûV ¿dL úYi¥V LhPôVd LPûU. Rªr C]jûRÙm Rªr ùUô¯ûVÙm A¯®­ÚkÕ LôdL ¨û]dÏm RuUô]j RªZoLÞdÏ HtThÓ CÚd¡\Õ GuTûR ¿eLs UßdLUôh¼oLs,

A¥ûUL°u SôÓ

CkR ¨ûX«p Rªr C]jûRÙm Rªr ùUô¯ûVÙm LôdÏm úSôd¡p SPjRlTÓm CkR UôSôhûPj RuUô]j RªZo Aû]YÚm CûQkÕ SPjR úYi¥V Cu±VûUVôûU HtThÓs[Õ, B]ôp. A¥ûUVôn CÚlT§p ÑLm LôÔm RªZo GqY[Ü úTo Ak¨V B§dLj§­ÚkÕ ®ÓThÓ SmúUôÓ CûQYôoLs GuTÕ úLs®d ϱVôL CÚd¡\Õ, A¥ûUL°u Sôh¥p CkRd úLs®Ï± HtTÓYÕ CVpTô] Juú\ BÏm, A¥ûUL°u Sôh¥p ùNpYôdúLôÓ CÚlTYoLs Ak¨VoL°u BRWYô[oL[ôL CÚlTÕm CVpTô] Juú\ BÏm,

ùTôÕSX AàTYm

BLúY. ªLÜm CdLhPô] ¨ûX«p. §VôLm. CZl×. ÕuTm B¡V êuû\Ùm U¡rf£ÙPu YWúYtÏm ùTôÕSX AàTYØs[YoLú[ C§p CûQkÕ T¦Vôt\ CVÛm GuTÕ ùNôpXôUúX ׬Vd á¥V Ju\ôÏm,

B«Wm úTo UhÓúU

EQoÜs[ RuUô]j RªZo. Rªr SôÓ ØÝYÕm TX B«Wm úTo CÚlTRôLf ùNôpXlTÓ¡\Õ, B]ôp. UôSôÓ SûPùT\ CÚdÏm ùT¬Vôo §P­Ûs[.       Gm, Bo, WôRô Uu\j§p B«Wm úTo UhÓúU AUoYRtÏ CPm CÚd¡\Õ,

BNV­p LôhÓeLs

CkR ¨ûX«p ùLôsûLÙm EߧlTôÓm Es[ RuUô]j RªZoLs UhÓúU UôSôh¥p TeÏ ùTßUôß §hPeLs YÏdLlTÓ¡u\], §VôLm. CZl×. ÕuTm B¡V êu±Ûm U¡rf£VûPÙm ùTôÕ SX U]lTôuûUÙs[YoLs UhÓúU UôSôhÓl TeLô[oL[ôL Htßd ùLôs[lTÓ¡u\ôoLs, UôSôhûP SPjÕm ùTôßl©p UôSôhÓl TeLô[oLÞdϬV TeÏ CÚd¡\Õ, ARtϬV AYoLÞûPV TeL°l× G§oTôodLlTÓ¡\Õ,

¿eLs RuUô]j RªZWô? ¿eLs HtÏm CZl× Gu]? ”EeLs Es[jûR EeLs ùNV­p LôhÓeLs@@ G] úYiÓ¡uú\ôm,

ReLs Au×s[.  (Ø, ùRnYSôVLm).

JÚe¡ûQlTô[o,

ùRôPo× ØLY¬

úTWô£¬Vo Øû]Yo Ø, ùRnYSôVLm

.JÚe¡ûQlTô[o.

Aû]jÕj RuUô]j RªZoL°u áhPûUl×

278. ùLôuòo ùSÓgNôûX. AVu×Wm.

ùNuû]-600 023,

+9144-26743842; 9444817394; 9840003842

 Email: tamilarsamayam2010@gmail.com

 UôSôÓ A±dûL

RuUô]j RªZoL°u EߧVô] LY]j§tÏ,,,

UôSôhÓ ¨Lrf£ ¨Wp

RuUô]j RªZoL°u EߧVô] LY]j§tÏ,,, pdf

UôSôÓ A±dûLjpg

 

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society Section – A 1) Science and Religion: “Science without religion is Lame; Religion without science is blind.” says Einstein. […]

Read More
St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography

St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography   Six different forms of expressions are: 1.        Verbal Form 3.        Written Form 4.        Pictorial Form 5.        Relief Form 6.        Icon form All these […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More
Uniqueness of Tamil language

Uniqueness of Tamil language   Can our experience be systematically and logically explained? Can we find systematic and grammatical explanation for our personal experiences in the languages of the world? […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More