Tel: +91 94448 17394 / 98400 03842
Email: tamilarsamayam2010@gmail.com
soulology of tamils vs american psychologyCreation vs evolution theoryWorld first language

soulology of tamils vs american psychology

Read More

Creation vs evolution theory

Read More

World first language

Read More

உயிரும் ஆன்மாவும் ஒன்றா?

úLs® – T§p

E«Úm BuUôÜm Ju\ô?

úYß úY\ô?

Øû]Yo ùR, úRYLXô M.A., M.Phil., Ph.D.   

 1,   GpXô E«¬]eLÞdÏm EPp EiÓ, N¬Vô? RY\ô?

N¬,

2,   EPp GYt\ôp B]Õ?

¨Xm – ¿o – ùSÚl× – Lôtß – BLôVm B¡V TgN éReL[ôpB]Õ,

3,   GpXô E«¬]eLÞdÏm E«o EiÓ, N¬Vô? RY\ô?

N¬,

4,  E«o GuTÕ Gu]?

EPûX A¯VôUp TôÕLôlTÕ E«o BÏm,

5,   GpXô E«¬]eLÞdÏm BuUô EiÓ, N¬Vô? RY\ô?

RYß,

6,   RYß Gu\ôp E«¬]eL°p BuUôûYÙûPV E«¬]m GÕ?

U²Ru UhÓúU,

7,   AlT¥Vô]ôp Ut\ E«¬]eL°­ÚkÕ U²Ru úYßThPY]ô?

Bm, úYßThPYú],

8,   Ut\ E«¬]eL°­ÚkÕ U²Ru GqYôß úYßThPY]ô«Úd¡\ôu?

Ut\ E«¬]eLs Aû]j§tÏm EPp. E«o UhÓúU EiÓ, B]ôp. U²RàdÏ CYtú\ôÓ BuUôÜm EiÓ,

Ut\ E«¬]eLÞdÏ CpXôR B\ôYÕ A±ûYÙûPVYu U²Ru,

9,   E«¬]eLs GjRû] YûLlTÓm?

E«¬]eLs Bß YûLlTÓm;  E«¬]eLÞdϬV Bß YûLVô]  A±ÜL°u A¥lTûP«p E«¬]eLs Bß YûLVôLl ©¬dLlThÓ CÚd¡u\],

10, Bß A±ÜLs GûY?

1) ùRôhÓ A±Rp     – ARtÏl TVuTÓm Eßl×   – EPp,

2) ÑûYjÕ A±Rp     – ARtÏl TVuTÓm Eßl×   – Yôn,

3) ÖLokÕ A±Rp     – ARtÏl TVuTÓm Eßl×   – êdÏ,

4) LiÓ A±Rp           – ARtÏl TVuTÓm Eßl×   – Li,

5) úLhÓ A±Rp       – ARtÏl TVuTÓm Eßl×   – LôÕ,

6) £k§jÕ A±Rp      – ARtÏl TVuTÓm LÚ®   – Es[m,

11,  E«¬]eLs Aû]jÕm CkR Bß A±ÜL°u A¥lTûP«pRôu TÏdLlThÓs[]Yô? GqYôß?

E«¬]eLs CkR Bß A±ÜL°u A¥lTûP«p KW±Ü E«o. DW±Ü E«o G] B\±Ü YûW TÏdLlThÓs[],

12, B\±Ü YûW«Xô] Cl TÏl©tÏ GÓjÕdLôhÓ RW Ø¥ÙUô?

    1, KW±Ü«o       –     ùRôÓ EQoûY A±Rp.  EPûX UhÓm ùLôiPÕ, (UWm. ùN¥. ùLô¥ ØR­V])

    2, DW±Ü«o       –     ùRôÓ EQoÜPu ÑûYÙQoûY A±Ùm YôûVÙm ùLôiPÕ, (Ui×Ý úTôu\ûY)

    3, êY±Ü«o      –     ùRôÓÜQoÜ. ÑûYÙQoÜPu ÖLoÜQoûY A±Ùm êdûLÙm ùLôiPÕ, (Gßm×. £Rp úTôu\ûY)

    4, SôX±Ü«o     –     êY±ÜPu. Lôh£ûV A±Ùm LiLû[Ùm ùLôiPÕ, (SiÓ. Õm© ØR­V])

    5, IkR±Ü«o     –     SôX±ÜPu úLs®ûV A±Ùm ùN®Lû[Ùm ùLôiPÕ, (®XeÏLs. T\ûYLs ØR­V])

    6, B\±Ü«o     –     IkÕ A±ÜPu. B\ôYRô¡V TÏjR±ûYÙm ùLôiPÕ, (U²RoLs)

13,  E«¬]eL°p úYßThÓ ®[eÏm U²Rû]Ùm Ut\ E«¬]eLû[Ùm CqYôß úYßTÓj§d Lôh¥VÕ Vôo?

RªZoLs,

14,  RªZoLsRôm CqYôß TÏjÕd á±Ùs[]o GuTRtÏ Gu] Nôuß?

RªZ¬u TZûUVô] CXdLQeLú[ Nôuß,

15,  AkR CXdLQ èpL°u ùTVoLs £XYtû\d á\ Ø¥ÙUô?

TZûUVô] Rªr CXdLQ èXô] ùRôpLôl©Vm Utßm ©\ CXdLQ èpL[ô] Suòp. ×\l ùTôÚs ùYiTôUôûX úTôu\ûYVôÏm,

16, E«¬]eLû[ CqY[Ü ÖÔdLUôLl TÏj§ÚlTûRl ©\ EXL ùUô¯L°p LôQ Ø¥ÙUô?

RªûZj R®W úYß GkR ùUô¯L°Ûm LôQ CVX®pûX, CÕ Rªr ùUô¯«u R²f £\l×, E«¬]eLû[ KW±Ü E«o. DW±Ü E«o G] Bß A±ÜL°u A¥lTûP«p R²jR²VôLl TÏjRúRôÓ   UhÓUpXôUp JhÓ ùUôjRUôLÜm TÏjÕs[]o,

17, JhÓ ùUôjRUôL GqYôß TÏjÕs[]o?

E«¬]eL°p. B\±ÜdÏd LôWQUô] BuUôûYÙûPV U²Rû] EVo§ûQ Gußm BuUô CpXôR Ut\ Aû]jÕ E«¬]eLû[Ùm A*±ûQ Gußm §ûQ CXdLQm Y¯VôLl TÏjÕd Lôh¥Ùs[]o,

18, BuUô GuTÕ Gu]?

B\ôYÕ A±®tÏ A¥lTûPVôL CÚlTÕ BuUô,

19, BuUô – Es[m (Soul) CWiÓm Ju\ô? úYß úY\ô?

CWiÓm Juú\,

20,  BuUôÜm U]Øm Ju\ô? úYßúY\ô?

Ju\pX; úYßúY\ô]ûY,

21, U]m GuTÕ U²RÚdÏ UhÓmRôm EiPô? ®Xe¡]eLÞdÏm EiPô?

U]m U²RÚdÏm EiÓ, ®Xe¡]eLÞdÏm EiÓ, G]úYRôu. U]m Tô§dLlThP ¨ûX ®Xe¡]eLÞdÏm HtTÓYûRl Tôod¡uú\ôm,

22, ®Xe¡]eLÞdÏ U]m Tô§dLLlTÓYRtÏ GÓjÕdLôhÓ RW Ø¥ÙUô?

ùY± Sôn. URm ©¥jR Vôû] ØR­VûY ©\ Sôn. Vôû]L°­ÚkÕ úYßThÓ ùY±j R]Uônf ùNVpTÓYûRl Tôod¡uú\ôm, CqYôß AûY ùNVpTPd LôWQm AYt±u U]l Tô§lúT,

23, U]m EûPV Ut\ E«¬]eLÞm U²RÚm JußRôúU?

CpûX, U]m Ut\ E«¬]eLÞdÏm EiÓ, B]ôp. BuUô U²RÚdÏ UhÓúU EiÓ, G]úYRôu. U²Ro UhÓúU B\ôYÕ A±ûY EûPVYo Guß ©¬dLlThÓs[]o,

24, úTô] ©\®, CkRl ©\®d ùLôsûLlT¥ U²Ro Cuù]ôÚ ©\®«p UôPôLl ©\dLd áÓUô?

B\ôYÕ A±®tÏd LôWQUô] BuUôûYÙûPV U²Ro. BuUô CpXôR. IkR±Ü E«¬]Uô] UôPôLl ©\lTo GuTÕ GqYôß ùTôÚkÕm?

25,  AlT¥Vô]ôp úTô] ©\®. AÓjR ©\® ùLôsûL EûPVYoLÞdÏ BuUôûYj ùR¬VôRô?

ùR¬VôÕ, B]ôp AYoLÞdÏ E«ûWl Tt± ùR¬Ùm,

26, úTô] ©\®. AÓjR ©\®Vô¡V ©\® ÑZt£d ùLôsûLûV EÚYôd¡VYoLs LôXj§p BuUôûYl Tt±V BnÜ Y[W®pûXVô?

CpûX, EPûXÙm E«ûWÙúU BZUôL A±k§ÚkR]o,

27, EPûXl Tt±V Bn®tÏ Gu] ùTVo?

A±®Vp,

28, E«ûWl Tt±V Bn®tÏ Gu] ùTVo?

ùUn«Vp,

29, BuUôûYl Tt±V Bn®tÏ Gu] ùTVo?

BuU®Vp,

30, ùTôÕYôL E«Úm BuUôÜm Juß GußRôú] SmTlTÓ¡\Õ, CÕ N¬Vô?

RYß, E«o úYß; BuUô úYß,

31, EPûX A¯VôUp TôÕLôd¡u\ E«ÚdÏ EÚYm EiPô?

E«ÚdÏ UhÓúU EÚYm EiÓ; G]úYRôu. E«o EPûX ®hÓ ¿eÏmúTôÕ AqÜP­u        EÚYm A¯Vj ùRôPeÏ¡\Õ,

32, E«¬u EÚYm Gu]?

E«o GkR EP­p CÚd¡u\úRô AkR EP­u EÚYmRôu E«¬u EÚYm,

33, AlT¥Vô]ôp E«¬u EÚYm ùYqúY\ôL Es[Rô?

Bm, ùYqúY\ôLúY Es[Õ,

34, E«o ùYqúYß EÚYj§Ûs[Õ GuTRtÏ GÓjÕdLôhÓ RW Ø¥ÙUô?

Vôû]«u E«o Vôû] Y¥®p Es[Õ, éû]«u E«o éû] Y¥®p Es[Õ,

CqYôú\ UWm. ùN¥. ùLô¥L°u E«o ùYqúYß Y¥®p Es[Õ, G]úYRôu. JÚ £±V CûXûV ûYjÕ AÕ GkR UWm ApXÕ GkRf ùN¥ûVf úNokRÕ Guß á\ Ø¥¡\Õ,

35, AlT¥Vô]ôp ùYqúYß Y¥®p EPp CÚlTRtÏd LôWQm AYt±p ùYqúYß Y¥®p CÚdÏm E«WôpRô]ô?

Bm, U²R Y¥Ym. ®XeÏ Y¥Ym. RôYW Y¥Ym G]l TpúYß Y¥YeL°p E«o Es[Õ, G]úYRôu. JÚ ‘ûL@ UhÓm R²úV ¡ûPjRôp CÕ U²RàûPV ûLVô? ®Xe¡àûPV ûLVô? ®Xe¡uûL   Gu\ôp GkR ®Xe¡u ûL GuT]Ytû\ùVpXôm A±V Ø¥¡\Õ,

36, AlT¥Vô]ôp E«¬]eL°u EPûX AûPVô[m LôQ A¥lTûPVô«ÚlTÕ AYt±Ûs[ E«oRôú]?

Bm.  E«¬]eL°u EPûX AûPVô[m LôQ AYt±Ûs[ E«úW A¥lTûPVôn Es[Õ,

37,  GpXô E«¬]eLÞdÏm CVp©úXúV CÚdÏm EQo®tÏl ùTVo Gu]?

CVpédL A±Ü (Natural Instinct),

38, CVpédL A±Ü GuTÕ Gu]?

CVpédL A±Ü GuTÕ EPûX A¯VôUp TôÕLôdÏm E«¬u ùNVpTôÓ,

39, CVpédL A±Ü (Natural Instinct) GuTÕm TÏjR±Ü (Power of Discerning) GuTÕm Ju\ô? úYß úY\ô?

Ju\pX;  AûY ùYqúY\ô]ûY,

40, AûY CWiPtÏm Gu] úYßTôÓ?

EPûX A¯VôUp TôÕLôdÏm CVpédL A±Ü E«¬u ùNVpTôÓ, CÕ Aû]jÕ E«¬]eLÞdÏm EiÓ, B]ôp TÏjR±Ü GuTÕ U²RàdúLÙ¬V B\ôYÕ A±ûY  A¥lTûPVôLd ùLôiPÕ,

41, ®XeÏLÞdÏl TÏjR±Ü CpûX Guß ùNôpX Ø¥ÙUô? AYt±tÏ Øu Sôm ùUÝ¡]ôp ùWôh¥ úTôuß CÚdÏm Juû\ ûYjRôp AûR ÖLokÕ®hÓf Nôl©PôUúX ùNuß ®Ó¡u\]úY?

LôWQm TÏjR±YpX, AYt±u CVpédLm,

42,  CVpédLj§tÏ Cuú]ôo GÓjÕdLôhÓ RW Ø¥ÙUô?

çeÏ¡u\ JÚYo ûL ÁÕ ùSÚl× ThPôp EPú] AYo ùYÓdùLuß ûLûV CÝlTûRl Tôod¡uú\ôm, LôWQm CVpédLm,

43, CVpédLj§tÏm TÏjR±ÜdÏm CûPúVÙs[ úYß ÖhTUô] úYßTôÓ Gu]?

ÏZkûR ©\kRÜPu Õs°d ϧlT§pûX, B]ôp. BhÓdÏh¥ Juû\ GÓjÕj  ùLôsúYôUô]ôp AÕ ©\kRÜPu Õs°d ϧd¡\Õ, AÕ Auß GlT¥ CÚkRúRô.  AlT¥úVRôu Cußm Es[Õ, Bôp. TÏjR±®u LôWQUôL U²R YôrdûL«p LôXkúRôßm TpúYß Uôt\eLû[Ùm Y[of£l T¥¨ûXLû[Ùm Lôi¡uú\ôm,

G]úY.  CVpédL A±ÜdÏd LôWQUô] E«¬u ùNVpTôÓLs úYß, TÏjR±ÜdÏd LôWQUô] BuUô®u ùNVpTôÓLs úYß;

44, E«¬u ùNVpTôÓLs VôûY?

Ød¡VUôL Bß ùNVpLû[d á\Xôm, AûY

1, EQûYf ùN¬jRp

2, ùN¬dLlThP EQûY CWjRjúRôÓ LXjRp

3, CWjRjûRf ÑjRUôdÏRp

4, ÑjRUôdLlThP CWjRjûR EPp ØÝYÕm Aàl×Rp

5, úRûYVt\ ùTôÚsLû[d L¯ÜL[ôL ùY°úVt\p

6, EPÛdÏj ¾eÏ YWôUp A²fûNf ùNVpLû[ ¨LrjÕRp

B¡V CVpédLf ùNVpLû[ E«o ùNnÕ ùLôi¥Úd¡\Õ,

45, BuUô®u ¨ûXLÞm ùNVpTôÓLÞm VôûY?

CRtÏm Ød¡VUôL Bß ùNVpLû[d á\Xôm, AûY

    1, U²R C]j§tÏ UhÓúU CÚlTÕ BuUô;

    2, B\ôYÕ A±Ü ùNVpTÓYRtÏd LôWQUô«ÚlTÕ;         

    3, BuÁLl TÏjR±ÜdÏd LôWQUô«ÚlTÕ;   

    4, Oô]j§tÏ (wisdom) E¬VÕ,     

    5, AL J°ûVÙm EQoYÕ

    6, E«¬]eLû[ BÞYRtÏd LôWQUô]Õ

46,  BuUô®túL E¬V R²f £\l× Gu]?

BÞûL (A) Bh£ ùNnYÕ BÏm, G]úY. U²Ru ©\ E«¬]eLû[ Bs¡u\ôu,

47, CkR BÞûLj §\u U²RàdÏ GlúTôÕ YkRÕ?

BuUôûYÙûPV U²Ru Cl úTWiPjûR (Universe) BÞm úTWôuUô®u (Universal Soul)  JÚ TϧVôL ®[eÏYRôp BÞûUj §\u Es[Õ,

48,  úTWôuUô®u UßùTVo Gu]?

LPÜs,

49, úTWôuUô®u EPp GÕ?

úTWiPm, (Universe – body of  Universal Soul)

50,  úTWiPj§u CVdLj§tÏd LôWQUôn CÚlTÕ GÕ?

úTÚ«o, (Universal Spirit)

51, úTWôuUô®u JÚ TϧVô] U²R¬u BuUôûY GlT¥d ϱl©PXôm?

£t\ôuUô, (Individual Soul)

52, úTÚ«¬u JÚ TϧVô] U²R¬u E«ûW GqYôß Ï±l©PXôm?

£tß«o, (Individual Spirit)

53, úTÚP­u JÚ TϧVô] U²R¬u EPûX GlT¥d ϱl©PXôm?

£tßPp, (Individual body)

54, U²R¬u £tßP­­ÚkÕ £tß«o ¿e¡V©u £tßPp GeúL ùNp¡\Õ?

úTÚPûX AûP¡u\Õ,

55, U²R¬u £tßP­­ÚkÕ £tß«o ¿e¡V©u £tß«o GeúL ùNp¡\Õ?

úTÚ«ûW AûP¡u\Õ,

56, U²R¬u £tßP­­ÚkÕ £tß«o ¿e¡V©u £t\ôuUô GeúL ùNp¡\Õ?

£t\ôuUô BQYj§tÏ CPªu± YôrkRôp úTWôuUôûY AûP¡u\Õ,

57, úTÚPp. úTÚ«o. úTWôuUô®u TϧVôLf £tßPp. £tß«o. £t\ôuUô ®[eÏYRôp U²R¬u  £t\ôuUô®tÏ Gußm A¯®pûX Guß á\XôUô?

á\Xôm,

58, £t\ôuUôYô¡V U²Ro úTWôuUôYô¡V LPÜû[ AûPVl ùTÚkRûPVô«ÚlTÕ GÕ?

BQYm (Egotism),

59,  BQYj§u ®û[Ü Gu]?

úTWôuUô®u ®ÚlTlT¥ SPYôûU (ùTôÕ SX úSôdúLôÓ ùNVpTPôUp Øt±Ûm ÑV SX úSôdúLôÓ ùNVpTÓRp),

60, BQYj§u ùY°lTôÓLs VôûY?

úTWôuUôYô¡V LPÜû[ EQW Ø¥VôûUVôp HtTÓm C]l ùTÚûU. Nô§l ùTÚûU.  ¨\l ùTÚûU. TQm. TR®. AkRvÕ,,, CYt\ôp ùTÚûU,

61,  úTWôuUô®u JÚ TϧVô] £t\ôuUôûY EûPV U²RÚdÏs Ht\jRôr®tÏ CPØiPô?

Gs[[Üm CPªpûX, Hù]u\ôp. £t\ôuUôûYÙûPV U²Ro úTWôuUô®u JÚ TϧVôL  CÚlTRôp U²RÚdÏs Ht\jRôr®tÏf £±Õm CPªpûX,

62,  AlT¥Vô]ôp. U²R¬ûPúV Ht\jRôrÜ á\lTÓYRtÏd LôWQm Gu]?

BuUô. LPÜû[l Tt±V A±VôûU; CRtÏd LôWQUôn CÚlTÕ BQYm,

63, BQYj§p £d¡d ùLôiP £t\ôuUôûY ®Ó®lTRtÏl úTWôuUô ùNVpThP Øû\ Gu]?

úTWôuUôYô¡V LPÜs ÏÚYôL YkÕ, £t\ôuUôdLs ®û]l TV]ôLl ùT\ úYi¥V RiPû]ûVj Rôú] Htß. ÁhûT    Dh¥Ùs[Õ, BuU®Vp ùTôÕÜûPûU YôrdûLûVd Lôh¥Ùs[Õ,

64, úTWôuUô Dh¥Ùs[ ÁhTô¡V ®ÓRûXûVf £t\ôuUô ùT\ Gu] ùNnV úYiÓm?

£t\ôuUô ÑV SX úSôdúLôÓ ùNVpTPôUp ÏÚYôL YkR úTWôuUô Lôh¥Ùs[ ùTôÕ SX úSôdÏPu ùNVpTP úYiÓm,

65, £t\ôuUô ¨ûXVô] YôrûYl (Eternal life) ùT\ Gu] ùNnV úYiÓm?

úTWôuUô YÏjÕs[ ¨V§ ApXÕ Øû\lT¥ (Universal Constitution) YôZ úYiÓm,

————————–

E«Úm BuUôÜm Ju\ô?

CkÕjÕYô – CkÕ URm

C]. Nô§ Ht\jRôrÜ – ®]ô ®ûP

T«t£d ùLôÓdLlThP Rª¯] AofNLoLs ùY°úV ¨ßjRlThPÕ Hu?

CkÕ URm (ûNY. ûYQYm) ùRôPoTô] £X úLs® T§pLs

£X úLs® T§pLs – 2

úUÛm BnÜ A¥lTûP«p BZUôL A±kÕ ùLôs[

GUÕ BnúYÓLû[Ùm GmØûPV ©\ ùY°ÂÓLû[Ùm TôodLÜm

BnúYÓLs

èpLs

BOOKS IN ENGLISH

 

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society Section – A 1) Science and Religion: “Science without religion is Lame; Religion without science is blind.” says Einstein. […]

Read More
St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography

St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography   Six different forms of expressions are: 1.        Verbal Form 3.        Written Form 4.        Pictorial Form 5.        Relief Form 6.        Icon form All these […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More
Uniqueness of Tamil language

Uniqueness of Tamil language   Can our experience be systematically and logically explained? Can we find systematic and grammatical explanation for our personal experiences in the languages of the world? […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More