044 26743842 / +91 9444817394 tamilarsamayam2010@gmail.com

தமிழர்கள் இவ்வளவு பழமையானவர்களா? – 2

RªZoLs CqY[Ü TZûUVô]YoL[ô? – 2

RªZLj§p TZe LtLôXd LÚ®LÞm ùRu B£Vô®u ØRp LtúLôP¬j ùRô¯tNôûXÙm

£kÕùY° SôL¬L A¥lTûP«p RªZoL°u TZg £\lûT A±kRÕ JÚ ¨ûX,

ClùTôÝÕ £kÕùY° SôL¬Ld LôXjûR ®P ªLÜm TZûU YônkR. YWXôtßd LôXj§tÏ ØtThP TZûUVô] RªZoL°u A¬V §\û] ùY°lTÓj§Ùs[Õ Aj§WmTôdLm,  ùNuû] – éi¥dLÚ¡Ûs[ Aj§WmTôdLj§p  ùLôt\ûX BtßlTÓûL«p  LpXôXô] LÚ®Ls HWô[UôLd ¡ûPjÕs[ûUúV RªZoL°u ùRôuûU £\lûTÙm ùRô¯p ÖÔdLf £\lûTÙm EXLm A±kÕ ùLôs[j ÕûQ ׬¡u\],

AiûUd LôXj§p úUtùLôs[lThÓs[ TZûUVô] UôàP®Vp Bn®p Ck§Vô®p Aj§WmTôdLj§p LiùPÓdLlThÓs[ TZeLtLôXd LÚ®Ls  ùRu B£Vô®úXúV ªLÜm £\l× YônkR CPjûRl ùTtßs[Õ Gu¡u\]o BnYô[o,1  ‘SCIENCE’ Guàm A±®Vp CR¯u 1596 Bm TdLj§p Tl× Gj Ap Guàm A±OÚm ÏÝ®]Úm. Ck§Vô®p ¡ûPjÕs[ CkRd LtLôXd LÚ®Ls Ïû\kRÕ 1 ªp­Vu BiÓLhÏ ØtThPRô«ÚdLXôm Guß áßYúRôÓ CÕYûW ùNôpXlThP LôX YWXôtßf £dLpL°p Es[ RûPLû[j RLojÕ N¬Vô] LôXYûWVû\ ùNnV CÕ JÚ §Úl×Øû] Gu¡u\]o 2,

ùRô¯p ÖhTjÕPu LôQlTÓm TZeLtLôXd LÚ®Ls Bl©¬dLô®­ÚkÕ IúWôlTô. B£Vô®tÏf ùNu±ÚdÏm Guß ùTôÕYôLd LÚRlThPôÛm Ck§Vô®p LôQlTÓm TZeLtLôXd LÚ®Ls EiûU«úXúV ªLÜm ®VléhÓY]YôÙm R²j RuûUúVôÓm CkR Ui¦túLÙ¬V TôeúLôÓm AûUk§ÚlTÕ LôXm ϱjR RÓUôt\jûR HtTÓjÕYúRôÓ CÕYûW á\lThÓ YkR LôXjûRd ϱjÕ Uß BnÜ ùNnV úYiÓm GuTÕ AkR BnYô[oL°u L¦l×,

LtLôXm GuTÕ ùRôp­Vp BnYô[oL[ôp ©uYÚUôß ®[dLlTÓ¡\Õ,

LtLôXm :

 

LtLôXm GuTÕ. LÚ®Lû[f ùNnYRtLôLd LtLs TVuTÓjRlThP TWkR YWXôtßdÏ Øk§V LôXl TϧûVd ϱd¡\Õ, LtLÚ®Ls TXYûLVô] LtLû[d ùLôiÓ ùNnVlTÓ¡u\], GÓjÕdLôhPôL. ¾dLtLs ùNÕdLlThÓ ùYhÓm LÚ®L[ôLÜm. BÙReL[ôLÜm TVuTÓjRlThP], G¬UûXlTôû\d LtLÞm. UQtLtLÞm AûWdÏm LtL[ôLl TVuThP], ªLl ©k§V LtLôXj§p L°Ui úTôu\ YiPt T¥ÜLû[d ùLôiÓ UhTôiPeLs ùNnVlThP].3

LtLôXm Guàm ùNôp. Cl TWYXô] LôXl TϧûVd ϱlTRtLôLj  ùRôp­VXô[oL[ôp TVuTÓjRlTÓ¡u\Õ, A¯Vdá¥V ©\ ùUuûUVô] ùTôÚhL[ôp ùNnVlThPYtû\d Lôh¥Ûm. LtL[ôp ùNnVlThP LÚ®Ls TX B«Wm BiÓLÞdÏl ©uàm A¯VôUp CÚd¡u\], ùRôp­V­p TÏdLlTÓm êuß LôX Øû\«p LtLôXúU ØRp LôXUôÏm,4

LtLôXl ©¬ÜLs:

LtLôXm êuß TϧL[ôL YÏdLlTÓ¡u\Õ, CûY

1, TûZV LtLôXm

2, CûPd LtLôXm

3, קV LtLôXm

GuT]YôÏm, קV ùRôp­Vp LiÓ©¥l×dLs CPmùTt\úTôÕ ×§V LôXl TϧLÞm. ÕûQd LôXlTϧLÞm úNodLlThP], ùYqúYß CPeL°p ¨ûXûULû[ ®[dÏYRtLôLl קV Øû\LÞm EÚYôdLlThP], á¥V SÅ]Uô] LôXlTÏl× Juß TûZV LtLôXj§­ÚkÕ ×§V LtLôXm YûW ©uYÚUôß á\lTÓ¡u\Õ,5

©ÇvúPôºu LôXm

Ö     TûZV LtLôXm

aôúXôºu LôXm

¨    CûPd LtLôXm

¨    קV LtLôXm

¨    ùNl×dLôXm

¨    ùYiLXd LôXm

¨    CÚm×dLôXm

¨    YWXôtßdLôXm

TûZV LtLôXm

TûZV LtLôXm LtLÚ®L°u EÚYôdLjúRôÓ ùRôPo×s[ YWXôtßdÏ ØtThP LôXm,  ùNm×. ùYiLXm. CÚm× ØR­VYtû\l TVuTÓjÕYRtÏ ØkûRV LôXm. CÕ U²Ro Cl×®«p YôrkR LôXj§u ùTÚmTϧûV Es[PdÏ¡\Õ Gu¡u\]o BnYô[oLs,6

TZeLtLôXd LÚ®Ls:

YWXôtßd LôXj§tÏ ªLÜm ØkûRV LôXjûRf NôokR RªZoLs LtLû[úV LÚ®L[ôLl TVuTÓj§Ùs[]o,

LtLÚ®Ls TXYûLVô] LtLû[d ùLôiÓ ùNnVlThÓs[], GÓjÕdLôhPôL. ¾dLtLs ùNÕdLlThÓ ùYhÓm LÚ®L[ôLÜm. BÙReL[ôLÜm TVuTÓjRlThP], G¬UûXlTôû\d LtLÞm. UQtLtLÞm AûWdÏm LtL[ôLl TVuThP], ªLl ©k§V LtLôXj§p L°Ui úTôu\ YiPt T¥ÜLû[d ùLôiÓ UhTôiPeLs ùNnVlThP],7

Rªr Sôh¥p TZe LtLôX ALrÜLs. LtLÚ®Ls. LtúLôP¬Ls ØR­VûY TûZV YPBodLôÓ UôYhPj§p.   ùNuû] TpXô×Wj§p (TpXôYWj§p). éi¥dLÚ¡p Aj§WmTôdLj§p Es[ ùLôt\ûX Btßl TÓûL«p. Ï¥Vm ÏûLL°p. LpXôß / AûPVôß úRôuߪPeL[ô¡V ùTôjúR¬. YpXdúLôhûP UûXLs úTôu\ CPeL°p LôQd ¡ûPd¡u\], CmUûXL°p TX LtLÚ®LÞm. UûXÙf£«p ØÕUdLs Rô¯LÞm. Tôû] KÓLÞm ¡ûPjR],8 YP UÕûW«Ûm TûZV LtLôXjûRf úNokR ûLdúLôPô¬Ls Utßm £±V LtLÚ®Ls TX ¡ûPjÕs[], CjRûLV LiÓ©¥l×L°]ôp. Rªr Sôh¥p TûZV LtLôX UdLs ùRô¯p ÖhTj §\àPu YôrkR]o GuTÕ ùR°Yô¡\Õ,  9

148- BiÓLÞdÏ Øu]o ùNuû] TpXô×Wm (TpXôYWm) Ck§Vj RûWlTûP Y[ôLj§u GpûXdÏhTPP UûXLs Es[ Tϧ«p No, WôToh ×ÚÑ éöh (Sir Robert Bruce Foote) Gàm Be¡X AW£u Ck§Vl ×®«Vp A[ûYj Õû\«u ¨X®VXô[o 1863 – BiÓ. úU §eLs 30-Bm Sôs ØRu ØR­p TZeLtLôX LtúLôP¬ûV. TpXôYW UûXL°p LiùPÓjRôo, CkR A¬V LiÓ ©¥l×Rôu AYÚdÏ Ck§Vl TZeLtLôX Bn®u RkûR (Father of Pre-historic India) Gu\ ùTV¬û] Dh¥j RkRÕ, CûYRôm ùRtLô£Vô®u TZe LtLôXd LiÓ©¥l©u ØRp T¦VôLÜm TôWôhPlTÓ¡\Õ, TZe LtLôX Bn®u ®jRôLÜm §Úl× Øû]VôLÜm CkRd LiÓ©¥l× AûUkRÕ úUÛm £\l©û]d áhÓ¡\Õ, 9

G]úY No, WôToh ×ÚÑ éöh AYoLs ”URWôÑ LtúLôP¬j ùRô¯tNôûX@@ G] AdLôX YP BtLôÓ UôYhPjûRl ùTV¬hPûZjRôo,

ùRô¯p ÖÔdLm ùLôiP LtLÚ®Ls

AjRWmTôdLj§p 3528 TZûUVô] ùRô¯p ÖÔdLm ùLôiP LtLÚ®Ls ALrùYhÓ ARôYÕ Uû\ϯ Gi 8 Cp ¡ûPjÕs[], CYtßs 70 TZûUVô] LpXôXô] ûLd úLôPô¬Ls BÏm, CûY 6 Ut\m 8 TÓûLL°p ¡ûPjÕs[],10 ùTôÕYôL. CjRûLV TZeLtLôXd LÚ®Ls Bl©¬dLô®pRôu ØR­p LôQlTÓYRôLÜm Ae¡ÚkÕRôu ùRu B£Vô®tÏ YkRRôLÜm LÚRlTÓ¡\Õ,  Aj§WmTôdLj§p ¡ûPjÕs[ûYúVô ØRuûUVô] ãZûXf NôokR קV LÚ®L[ôL Es[ûU BrkÕ úSôdLtϬVÕ, CYtû\ 1.07 ªp­Vu BiÓLhÏ ØtThPûY Guß Ck§V Utßm ©ùWuf ×ûRùTôÚs BWônf£Vô[oLs L¦d¡u\]o, Nôk§ Tl× Utßm ÏUôo A¡úXx (Shama Centre for Heritage Education) CÚYÚm AjRWmTôdLj§p ¡ûPjR 3528 TZûUVô] ùRô¯p ÖÔdLm ùLôiP LtLÚ®Ls úUtLô£Vô®Ûm Bl©¬dLô®Ûm LôQlThPYtû\ JjÕs[] Guß áß¡u\]o, 11

AjRWmTôdLj§p ¡ûPjR TZûUVô] ùRô¯p ÖÔdLm ùLôiP Cd LtLÚ®L°u LôXm CÕYûW L¦dLlThP§­ÚkÕ CÚ UPeÏ TZûUVô]RôL CÚdLd áÓm Guß BnYô[oLs áßYÕ  BrkÕ      úSôdLtϬVÕ. 12

úUÛm TZûUVô] Cd Lt LÚ®Ls ªÏkR ùRô¯p ÖÔdLjÕPu LôQlTÓYÕ CûY ϱjÕd á\lThP LôXjûR®P ªLÜm ØtThPRôL CÚdLdáÓm Guß Htßd ùLôs[lTP úYiÓm GuTÕ BrkÕ úSôdLtϬVÕ,13

Lp Utßm Tôû\L°p LôkR®ûN A[Ü.  AÛª²Vm – ùT¬­Vm – IúNôúPôl T¥Ü.  Lôvªd L§o BnÜ  G]l TpúYß BnÜL°u A¥lTûP«p  LôX A[ûYd L¦d¡u\]o,   BnYô[oLs Uj§«p CYt±u LôXm ϱjÕd LÚjÕ úYßTôÓLs CÚkRôÛm CûY YWXôtßd  LôXj§tÏ ØtThP RªZ¬u ùRô¯p ÖhTj §\û]Ùm RªZ¬u ªLl ùTÚm ùRôuûUf £\lûTÙm ùR°YôL ùY°lTÓjÕ¡u\],

CqYôß YWXôtßdÏ ØtThP LôXj§úXúV RªZLj§p TZe LtLôXd LÚ®Ls ¡ûPj§ÚlTÕm LtLÚ® ùRô¯tNôûX CÚkRûUÙm TZm RªZoL°u ùRô¯p ÖÔdLjûRÙm CÕ ùRuTϧ«­ÚkÕ YPdúL TW®Ùs[Õ GuTÕm ϱl©PtϬVÕ;,

Bl©¬dLô®­ÚkÕ Aj ùRô¯p ÖhTm TW®VÕ Guß á±VYoLú[ CRtÏ Uô\ôL AjRWmTôdLj§p ¡ûPjR TZûUVô]  Cd LtLÚ®Ls Bl©¬dLô®tÏf NU LôXjRôL CÚdLd áÓm Guß á±«ÚlTÕ YWXôtß Ød¡VjÕYm YônkRÕ,

ÏU¬d LiP BnÜLs ØÝûUVôL ùY°YWôR ¨ûX«p RªZoL°u ùRôuûUûVÙm YWXôtßdÏ ØtThP LôXj§úXúV AYoLs Ck§Vô®p ϱlTôL ùRu Tϧ«p ªÏkR ùRô¯p ÖhTjÕPu YôrkÕs[]o GuTÕm CYoL°u Y[of£ ¨ûXûVúV £kÕùY° SôL¬Lm LôhÓ¡\Õ GuTÕm RªZoLs GqY[Ü TZûUVô]YoLs GuTûR EXLm A±kÕ ùLôs[j ÕûQ ׬¡u\],

G]úY. £kÕùY°«­ÚkÕ RªZoLs ùRu Ck§Vô®tÏl TWY®pûX. Uô\ôLj ùRu Tϧ«­ÚkÕ YPdÏ úSôd¡l TW®Ùs[]o GuTRtÏ. AjRWmTôdLjÕd LtLôX ùRô¯tNôûX BZUô] Nôu\ôL Es[Õ,

1,     An Earlier Acheulian in South Asia, Robin Dennell,    SCIENCE, Vol.331, 1532 (2011), 25 March 2011,    www.sciencemag.org  published  by AAAS

2.      Early Pleistocene Presence of Acheullian Hominins in South India, Shanti Pappu, et al, SCIENCE, Vol.331, 1596, (2011)25 March 2011.

An Earlier Acheulian in South Asia, Robin Dennell, SCIENCE, Vol.331, 1532 (2011),

3,     http://tawp.in/r/hh8

4.   úU,T,

5,   úU,T,

6,     (http://tawp.in/r/hh8)

7,   úU,T,

8,   RgûN úLô, LiQu. ùRuùUô¯. Uôof 2011.

9,     (Tamil Thamarai – Daily online tamil news website)

10,  SCIENCE, Vol.331, 1596, (2011)25 March 2011.

SCIENCE, Vol.331, 1532 (2011), 25 March 2011,   www.sciencemag.org published by  AAAS .

11,  (http://www.telegraphindia.com/1110325/jsp/frontpage/story_13763075.jsp#;  New Delhi, March 24:)

12.    SCIENCE, Vol.331, 1596, (2011)25 March 2011.

SCIENCE, Vol.331, 1532 (2011), 25 March 2011,  www.sciencemag.org published by AAAS 

13.   (úU,T,).

—————————————

 EXL NUVeL°u ©¯Ü RªZo BuU®Vp, GqYôß?

×Õ ÙLj§u ùRôPdLm RªZo BuU®Vp

A±®VûXÙm BuÁLjûRÙm CûQdL Ø¥ÙUô?

RªZoLs CqY[Ü TZûUVô]YoL[ô? -1

RªZoLs CqY[Ü TZûUVô]YoL[ô? -2

§ÚdÏ\û[f N¬VôLl ׬kÕ ùLôsúYôm – LÚjÕf ÑÚdLm

§ÚdÏ\û[f N¬VôLl ׬kÕ ùLôsúYôm

AmUu YWXôß KúW úLô®­p CWiÓ LÚYû\Ls

úUÛm BnÜ A¥lTûP«p BZUôL A±kÕ ùLôs[

GUÕ BnúYÓLû[Ùm GmØûPV ©\ ùY°ÂÓLû[Ùm TôodLÜm

BnúYÓLs

èpLs

BOOKS IN ENGLISH