Tel: +91 94448 17394 / 98400 03842
Email: tamilarsamayam2010@gmail.com
soulology of tamils vs american psychologyCreation vs evolution theoryWorld first language

soulology of tamils vs american psychology

Read More

Creation vs evolution theory

Read More

World first language

Read More

திருக்குறளைச் சரியாகப் புரிந்து கொள்வோம்

 §ÚdÏ\û[f N¬VôLl׬kÕ  ùLôsúYômõ

 –  ¡,  ØjÕWôUலிeLm

(2011 _þûX T§ù]hÓ ØRp CÚTj§WiÓ YûW §ÚlékÕÚj§ LÚûQVô]kRo B£WUj§p ‘§ÚdÏ\û[fN¬VôLl ׬kÕ ùLôsúYôm@ Guàm RûXl©p SPjRlThP T«t£ YÏl×L°p A±kRûY Tt±V JÚ LtTû] EûWVôPp)

(úR¿od LûPj §iûQ – LôûX úYû[ – ØÚLàm ÏUWàm úT£dùLôs¡\ôoLs)

 ØÚLu: (ùNn§jRôs RûXlûT EWdL Yô£d¡\ôo) ”Nmfºo Lp®ûV CkR BiúP SûPØû\lTÓjR úYiÓm – RªZL AWÑdÏ EfN ¿§Uu\m ÏhÓ@@

ÏUWu :  (AlúTôÕ  Rôu  YkÕ EhLôo¡\ôo) AÕ Gu]úYô NUfºo Lp®?

ØÚLu: ùNn§jRô°p T§j§ÚkR LY]jûR ®hÓ CúXôNôL ¨ªokÕ TôojRT¥úV) APúPõ ÏUW]ô? YôlTôõ Yôõ Gu] TôojÕ SôXgÑ Sô[ôfÑõ Bû[úV LôQôúUõ

ÏUWu : BUôúQõ ùY°ëo úTô«ÚkúRuõ

ØÚLu: Gu]? HÕm ®úNNUô? ÏUWu: ®úNNm JuàªpXiúQõ AgÑ Sôs §ÚlékÕÚj§«p YfÑ §ÚdÏ\s ùNôpலிd ùLôÓjRôeL,

ØÚLu: AgÑ Sôs §ÚdÏ\s YÏlTô? AlT §ÚdÏ\û[d   LûWfÑd Ï¥f£húPuà ùNôpÛ

ÏUWu: APõúLலி TiQô¾eLiúQõ

ØÚLu: úLலி TiQXúPõ EiûUûVj Rôu ùNôpú\u, CkRd LôXjÕX JÚjRo AgÑ Sôs JÕd¡j §ÚdÏ\s T¥fNôoà ùNôu]ô BoYªpXôUXô úTônl T¥f£ÚlTôÚõ ARjRôu ùNôuú]u,

ÏUWu: §ÚdÏ\s YÏl× CÚdLhÓm – ùUôRpX NUfºo Lp®]ô Gu]? ARf ùNôpÛeLiúQõ GeL úTô]ôÛm CúR úTfNôjRôu CÚdÏõ

ØÚLu: Gu] Rm©õ §ÚdÏ\[ AgÑ Sôs T¥f£hÓ YkÕ NUfºo Lp® ]ô Gu]uàm úLhL±úVõ

ÏUWu:  §ÚdÏ\ÞdÏm  NUfºo Lp®dÏm Gu] ùRôPo×?

ØÚLu: CpXôUXô ùNôpú\u Rm©õ NUfºo ]ô Gu]?

ÏUWu:(Øû\jÕd ùLôiúP ùUpலிV ÏWலிp) ARj Rôú] Sôu ClT úLhúPuõ §ÚmT Gu¡hPúV Yô?

ØÚLu: Øû\dLôúR Rm©õ Lp® GpXôÚdÏm NUUô CÚdLÔmõ HûZdÏ JÚ Lp® – TQdLôWàdÏ JÚ Lp®à CÚdLd áPôÕ, AúR NUVm NUUô] Lp® SpX RWUô ºWôLÜm CÚdLÔm, CÕ Rôu NUfºo Lp®õ

ÏUWu: Kõ CÕ Rô]ô NUfºo Lp®õ ClT ®[e¡ÚfÑiúQõ  AÕ N¬õ §ÚdÏ\ÞdÏm  CRtÏm  Gu] ùRôPo×?

ØÚLu : CpXôUXô ©uú]õ §ÚYsÞYo ©\l×X GpXô E«Úm NUm à ùNôp\ôWô CpûXVô?

ÏUWu: BUôõ ‘©\lùTôdÏm GpXô E«odÏm@à JÚ §ÚdÏ\s ùRôPeÏúUõ

ØÚLu: BUôõ AlT¥]ô NUUô] ÏZkûRLÞdÏf NUUô] ºWô] Lp®Rôú] N¬lThÓ YÚmõ

ÏUWu: APõ APõ APõ ClT¥ JÚ ®[dLjR §ÚdÏ\ÞdÏ CÕYûW Sôu úLhPúR CpXiúQõ

ØÚLu:  ®[dLm  CpX  Rm©õ §ÚdÏ\[ Au\ôP YôrdûLúVôP ùTôÚj§l TôodÏú\ôm AqY[ÜRôuõ

ÏUWu: GlT¥iúQõ EeLÞdÏj §ÚdÏ\s Tj§ GpXôm ùR¬ÙÕõ ¿eL §ÚdÏ\s T¥fÑ Sôu TôojúR CpXúVõ

ØÚLu: Sôm Gu²dÏlTô T¥fúNômõ SmU ¡Úh¥Qu IVô ÅhÓ YôNpX Sôs JÚ §ÚdÏ\s à Gݧl úTôÓYôeL,, CRj RY\ôU T¥f£ÚúYu,, UjR T¥ Eu]l úTôX SôÛ úTÚ ùNôp\R úLhÓj Rôu ùR¬gÑd¡\Õ ‘Lt±X]ô«àm úLhL@à §ÚYsÞYúW ùNôp\ôúWõ

ÏUWu: EeLÞdÏj §ÚdÏ\s X CqY[Ü ùR¬Ùm à ùR¬g£ÚkRô EeL[Ùm YÏl×dÏd áh¥hÓl úTôn CÚlúTúõ

ØÚLu : ARôu ¿ úTônhÓ Yk§Úd¡úVõ Gu] ùNôu]ôeLuà ùNôpÛõ ùLôgNm ùR¬gÑd¡ÓúYômõ

ÏUWu: ùRnYSôVLm à JÚjRoõ §ÚdÏ\s BWônf£ GpXôm Ti¦ÚdLôÚõ BWônf£ Ti¦ Øû]Yo ThPùUpXôm Yôe¡ÚdLôÚõ AYo Rôm TôPm SPj§]ôÚiúQõ

ØÚLu: ThPùUpXôm N¬õ TôPm GlT¥ CÚk§fÑ ARf ùNôpÛõ

ÏUWu :  CÕ  CpXôUXôiúQ ùNôpÛúYuõ CÕ YûWdÏm SmU T¥fN §ÚdÏ\sX CqY[Ü ùTôÚs CÚdÏuà ClTjRôu ùR¬gÑd¡húPuõ

(ÏUWu ùNôpXj ùRôPeÏ¡\ôo, Ït\ôXf NôWp A¥dLj ùRôPeÏ¡\Õ)

ØÚLu: ÏUWôõ NôWp A¥dÏÕõ Yô- LûPdÏ Esú[ úTô«WXôm,

úR¿od LûPdLôWo: Gu] YZdLUô AûW U¦ úSWjÕX áhPjR LXf£ÚÅeL ClT NôWp Tôj§hÓ Esú[ YÃeL,,

ÏUWu: §ÚdÏ\s à ùNôu] EPú] AiúQ Esú[ ál©Ó\ôÚ – CpXVôiúQõ

Ø Ú L u :  (SôtLôலிûV  CÝjÕl úTôhÓd ùLôiúP) Rm©õ CeL Yôõ TôÚõ CkR UûZVl Tj§d áPj §ÚYsÞYÚùNôpலிÚdLôÚ

ÏUWu: (ùR¬VôRÕ úTôX) Gu]

ùNôp-ÚdLôÚiúQõ

ØÚLu : UûZV AØRmà §ÚYsÞYo ùNôpலிÚdLôÚlTôõ Gu] AgÑ Sôs YÏl×X CRf ùNôpலிd ùLôÓdLலிVô?

ÏUWu :  AiúQõ  AØRm  ]ô Gu]iúQõ

ØÚLu :  E]dÏ  Juù]ôu]ô ®[dÏ]ôj Rôu ®[eÏm (ùUpலிV

ÏWலிp) AgÑ Sôs Eu] YfÑ TôPm SPj§]YÚ Gu] TôÓ Th¥ÚlTôúWôõ Rm© AØRm ]ô NôûYj RWôR EQÜuà ùTôÚs

ÏUWu: ARôYÕ AØRjR Nôl©hPô SôU NôLúY UôhúPômà ùNôpÈeLõ

ØÚLu : BUô Rm©õ   N¬Vôl ׬gÑd¡húPõ

ÏUWu: AlT UûZj Ri¦V Ï¥fNô SôU NôLúY UôhúPôUôiúQõ

ØÚLu: Gu] Rm©õ ClT¥d úLs® úLh¡\?

ÏUWu: BUôiúQõ Vôo. GlT. GûRf ùNôu]ôÛm AûR BWônkÕ TôojÕ HtßdúLô uà §ÚYsÞYo ùNôp\ôúWõ

ØÚLu: BUô Rm©õ ‘GlùTôÚs Vôo Vôo Yônd úLh©àm AlùTôÚs ùUnlùTôÚs LôiTÕ A±Ü@ à §ÚdÏ\s ùNôpÛÕõ N¬õ EeL YÏl×X UûZVl Tj§j §ÚdÏ\s ùNôp\R Gu]uà ùNôu]ôeL?

ÏUWu: ùNôu]ôeLiúQõ ùR°YôLf ùNôu]ôeLõ §ÚYsÞYo UûZVl Tj§d Ï\ú[   ùNôpXXuàm ùNôu]ôeLõ

ØÚLu: Gu] Rm©õ ClT¥f ùNôp\õ TôPm SPj§]YÚ BWônf£ GpXôm Ti¦]YÚuà ùNôu²úVõ

ÏUWu: BUôiúQõ §ÚYsÞYo UûZûVl Tj§  ùNôp\ôÚuà ùNôpÈeLõ

ØÚLu: Gu] Rm© úLhÏ\õ LPÜs YôrjÕdÏ Al×\m UûZ«u £\lT ùNôp\ôÚuàm T¥dLôRYu áPf ùNôpYôú]õ

ÏUWu: LPÜ[ Ïm©hPôúX úTôRôRô? AYúW UûZûVj Rk§ÚYôÚõ Al×\m GÕdÏiúQ UûZVl Tj§j R²Vô TôPÔm? ClT¥l Tô¥]ô Al×\m LôjÕ. ùSÚl×uà IméReLû[Ùm Y¬ûNVô Tô¥«ÚdLÔúUõ

ØÚLu: Rm©õ Eu úLs® N¬Vô]Õ Rôuõ B]ôp CWiPôYÕ A§LôWúU UûZ«u £\l× Rôú]õ Al×\m Hu §ÚYsÞYo AûRl Tô¥«ÚlTôÚ?

ÏUWu: AÕ UûZ«u £\lTô – Yôu £\lTôiúQ?

ØÚLu: Gu] Rm©õ קo úTôÓ\? UûZ ¿¬u £\l× úY\ – Yôu £\l× úY\Vô?

ÏUWu:    BUôiúQõ    AúR A§LôWjúRôP LûP£j §ÚdÏ\sX §ÚYsÞYo ùR°Yôf ùNôp\ôúW – ¿o úY\ – Yôu úY\uàõ

ØÚLu: Gu] §ÚdÏ\s Tô AÕ? (ûT«p CÚkÕ §ÚdÏ\s ×jRLjûR GÓjÕl ×WhÓ¡\ôo ÏUWu)

ÏUWu: ”¿¬uß AûUVôÕ EXùL²u Vôo VôodÏm Yô²uß AûUVôÕ JÝdÏ@@

ØÚLu: BUôõ ¿o úY\ – Yôu úY\uà ùNôp\ôÚõ CÕdÏ GeL YÏl×X Gu] ®[dLm ùNôpலிd ùLôÓjRôeL?

ÏUWu: AiúQõ ‘Yôu@ GuTÕ UûZ CpXiúQõ AÕ LPÜÞûPV AÚ[ôt\põ AûRj Rôu ¡±jRYoLs çV B®uàm ûNYj§p AÚs Nd§uàm ùNôp\ôeL[ômõ AlT¥uà ùNôpலிd ùLôÓjRôeLiúQõ

ØÚLu: (§ÚdÏ\s ×jRLjûRd ûL«p Yôe¡VYú\) Al×\m Hu §ÚYsÞYo ‘UûZ@e¡\ YôojûRûVl TVuTÓjÕ\ôÚõ

ÏUWu: BUôúQõ LPÜÞûPV AÚs UûZûVl úTôXl ùTô¯ÙÕuà ùNôp\ôÚõ

ØÚLu :   Hõ CkR ®[dLm SpXô«ÚdúLõ HúRô ùLôgNm ×ÕNô T¥f£hÓ Yk§ÚdL úTôX CÚdúLõ

ÏUWu: ùLôgNm CpXiúQõ ¨û\V ×ÕNô T¥f£hÓ Yk§ÚdúLuõ

ØÚLu: ¨û\VYô? úYù\u]? (×jRLjûRd ûL«p ×Wh¥V Yôú\ úLலிVôL) ¿jRôoà ùNôp\Õm Õ\® CpXuà ùNôpலிhPôeL[ô?

ÏUWu: GlT¥iúQ N¬Vôf ùNôpÈeL? ØÚLu: N¬Vôf ùNôpú\]ô?õ?

ÏUWu :  BUôúQõ  Ut\  Rªr CXd¡VeLs TVuTÓjRôR JÚ YôojûRûVj §ÚYsÞYo LPÜÞdÏl ùTVWôLf ùNôpWôÚõ Gu] YôojûR AÕuà ùNôpÛeL TôolúTômõ

ØÚLu: Gu] Rm©õ קo úTôÓ\õ

ÏUWu: N¬ Sôú] ùNôpலிÓú\uõ ‘IkR®jRôu@ Gu¡\ YôojûR Rôu AÕõ

ØÚLu: N¬õ AÕ Gu] £\l×? ÏUWu: CÚdúLõ £\l× CÚdúLõ ØÚLu: Gu] Rm© £\l×õ

ÏUWu :   m,, CÚTjûRkRôYÕ §ÚdÏ\û[ GÓeL (ØÚLu ûL«p CÚdÏm §ÚdÏ\s ×jRLj§p CÚTjûRkRôYÕ §ÚdÏ\û[j úRÓ¡\ôo)

ØÚLu: GÓjÕhúPu Rm©õ

ÏUWu:  CeúLÙm  §ÚYsÞYo ‘IkR®jRôu@ Gu¡\ YôojûRûVf ùNôp\ôWô?

ØÚLu :  (‘IkR®jRôu  Bt\p ALp®Ñm×[ôo,,@ G]j §ÚdÏ\û[ ùUpX ØÔØÔjÕdùLôiÓ) APõ BUôõ

ÏUWu: AlT¥u]ô IkR®jRôu VôÚ?

ØÚLu: AlT IkR®jRôu – LPÜû[d ϱd¡\ YôojûR úTôXj ùR¬ÙÕõ

ÏUWu: úTôX CpXiúQõ LPÜú[ Rôuõ

ØÚLu: AlT ¿jRôo à ùNôp\Õ LPÜû[Vô?

ÏUWu: BUôúQõ LPÜs UàN]ô ©\kÕ SUdLôL E«o ¿jRôWô CpûXVô?

ØÚLu: AÕ ¡±jÕ Rm©õ B]ô ¿ ùNôp\Õ CkÕ URjÕdÏl ùTôÚkÕUô?

ÏUWu :  AiúQõ  ¡±jRYoLs ùNôp\Õ YWXôßõ CkÕ URj§X ARjRôu ×WôQdLûRVô GpXôÚdÏm ׬ÙmT¥Vô ©sû[Vôo à ùNôp- Yf£ÚdÏ,,, LPÜú[ôP ©sû[ ]ô Gu]. ©sû[Vôo Gu]? CWiÓm Juà RôiúQõ

ØÚLu: AlT¥u]ô ‘LPÜs YôrjÕ. Yôu £\l×. ¿jRôo ùTÚûU@ êÔm ‘RkûR. çV B®. ULu@ Guß ¡±jRYj§p ùNôpXlTÓ\ûRÙm ‘£Yu. Nd§ ÏUWu@à ûNYjÕX ùNôpXlTÓ\ûRÙm Rôu ϱdÏÕuà ùNôp\ôeL[ô?

ÏUWu : APõ Ll×uà ©¥fÑd¡h¼eLiúQõ

ØÚLu: AlT¥u]ô Rm©õ G]dùLôÚ úLs®õ  ‘CVp×ûPV  êYo@  à §ÚYsÞYo ùNôp\Õ CkR êÔ úTWj Rôuà ùNôp\Õ N¬Rôú]ôõ

ÏUWu: GlT¥iúQ YÏl×dúL YWôU ùSj§V¥Vô AlT¥úV ùNôpÈeL,

ØÚLu :  Rm©õ  SmU  Tô§¬Vôo AUpWôÑ Øuù]ôÚ Øû\ CeL JÚ áhPjR áh¥ÚkRôÚ,,   AYo áhPj§X VôúWô JÚjRo ùNuû]«p CÚkÕ YkÕ CkRd LÚjR ùNôp-ÚdLôÚ Rm©õ ùT¬V A±Ooà AYW A±ØLlTÓjÕ]Rô ¨û]Üõ

ÏUWu: ClTjRôú] ׬VÕõ AkR VôúWô JÚYo Rôu Sôu ùNôu] BWônf£Vô[o ùRnYSôVLm úQõ AYo Rôm AgÑ SôÞm YÏl× SPjÕ]ôÚõ

ØÚLu: AlT¥l úTôÓ AÚYô[õ AlT AYo áP AYo ùTôiÔm Yk§ÚlTôeLú[õ AYeL áP ùT¬V T¥lùTpXôm T¥fÑ Ru YôrdûLûVúV Rª¯] ®ÓRûXdÏ Jl×d ùLôÓjÕÚdLôeLuà úLs®lTh¥ÚdúLuõ

ÏUWu: BUôiúQõ ¿eL ùNôp\YeL úTÚ Øû]Yo úRYLXô. AYoLÞm Yk§ÚkRôeL,, ùUôjRjÕX JÚ ØlTÕ ØlTjRgÑ úTÚ SôeL T«t£ GÓjÕd¡húPôm,,

ØÚLu: Cuàm úYù\u]pXôm ùNôpலிdùLôÓjRôeL Rm©õ

ÏUWu: §ÚdÏ\s ùNôp\ ‘Nôuú\ôo Vôo?@ GuTR SpXô ®[dLUôf ùNôu]ôeL,,, Cuù]ôÚ ùNn§V Sôu ùNôu]ô ¿eL ANkÕ úTôÅeL,,

ØÚLu: ¿ Gu] ùNôpXl úTôú\uà G]dÏj ùR¬gÑ úTôfÑõ

ÏUWu: Gu] ùNôpÛeL TôodLXôm, ØÚLu: §ÚdÏ\°u êQôYÕ Tôp LôUjÕl Tôp CpX,, CÕ CuTjÕl Tôpõ CÕ Rôú]õ AÕ LPÜÞdÏm BuUôÜdÏm CûP«Xô] úT¬uTjûR ®[dÏm Tϧõ SmU Uô¦dLYôNLúWôP §ÚdúLôûYVôo. ®®லிVjÕXYo\ Eu]RlTôhÓ úTôXõ N¬Vô?

ÏUWu: Guù]uúQõ ¿eL ANkÕ úTôÅeLuà TôjRô Gu] ANW Yf£h¼eL,,

ØÚLu: ‘ùTôÕ Uû\Ùm ùTôÚs CXdLQØm@ à JÚ ØlTÕ ØlTjRgÑ YÚNjÕdÏ Øuú]ô¥ JÚjRo ×jRLm Gݧ«ÚdLôÚ Rm©õ AR £u] YV£X T¥f£ÚdúLu,, AR ¨û]ÜX YfÑjRôu ùNôpú\u,,

ÏUWu: N¬Vôf ùNôuÉeLiúQõ AkRl ×jRLjR Gݧ]YÚm YÏl× SPjÕ]YÚm KúW BÞRôuõ Ñj§ Yû[f£ SmU CWiÓ úTÚm ùRnYSôVLm IVôúYôP BWônf£d LÚjÕL[j Rôu úT£d¡hÓ CÚdúLômõ

ØÚLu: AlT¥Vôõ TôÚõ ClT¥j Rôu GûRÙm AûW Ï\ûVôl T¥d¡\RôX Gݧ]YÚ úTÚ U\kÕ úTô«ÚÕõ £X NUVeLsX LÚjúR ®hÓl úTô«ÚÕõ C²VôYÕ CR Sôu §Új§d¡PÔm,,

ÏUWu: úTôeLiúQõ EeLÞdÏj Ru]PdLm A§Lmõ

ØÚLu: Ru]PdLm CpX Rm©õ EiûUVj Rôu ùNôpú\u,,, CqY[Ü Sôs Sôàm §ÚdÏ\s Tj§l TX úTfÑL[ úLh¥ÚdúLu,, B]ô Cu]d¡ ¿ ùNôu] LÚjÕLs GqY[Ü ×ÕûUVôÜm AúR NUVm èjÕdÏ èß ùTôÚkÕ\Õ úTôXÜm CÚdÏ,, C²úUp JÚ Sôû[dÏ JÚ §ÚdÏ\[ôYÕ T¥dLÔm à Sôu Ø¥Ü Ti¦ÚdúLu, KnYô«ÚdÏm úTôÕ T«t£   YÏl×Ls X ùLôÓjR ×jRLeLû[Ùm ϱl×Lû[Ùm ùLôgNm ùLôÓ,, Sôàm T¥d¡ú\u,

ÏUWu: Li¥lTôiúQõ

————————————

EXL NUVeL°u ©¯Ü RªZo BuU®Vp, GqYôß?

×Õ ÙLj§u ùRôPdLm RªZo BuU®Vp

A±®VûXÙm BuÁLjûRÙm CûQdL Ø¥ÙUô?

RªZoLs CqY[Ü TZûUVô]YoL[ô? -1

RªZoLs CqY[Ü TZûUVô]YoL[ô? -2

§ÚdÏ\û[f N¬VôLl ׬kÕ ùLôsúYôm – LÚjÕf ÑÚdLm

§ÚdÏ\û[f N¬VôLl ׬kÕ ùLôsúYôm

AmUu YWXôß KúW úLô®­p CWiÓ LÚYû\Ls

úUÛm BnÜ A¥lTûP«p BZUôL A±kÕ ùLôs[

GUÕ BnúYÓLû[Ùm GmØûPV ©\ ùY°ÂÓLû[Ùm TôodLÜm

BnúYÓLs

èpLs

BOOKS IN ENGLISH

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society Section – A 1) Science and Religion: “Science without religion is Lame; Religion without science is blind.” says Einstein. […]

Read More
St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography

St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography   Six different forms of expressions are: 1.        Verbal Form 3.        Written Form 4.        Pictorial Form 5.        Relief Form 6.        Icon form All these […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More
Uniqueness of Tamil language

Uniqueness of Tamil language   Can our experience be systematically and logically explained? Can we find systematic and grammatical explanation for our personal experiences in the languages of the world? […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More