Tel: +91 94448 17394 / 98400 03842
Email: tamilarsamayam2010@gmail.com
soulology of tamils vs american psychologyCreation vs evolution theoryWorld first language

soulology of tamils vs american psychology

Read More

Creation vs evolution theory

Read More

World first language

Read More

தமிழர்கள் இவ்வளவு பழமையானவர்களா? – 1

RªZoLs CqY[Ü TZûUVô]YoL[ô?

BnÜLs ùY°lTÓjÕm A¬V EiûULs,,,,

 RªZu Gu\ôúX ¸Zô]Yu. Rªr ùUô¯úVô ªLÜm úLYXUô] ¸Zô] ùUô¯ Guß á\lThÓ. RªÝm RªZÚm C¯ÜTÓjRlThÓ YÚYûR Sôm SûPØû\«p Tôod¡uú\ôm, CR]ôpRôu RªZL AWNôp AofNLo T«t£ ùTt\ 200dÏm úUtThP Rª¯] AofNLoLs.   AWÑ ùLôÓjR AofNLo Nôu±RÝPu ‘AmúTô@ Guß ùY°«p ¨t¡u\]o, RªZoLs Lh¥V RªZo NUVd úLô®pLÞdÏs RªÝdÏm CPªpûX. RªZàdÏm CPªpûX, ClT¥lThP ùLôÓûUVô] LôXj§p YôÝm SUdÏ. Rª¯]m ªLÜm TZûUVô] C]m,  EXL ùUô¯L°p ªLÜm TZûUVô] ùUô¯ Rªr ùUô¯, EXL ùUô¯Lû[ BWônkRôp Rªrf ùNôtLÞm. ùTVoLÞm ùYqúYß Y¥YeL°p AYt±p CÚd¡u\] Gàm קV BWônf£d LÚjÕLs EiûU«p SmûU ®VdL ûYd¡u\],   

קV CkR BnÜd LÚjÕLû[ Sôm A±kÕ ùLôsÞm Øu. Sm Sôh¥úXúV ªLÜm TZûU YônkR £kÕùY°dÏm TZkRªZÚdÏØs[ ùSÚdLUô] E\ûY A±OoLs GÓjÕd Lôh¥Ùs[]úW. CYtû\VôYÕ ØR­p ùR¬kÕ ùLôs[ úYiPôUô? A±OoLs áßYÕ Gu] GuTûRd LôiúTôm,

 

£kÕùY° SôL¬Lm:

£kÕùY° SôL¬Lm RªZ¬u/ §Wô®P¬u SôL¬Lm GuTûR BnÜLs TX ùY°lTÓj§ YÚ¡u\],

SôuÏ úYReL°u A¥lTûP«p EÚYôdLlThP JußRôu £kÕùY° SôL¬Lm Gußm AÕ B¬VoLÞûPVÕ Gußm LÚÕúYôo TXo Es[]o, B]ôp. £kÕùY° SôL¬Lm Tt±V No, _ôu Uôo`p ùNnR BWônf£d LÚjÕLs CRtÏ ØWQôL Es[Õ,

£kÕùY° SôL¬Lm Tt± AYo áßY]:

1,   B¬Vo SLW  YôrdûL ϱjÕ A±VôRYoLs. CRtÏ Uô\ôL ùUôauNRôúWô. aWlTô®p Es[ UdLs SLW YôrdûL«p CÚkR]o.  SuÏ YN§ ùTt\ ùNeLp ÅÓLs Lh¥]o. ¡Qß. Ï°VXû\.  L¯Ü ¿o Y¥Lôp Es[ ÅÓL[ôp AYoLs SLWm ¨û\k§ÚkRÕ,

2,  ¬d úYRj§p CÚm× TVuTôh¥p CÚkRûU A±VlTÓ¡\Õ,

£kÕùY°«p ùYs° ETúVôLj§p CÚkRÕ. LtL[ôp ùNnVlThP Tôj§WeLs TVuTôh¥p  CÚkR].  B]ôp CÚm× TVuTôh¥p CpûX,

3,  úYReLs êXm ®p. Am×. úLôPô¬. Dh¥  úTôu\ BÙReLÞm RûXd LYNeLÞm TVuTôh¥p CÚkRûU A±VlTÓ¡\Õ,

    £kÕNUùY°«p BÙReLs CÚkR].  B]ôp RtLôl×d LÚ®Ls LôQlTP®pûX.

4,  Áu Tt± úYReL°p A§L A[®p  ϱl©PlTP®pûX. £kÕNUùY°«p Áu A§L A[®p Es[Õ,

5,  úYReL°p ϧûWLs TVuTôh¥p CÚkRûU  ÑhPlThÓs[Õ; £kÕNUùY°«p ϧûW   Tt±V BRôWm ¡ûPdL®pûX,

6,  úYRj§p TÑ®tÏ ªÏkR Ød¡VjÕYm ùLôÓdLlThPÕ; TÑ®tÏ. £kÕNUùY°«p  Ød¡VjÕYm ùLôÓdLlTP®pûX; GÚÕ  Ød¡V CPm ùTt\Õ,

7,  úYRj§p ×­ Tt± ùNôpXlTP®pûX; Vôû] Tt± ªLf £±R[úY ùNôpXlThÓs[Õ,

    £kÕùY°«p CûY CWiÓm A§L  Ød¡VjÕYm ùTtßs[],

8,  £kÕùY° LPÜ[o ùLôm×LÞPu LôhP  ThÓs[]o; B]ôp úYReL°p AlT¥  LôQlTP®pûX, (Sir John Marshall, Mohenjo- daro and the Indus Civilization,Vol.I, 1973, Pp.109-112, Mr. I. Mahadevan, Indian Express, August 1994.)

9,  £kÕùY°«p £Y­eLeLs LiùPÓdLl  ThÓs[]. B]ôp AûY úYReL°p  C¯YôLf ùNôpXlTÓ¡u\],

10,  £kÕùY°«p LôQlTÓm L°Ui  Øj§ûW«p Es[ Yi¥L°p BWeLÞPu  á¥V NdLWeLs LôQlTP®pûX,  B]ôp úYReL°p ϱl©PlTÓm CWReL°u  NdLWeLs BWeLÞPu Es[], (Mr. I.  Mahadevan, ‘Review – An Encyclopaedia of the Indus Script’ by Asco Parpola, Internation Journal of  Dravidian linguistics, Vol.XXVI number 1, January  1997, P.110 )

11,  £kÕùY°«p ÑYj§L (Swastik) AûPVô[m  A§L Gi¦dûL«p LôQlTÓ¡u\Õ,  B]ôp úYReL°p AûRl Tt±V ϱl×Ls  áP LôQlTP®pûX.

12,  £kÕùY°«p LPÜû[l ùTiÔÚ®p LiÓ ªLÜm £\l©jÕs[]o,

    B]ôp úYReL°p ùTiLs ªLÜm  Ïû\Yô] CPjûRúV ùTtßs[]o,

‘£kÕùY° SôL¬LjûR BWônf£ ùNnR Uôo`p. ÍWôv. LªpÑYX©p Utßm CWxµV. ©uXôkÕ. AùU¬dL A±OoLs TXo CÕ ‘§Wô®P SôL¬Lm’ G]d á±Ùs[]o,

L¦lùTô± BnÜ (Computer analysis) £kÕùY° ùUô¯ AûUl× §Wô®P ùUô¯ AûUlúT GuTûR EߧTÓj§Ùs[Õ Gu¡\ôo IWôYRm ULôúRYu. ( Indian Express – Madras – 5 August 1994 ).

£kÕùY° ùUô¯ ϱjÕ BrkÕ BnÜ ùNnR A±Oo AvúLô TolúTôXô CÕ §Wô®P ùUô¯ Guß ®[dÏYÕ Ï±l©PtϬVÕ,

AiûUd LôXeL°p.   PôdPo Bo, U§YôQu, §Ú, éWQfNk§W ËYô B¡úVôo £kÕùY° GÝjÕLs RªúZ Gu\ Rm BnÜ Ø¥ûYj ùR¬®jÕs[]o.

£kÕùY° SôL¬Lm §Wô®P¬u SôL¬Lm Guß áßm IWôYRm ULôúRYu. £kÕùY°«u LôXm ‘úW¥úVô LôoTu BnÜlT¥’ (Radio carbon dating) ¡,Ø, 7000dÏ ØtThPÕ G]d á±Ùs[ôo, (Indian Express – Madras – 5 August 1994)

Fr. ÍWôv ‘Studies in Proto – Indo – Mediterranean Culture’ Gàm ×jRLj§p £kÕùY° §Wô®P SôL¬Lj§tÏm ÑúU¬V. G¡l§V SôL¬LeLÞdÏm CûPúVÙs[ ùRôPo×Lû[ ®[d¡f ùNp¡\ôo, £kÕùY°dÏm NeL CXd¡Vj RªZÚdÏm Es[ E\ûY AYo GÓjÕdLôh¥«ÚlTÕ Ï±l©PtϬVÕ, (Rev. Fr. Heras, Studies in Proto Indo Mediterranean Culture, Vol-I, Indian Historical Research Institute, Bombay, 1953),  1953Cp ùY°«PlThÓs[ AYÚûPV ‘Studies in Proto Indo Mediterranean Culture’ Gàm CkR  èÛdÏl ©u £kÕùY° BWônf£«p DÓThÓs[ A±OoLs TXÚm £kÕùY°dÏm TZk RªZÚdÏm Es[ ùSÚdLUô] ùRôPo×Lû[l TX úLôQeL°Ûm GÓjÕdLôh¥ YÚ¡u\]o,

RªZoLs EX¡p GeÏ ùNu\ôÛm RmØûPV ùRôuûUVô] Yôr®PUô] TZkRªZL Fol ùTVoLû[Ùm Rªrf ùNôtLû[Ùm Y¯TôhûPÙm. BuÁLd LÚjÕLû[Ùm GÓjÕf ùNuß ùLôiúPRôu CÚd¡u\]o GuTûR AYoLs TW®Ùs[ SôÓL°Ûm CPeL°Ûm Es[ ùTVoLÞm ùNôtLÞm ùY°lTÓjÕYûR. ‘ùNôpXônÜ@. ‘ùTVWônÜ@Ls ùY°lTÓjÕ¡u\],

£kÕùY° UdLs YPd¡­ÚkÕ ùRtÏ úSôd¡ YkÕs[]o Gàm LÚjÕ A±OoLs TXWôÛm á\lThÓ YÚ¡u\úTô§Ûm ém×Lôo ϱjR BnÜ RªZoLs YPd¡­ÚkÕ ùRtÏ úSôd¡ YW®pûX. ùRt¡­ÚkÕ YPdÏ úSôd¡f ùNußs[]o GuTûR GÓjÕdLôhÓYRôn AûUkÕs[Õ,  

ém×Lôo BnÜLs ϱjÕ ‘ÏU¬dLiPm@ Guàm Rm è­p ùY°«hÓs[ B£¬Vo U,úNô, ®dPo AYoL°u GÝjÕLÞm  EXL SôÓL°p LôQlTÓm  Rªrl ùTVoLû[Ùm Rªrf ùNôtLû[Ùm  GÓjÕdLôhÓm B£¬Vo R. TôX¡ÚxQ²u BnÜLÞm Rª¯u. RªZ¬u ùRôuûUûV A±kÕ ùLôs[l ùTÚk ÕûQ ׬¡u\], AYoLÞûPV BnÜLû[ ØÝYÕm T¥lTRtÏ Øuú]ôhPUôL AYoLs GݧVYt±­ÚkÕ £X TϧLs CeúL ùLôÓdLlThÓs[],

EXLj RªZôWônf£ ¨ßY]j§p TôX¡ÚxQu (Øu]ôs J¬Nô UôYhP Bh£Vo)  AYoLs ‘£kÕNUùY° SôL¬LØm NeLj Rªr CXd¡VØm@ Gàm RûXl©p A°jR BnÜd LhÓûW«­ÚkÕ £X TϧLs YÚUôß:

1, £kÕùY° Utßm aWlTô®p ”ùLôtûL.   Yg£. ùRôi¥ Y[ôLm@@

 

×Xl ùTVoÜLÞm Fol ùTVoLÞm

‘SôL¬LeLs úRôußYRtÏ ØuúT úRôu±®hP Fol ùTVoLs. Ak SôL¬LeLs TpúYß LôWQeL[ôp S­YûPkÕ ÅrkR ©uàm ©ûZj§Úd¡u\], LôXl úTôd¡p ùUô¯ Uôt\eLs. ×Xl ùTVoÜLs. קV UdL°u Ï¥úVt\eLs Guß GjRû] ¨LrÜLs ¨LrkRôÛm AYtû\Ùm Á±. ùRôuUd LôXeL°u Eû\kR RPVeL[ôn E«oj§ÚdÏm NôLôj RuûU Fol ùTVoLÞdÏ EiÓ, AkR YûL«p. Fol ùTVoLs TZeLôXl ×Xl ùTVoÜL°u Sm©dûLdϬV RPVeL[ôn ®[eÏ¡u\],

£kÕùY° SôL¬Lm ϱjR §Wô®Pd LÚÕúLôÞdÏ YÛúNodÏm ØVt£«p Fol ùTVof NôußLû[ Apf£uv. ^eLô­Vô. TolúTôXô. IWôYRm ULôúRYu Utßm Göl,£, NÜj ùYôoj úTôu\ BnY±OoLs TVuTÓj§Ùs[]o, aWlTô®u ùUô¯ûVd LiP±V aWlTô CPl ùTVoLs ùT¬Õm ERYdáÓm Guß Smס\ôo TolúTôXô, £kÕùY° UdLs GݧûYjÕf ùNußs[ ùRôPoL°u ùRôPdLf ùNôtL°p Fol ùTVoLs CPm ùTt±ÚdLdáÓm Guß LÚÕ¡\ôo IWôYRm ULôúRYu,

×Xm ùTVokÕ ùNpÛm UdLs קV FoLÞdÏj ReL[Õ TûZV FoL°u ùTVoLû[ ÁiÓm TVuTÓjÕYÕ EX¡u TX TϧL°Ûm ¨Lrk§Úd¡\. ¨Lr¡\ SûPØû\VôÏm, CRtÏf NêL E[®Vp NôokR A¥lTûPd LôWQm EiÓ,

£kÕùY° UdLs §Wô®PoLs GuTÕ EiûUVô]ôp. AYoL°p JÚ Tϧ«]o ×Xm ùTVokÕ ùNu\úTôÕ ®hÓfùNu\ TûZV ùTVoLs £kÕùY°l Tϧ«úXúV Cuàm Eû\k§ÚdL úYiÓm,  AûRl úTôXúY. ×Xm ùTVokÕ ùNu\YoLs GÓjÕf ùNu±ÚdLdá¥V £kÕùY°l ùTVoLs AYoL[Õ ×§V RôVLeL°p TVuTÓjRlThÓ Aq®PeL°p Cußm YZd¡p CÚdL úYiÓm,

G]úY. £kÕùY° UdLÞdÏm NeLj Rªr Øuú]ô¥LÞdÏm ùRôuUj ùRôPo×Ls CÚk§ÚdLd áÓm Gu\ YôRjûR ¨ßY úYiÓm Gu\ôp. NeL CXd¡VeL°p ϱl©PlThÓs[ Fol ùTVoLÞdÏm YPúUtÏl ×XeL°p RtúTôÕ YZeÏm Fol ùTVoLÞdÏm ùRôPo©Úd¡\Rô Guß BWôVúYi¥V AY£Vm CÚd¡\Õ,

£kÕùY°«p NeLj RªZ¬u Õû\ØLeLs. RûXSLWeLs Utßm FoL°u ùTVoLs

Tô¡vRô²Ûs[ ùLôtûL (Gorkai, Gorkhai). Yg£ (Vanji). ùRôi¥(Tondi). UjûW (Matrai). Eû\ (Urai). áPp Lh (Kudal Garh) Utßm úLô° (Koli); BlLô²vRô²Ûs[ ùLôtûL (Korkay, Gorkay). émTLôo (Pumbakar) B¡V Fol ùTVoLs NeL CXd¡VeL°p ϱl©PlThÓs[ RûXSLWeLs Utßm Õû\ØL SLWeL°u ùTVoL[ô] ùLôtûL. Yg£. ùRôi¥. UÕûW. Eû\ëo. áPp. úLô¯. ém×Lôo B¡VYtû\ ¨û]ÜTÓjÕ¡u\],

 TZkRªZoL°u Ød¡Vj Õû\ØLeL[ô] ùLôtûL. ùRôi¥ Utßm ém×LôûWÙm. UÕûW. áPp. Yg£ úTôu\ ùTÚ SLWeL°u ùTVoLû[Ùm ¨û]ÜTÓjÕm Fol ùTVoLs £kÕ. aWlTô Es°hP YPúUtÏ ¨Xl TϧL°p Cußm ¨ûXj§ÚlTûRl ×\dL¦dL Ø¥VôÕ, 

ùLôtûL. Yg£. ùRôi¥ úTôu\ ùTVoLs TZkRªZo TiTôh¥u ØLY¬Ls, NeL CXd¡VeLs ùLôiPô¥l úTôtßm ClùTVoLs úYReLs Utßm YPùUô¯ CXd¡VeLs Utßm YP UW×Ls G§Ûm T§Ü ùNnVlTP ®pûX, YWXôtßd LôXj§p Cl ùTVolùTVoÜ ¨Lrk§ÚkRôp AÕ Rªr Utßm YP ùUô¯ CXd¡VeLs Utßm YWXôtß BYQeL°p T§Yô¡«ÚdÏm,

G]úY. £kÕ ùY°d ùLôtûL. ùRôi¥. Yg£ Y[ôLjûR. TZkRªrj ùRôuUeLú[ôÓ ùRôPo×TÓjÕYûRj R®odL CVXôÕ, CÕ. £kÕùY° SôL¬Lj§u TZkRªrj ùRôPo©tÏ AWi úNolTúRôÓ NeL CXd¡Vj§u £kÕùY°j RWÜj RϧdÏ A¥dLpÛm SôhÓ¡\Õ,

Tô¡vRô²p Cußm YZd¡Ûs[ AmTo (Ambar). úRôh¥(Toti). úRôu± (Tonri). DZm (Illam). Lf£ (Kachi). LôdûL (Kakai). Lô]m (Kanam). L[ôo (Kalar). ùLôe (Kong). SôûX (Nalai). úS¬ (Neri). ,,,B¡V Fol ùTVoLs NeL CXd¡Vj§p ϱl©PlTÓs[ Fol ùTVoL[ô] AmTo. úRôh¥. DZm. Lf£. LôdûL. Lô]m. LZôAo. ùLôeÏ. SôûX. úS¬,,, B¡VYtû\ AlT¥úV ¨û]ÜdÏd ùLôiÓ YÚ¡u\],

S§Ls. UûXL°u ùTVoLs

S§L°u ùTVoLs Fol ùTVoL[ôLÜm YZeÏYÕ EXLùUeÏm Es[ SûPØû\, BlL²vRô²Ûs[ Lôq¬ (Kawri), ùTôoû] (Porni). Utßm ùTôÚuv (Poruns); Tô¡vRô²Ûs[ LôúY¬ YôXô (Kaweri Wala). öùTôoû] (Phornai). ×úWôû] (Puronai). Lô¬VôúWô (Khariaro). B¡V ùTVoLs NeL CXd¡VeL°p ϱl©PlThÓs[ LôúY¬. ùTôÚûS. Lô¬Vôß B¡V S§l ùTVoLû[ ¨û]ÜßjÕ¡u\],

ùLôtûL GuTÕ Tô¡vRô²p Fol ùTVWôL UhÓªu± JÚ S§«u ùTVWôLÜm ®[eÏ¡\Õ, NeL LôXjÕf NULôX S§L°u ùTVoLû[ UhÓªu±. LPp úLô°p LôQôUp úTô] ùRôuU S§Vô] Töß°Vôt±u ùTVûWÙm YP úUtÏ Utßm úUtÏ Ck§V FolùTVoL°p ÁhÓÚYôdLm ùNnVØ¥¡\Õ,

ùTôöÚ (Pohru) GuTÕ Tô¡vRô²p TôÙm NhùXw S§«u ¡û[ S§VôÏm, YP Ck§Vô®p CUVUûXl Tϧ«Ûs[ Ej§WôgNp Uô¨Xm LÓYôp UôYhPj§p ‘TdúWô­@ (Bakroli). Gu\ FolùTVo YZeÏ¡\Õ, CûRùVôh¥Ùs[ Új§WllWVôûL UôYhPj§p ‘ÏU¬@ Gu\ FolùTVo YZeÏ¡\Õ,

RªZ¬u YWXôtßdÏ ØtThP ùRôuUeLú[ôÓ ùRôPo×ûPV Töß°Vôt±u ùTVûWÙm. ÏU¬d úLôh¥u ùTVûWÙm JÚ úNW ¨]ÜßjÕm ClùTVoLs A°dÏm ®Vl×. Ej§Wl©WúRNj§p TùWn­ UôYhPj§p Es[ TyùWô­ (Bahroli); Ï_Wôj§p SôuÏ CPeL°p YZeÏm TdùWôp (Bakrol) Gu\ Fol ùTVoLû[d LiÓ. úUÛm A§LUô¡\Õ,

CûRl úTôXúY. BlL²vRô²Ûs[ ùTô§ú] (Podineh). TWm× PWôùa (Parambu Darahe) Utßm B® (Awi); Tô¡vRô²Ûs[ ùTô§Vu (Potiyan). T[² (Palani). úRôh¥ (Toti). B¡V ùTVoLs NeL CXd¡VeLs ϱl©Óm ùTô§². TZ² Utßm úRôh¥ Gu\ UûXl ùTVoLû[ ¨û]ÜßjÕ¡u\], úUÛm. TX TZkRªr Fol ùTVoLû[ ¨û]ÜßjÕm Fol ùTVoLû[ Ru]LjúR ùLôiP DWô²p YZeÏm ùTô§úL (Potikeh) TZkRªr UW©p ªL Ød¡V CPm Y¡dÏm ùTô§ûL UûXûV ¨û]ÜßjÕ¡\Õ,

CqYôß B£¬Vo TôX¡ÚxQu Rªrl ùTVoLû[Ùm ùNôtLû[Ùm  TX SôÓ°Ûm L[lT¦ úUtùLôiÓ BnkÕ GÓjÕdLôh¥ YÚYÕ BrkÕ úSôdLtϬVÕ,

RªZoLs YPd¡­ÚkÕ ùRtÏ úSôd¡ YW®pûX. ùRt¡­ÚkÕ YPdÏ úSôd¡f ùNußs[]o GuTûR GÓjÕdLôhÓYRôn AûUkÕs[ ém×Lôo BnÜLs ϱjÕ ‘ÏU¬dLiPm@ Guàm Rm è­p ùY°«hÓs[ B£¬Vo U,úNô,®dPo AYoL°u è­­ÚkÕ £X TϧLs YÚUôß:

2 – ém×Lôo

AiûU«p ém×Lôo LPtTϧ«p ALrYônÜ úUtùLôiP (2000) ¡Waôm aôuLôd Gu\ Ce¡XôkÕ SôhÓ BrLPp BnYô[o. R]Õ Øû\Vô] BnÜLÞdÏl ©\Ï A§of£ RÚm ùNn§Lû[ ùY°«hPôo,

18-12-2002 Sô[uß. §]UXo Sôú[Ó ùY°«hP ùNn§,

”SôûL UôYhPm ém×Lôo AÚúL. ÑUôo 11 B«Wm BiÓLÞdÏ Øu× LP­p êr¡V JÚ ©WôUiP SLWm Rôu EX¡p ØRuØR­p úRôu±V SÅ] SLW SôL¬LUôL CÚdLdáÓm Guß Ce¡XôkûRf NôokR BrLPp BWônf£Vô[o ¡Waôm aôu Lôd GuTYo LiP±kÕs[ôo,

CYo LPkR 2001 Bm BiÓ. ém×Lôo LPtTϧ«p úUtLiP ¾®W BrLPp BWônf£«u êXm CkR EiûUûVd LiP±kÕs[ôo, CkR BWônf£dÏj RtúTôûRV YWXôtß BnYô[oL°u LÚjRô] ”ùUNTúPôªVô@@ (RtúTôûRV DWôd) Tϧ«p ÑúU¬VoL[ôp ÑUôo 5 B«Wm BiÓLÞdÏ Øu× SLW SôL¬Lm úRôtß®dLlThPÕ GuTÕ RY\ô]Õ G]j ùR¬®d¡\Õ,

¡Waôm aôu Lôd GuTYo Ce¡XôkûRf úNokR EXLl ×LrùTt\ BrLPp BWônf£Vô[o, CYWÕ TX LiÓ©¥l×Ls YWXôtß EX¡p ùTÚm TWTWlûT HtTÓj§VûY, Ck§V AW£u LhÓlTôh¥p úLôYô®p AûUkÕs[ ”úR£V BrLPp BWônf£d LZLm@@ Gu\ ¨ßY]m. LPkR 1990Bm BiÓ Yôd¡p YWXôtßl ×Lr ùTt\ ém×Lôo SLW LPtTϧ«p JÚ Bn®û] úUtùLôiPÕ,

CkR BnÜLs 1993Bm BiÓYûW ùRôPokÕ SûPùTt\], CkR Bn®u úTôÕ. ém×Lôo LPtTϧ«­ÚkÕ ÑUôo 3 ¡,Á, ùRôûX®tÏs TX YhP Y¥YUô] ¡QßLs CÚlTÕ LiÓ ©¥dLlThPÕ, CkRd ¡QßLs ém×Lôo ØRp RWeLmTô¥ YûW«Xô] LPtTϧ«p TW®«ÚlTÕ LiP±VlThPÕ, CÕ R®W NeL LôXjûRf NôokRÕ G]d LÚRlTÓm ÑhP ùNeLtL[ôp B] ”P@@ Y¥Y LhPPm Jußm LiP±VlThPÕ,

CjÕPu ¿¬p ÑUôo 25A¥ BZj§p ϧûW Ï[m× Y¥®p 85A¥ ¿[Øm. 2 ÁhPo EVWØm ùLôiP TX ùTôÚhLs LiP±VlThP], CûY Aû]jÕm ém×Lôo LPtTϧ«p JÚ ùT¬V SLWm êr¡«ÚdLd áÓm GuTûR EߧlTÓjÕm ®Rj§p AûUk§ÚkR úTô§Ûm. úR£V BrLPp BWônf£d LZLm RuàûPV Bn®û] ¨§ Tt\ôdÏû\ LWQUôL Tô§«p ¨ßj§®hPÕ,

Ck¨ûX«p LPkR 2000Bm BiÓ Ck§Vô®tÏ YkR ¡Waôm aôu Lôd. úR£V BrLPp BWônf£d LZLj§]¬Pm ém×Lôo Tt±V ®YWeLû[d úLhP±kRôo, ¨§l Tt\ôdÏû\ LôWQUôL BWônf£ Tô§«p ¨ßjRlThPÕ GuTûR A±kR AYo. Ce¡XôkûRf NôokR ”Nô]p 4@@ Gu\ ©WTX ùRôûXdLôh£ ¨ßY]m Utßm AùU¬dLôûYf NôokR ”Xo²e Nô]p@@ Gu\ ùRôûXdLôh£ ¨ßY]m B¡VYt±u ¨§ÙR® Utßm Ck§V BrLPp BWônf£d LZLj§u JjÕûZl×Pu 2001Bm BiÓ BWônf£ûVj ùRôPokRôo, CkR BWônf£dÏ A§ SÅ] ”ûNÓ vúLu úNô]ôo@@ Gu\ LÚ® TVuTÓjRlThPÕ, CkRd LÚ® ém×Lôo LPt Tϧ«p ÏßdÏm ùSÓdÏUôL ¿iP ALXUô] ùRÚdLÞPu. EߧVô] LtL[ôp LhPlThP LhPPeL°u C¥TôÓLÞPu á¥V JÚ ©WmUôiP SLWm êr¡«ÚlTûRj Õp­VUôLd Lôh¥VÕ, ©u]o AdLôh£Lû[. ¡Waôm aôu Lôd SÅ] LôªWôdLs êXm TPm GÓjRôo,

CkR êr¡V SLWm ϱjR R]Õ BWônf£ûVj ùRôPokR aôuLôd CkR SLWm LP­p ÑUôo 75 A¥ BZj§p ×ûRÙi¥ÚlTûRd LiP±kRôo, Cuû\dÏ ÑUôo 17 B«Wm BiÓLÞdÏ Øu× ”Iv Hw@@ G]lTÓm T²dLh¥ LôXj§u Cߧ Tϧ«p RhTùYlT UôßRpLs LôWQUôL. T²lTôû\Ls EÚ¡VRu ®û[YôL TX SLWeLs LPÛs êr¡VRôL YWXôß ùR¬®d¡u\Õ,

CjRûLV T²dLh¥ EÚÏm¨ûX. ÑUôo 7 B«Wm BiÓLôXm ùRôPokRRôL YWXôß ùR¬®d¡u\Õ, ém×Lôo AÚ¡p CÚkR CkSLWm. ÑUôo 75 A¥ BZm ×ûRÙiÓ ¡PlTûRl TôodÏmúTôÕ. CkR SLWm ÑUôo 11 B«Wm BiÓLÞdÏ Øu× êr¡«ÚdLd áÓm Guß aôuLôd LÚ§]ôo, R]Õ BWônf£ûVl Tt± ®TWeLû[ AYo Ce¡XôkÕ SôhÓ ªpú] GuTY¬Pm ùR¬®jRôo, ARuÁÕ BWônf£ úUtùLôiP ¡Xuªpú]. aôu Lôd¡u LÚjÕ N¬Rôu G] EߧlTÓj§]ôo,

ÑUôo 11 B«Wm BiÓLÞdÏ Øu× LPpUhPm 75 A¥ EVok§ÚdLd áÓm Gußm. ARû] ûYjÕl TôodÏmúTôÕ. CkR SLWm 11 B«WjÕ 500 BiÓLôX TZûU YônkRÕ Gu\ Ø¥®û]Ùm A±®jRôo,

úUÛm ém×Lôo SLW SôL¬Lm aWlTô. ùUôLgNRôúWô B¡V SôL¬LeLû[ ®P ªLÜm úUmThP Juß Gußm ¡Waôm aôd ùR¬®d¡u\]o, ém×Lô¬p CYo úUtùLôiP BWônf£«u TPeLs. Ce¡XôkÕ Utßm AùU¬dLô®p. ”AiPoúYoph@@ Gu\ RûXl©p ùRôûXdLôh£j ùRôPWôL J°TWlTlThPÕ, CkRj ùRôûXdLôh£j ùRôPo. EXL YWXôtß BWônf£Vô[oLû[ BfN¬Vj§p Brj§Ùs[Õ, CkRl TPeLû[ ùTeLÞ¬p SPkR LiLôh£ Ju±p ¡Waôm aôuLôd ùY°«hPôo,

úUûXSôhÓ YWXôtß Utßm LPp BWônf£Vô[oL°u LY]m ém×Lô¬u TdLm §Úm©Ùs[ úTôÕ. Ck§V BWônf£Vô[oLs UhÓm ém×Lôo Tt±j ùR¬kÕ ùLôs[ GkR ®ÚlTØm ùLôs[®pûX GuTÕ YÚjRjÕdϬV EiûU, êr¡l úTô]Õ ém×Lôo SLWm UhÓUpX. RtúTôÕ CÚdÏm YWXôtßl ×LrùTt\ ém×Lôo SLWØm. AWNôp AXh£VlTÓjRlThP ¨ûX«pRôu Es[Õ, úNôZ Uu]oL°u Bh£d LôXj§p ×LrùTt\ Õû\ØL SLWUôL ®[e¡V ém×Lôo. TiûPd LôXj Rªr CXd¡VeLs TXYt\ôÛm úTôt\lThÓs[Õ,

£XlT§LôWj§p á\lThÓs[ ¨LrÜLs SûPùTt\RôLd LÚRlTÓm ém×Lôo Tt± úLô«p LpùYhÓLs TXÜm ùNn§Ls ùR¬®d¡u\],

aôuLôd¡u BWônf£Ls. ùY°SôhÓ ÑtßXôl TV¦Lû[d LYÚm YônlûT HtTÓj§Ùs[Rôp. CjRûLV YN§Ls ém×Lô¬p AY£Vm G]l ùTôÕUdLs G§oTôod¡u\]o,

ém×Lôo ALrYônÜ RÚm ùNn§Ls

1,   ¡,Ø, 10000 BiÓL°p SL¬V SôL¬Lj§p  RªZo £\k§ÚkR]o,

2,  ªL EVokR UôP Uô°ûLLÞm. ALu\  ùRÚdLÞm A±VlTÓYRôp. §hPªhÓ SLWm EÚYôdLlTh¥ÚkRÕ, 

3,  ÑhP ùNeLtLs ¡ûPjÕs[Rôp.  ùNeLpûXf ÑÓm SûPØû\ CÚkÕs[Õ,

4,  LPp ¿o 75 A¥ EVokÕs[RôL    A±VlTÓ¡u\Õ, (400 A¥ Gußm  á\lTÓ¡u\Õ)

5,   ÏU¬dLiP A¯Üm CfùNn§Vôp Eߧ ùNnVlTÓ¡u\Õ,

6,   ¡,Ø, 10000 BiÓL°p ÏU¬dLiPm  CߧVôL A¯kRûR Cf ùNn§ Eߧ  ùNn¡\Õ,

7,   קV RªZLØm. CXeûLÙm CdLôX A[®p  CÚúYß SôÓL[ôLl ©¬kR],

8,   Ck§Vl ùTÚeLPp. YeL AW©d LPpLs  úRôt\m ùTt\],

9,   EXL YûWTPm H\dÏû\V Cußs[ A[®p Y¥Ym ùTt\Õ,

10,  ¡,Ø, 17000 – 10000 BiÓL°p  T²lTôû\Ls EÚ¡VRôp. LPp ¿o EVokÕ.  EX¡u TX SôÓLs A¯kÕúTô«],

11,  7000 BiÓLs ùRôPokÕ T²lTôû\ EÚLp ¨LrÜ. ÏU¬d LiPjûR CdLôX A[®p £±Õ £\RôL A¯jùRô¯jRÕ,

12, £kÕùY°dÏ ØtThPÕm. EVokRÕUô] SôL¬Lm ÏU¬d LiPj§p A±VlThPÕ,

13, CVtûL«u UôßTôÓL[ôp. ¨X ¿ol TϧL°p Uôt\eLs úRôu±V ùNn§ Htßd  ùLôs[lThPÕ,

BnÜL°u SmTLj RuûU:

1,   Ce¡XôkÕ SôhÓ BrLPp BnYô[o.   HtL]úY EX¡u TX TϧLû[ BnÜ  ùNnRYWôYôo,

2,  CYo LiP±kR EiûUûV. Poaôm  TpLûXdLZLm Eߧ ùNnÕs[Õ,

3,  ×®«Vp BnYô[o úTWô£¬Vo ¡[u ªpú].  EXLl ×LrùTt\ BnYô[o BYôo,

4,  BrLPûXl TPm©¥dÏm Õp­VUô]  TPl©¥l×d LÚ®Ls TVuTÓjRlThP],

5,  CkR ALrYôn®u £\lûTÙQokR AùU¬dL.  Be¡úXVj ùRôûXdLôh£ ¨ßY]eLs.  CRtLô] TQ ER®Lû[f ùNnR],

6,  TPùUÓdÏlThPûY AùU¬dLj ùRôûXd Lôh£L°p K°TWlTlThP],

7, CkR ALrYônûY BnYô[oLs Htßd ùLôiÓs[]o, CÕYûW«p Ußl×Ls  GûYÙm ùR¬®dLlTP®pûX, 

BnÜLs ϱjR IVlTôÓLs:

1,   RªZLj§p úUtùLôs[lThP BnÜLs  ùRôPoTô] ùNn§Ls. RªrSôh¥p Øû\VôL A±®dLlTP®pûX,

2,  1993 Bm Bi¥p. Ck§Vd LPp BnÜ  ¨ßY]m (úLôYô) úUtùLôiP ØRpLhP  BnÜL°úXúV. ém×Lôo SL¬u £\l×  ùY°lThPÕ,

3,  Ck§V AW£u ¨ßY]eL°p T¦Vôtßm £X  Rªrl TûLYoL[ôp. CkR BnÜLs  ¨ßjRlThP], TQl Tt\ôtÏû\ Gu\  LW¦Vm ùTônVôLf ùNôpXlThPÕ, 1990L°p.  ÏNWôj§p Es[ ÕYôWûLûV ALrYônÜ  ùNnV. Ck§V AWÑ TX úLô¥Lû[f  ùNX®hPÕ, AlúTôùRpXôm Tt\ôtÏû\                    Tt±V úTfÑ GZ®pûX, ÕYôWûL«p  G§oTôojR NôußLs ¡ûPdL®pûX,

4,  £kÕùY°dÏ Øk§V SLWm ÕYôWûL   (LiQu Yôrk§ÚkRRôLf ùNôpXlTÓm  SLWm) G] A±®dL úUtùLôs[lThP ØVt£Ls ùYt± ùT\®pûX,

5, Ck¨ûX«p ém×Lô¬u BnÜLs. RªZoL°u ùRôuûUûV ùY°lTÓj§®Óm Guß £Xo LÚ§V§u ®û[YôLúY. BnÜl T¦Ls  ¨ßjRlThP],

6, RªZLj§p BnÜ ùNnÕ GÓdLlThP TPeLs RªZLj§p ùY°«PlTP®pûX, Uô\ôL.   ùTeLÞ¬p JÚSôs UhÓm LiLôh£«p LôhPlThPÕ, ClTPeLÞm. FPLeL°p ùY°«PlTPôUp RÓdLlThP],

7, Ck§Vj ùRôûXdLôh£L°p. CkR BnÜl TPeLû[d LôhP AàU§ YZeLlTP®pûX,

8, ReL[Õ BnÜ Ø¥ÜLû[ Ck§Vô®p  ùY°«P CVXôUt úTô]Rôp. Ce¡XôkÕ  SôhÓ BnYô[oLs ùSôkÕ úTô]ôoLs,

9, ©u]o. AùU¬dL Be¡Xj ùRôûXd Lôh£L°p CûY J°TWlTlThP],

10,  Ck§Vd LPp ALrYônÜ ¨ßY]m. RªZÚdùL§Wô] ¨ûXTôhûP úUtùLôiPÕ,

11, CÕYûW«Ûm áP. ém×Lôo ALrYônÜj ùRôPoTô] ùNn§Ls RªZoLÞdÏ  A±®dLlTP®pûX,

12,  èXô£¬VWôp. TXØû\ GÝRlThP UPpLÞdÏ. úLôYô®Ûs[ Ck§Vd LPp BnÜ ¨ßY]m E¬V T§ûXj RW®pûX,

13, RªZ¬u YWXôtû\ CÚhP¥l× ùNnYRtLô] úYûXL°p. £X B§dL Nd§Ls Øu²uß   ùNVpTÓYûRj RÓjÕ ¨ßjR GYÚm  ØuYW®pûX,

14,  Rªr SôhPWÑ. E¬V SPY¥dûLLû[ CÕYûW«Ûm úUtùLôs[®pûX,

15, úUtùLôiÓ GkR ùY°SôhÓ ¨ßY]Øm. CkRd LPp TϧL°p ALrYônÜ úUtùLôs[ AàU§dLTP®pûX,

16, §hPªhúP RªZ¬u YWXôß Uû\dLlTÓ¡u\Õ GuTRtÏ. LPkR LôX ¨LrÜLs NôußL[ôL Es[],

17,  ém×Lô¬p úUtùLôs[lThP BnÜLs. SmTLj  RuûUÙûPVûYVpX Gu\ JÚ RûXl TdLUô] ùNn§Lû[Ùm £Xo §hPªhúP TWl© YÚ¡u\]o, GqYôß AûY SmTLjRuûUVt\ûYL[ôÜs[] Gu\ ®[dLjûR GYÚm A°dL ØuYW®pûX,

18,  Ck§V GiùQn G¬YôÙ ¨ßY]j§u ÕWlTQl T¦L°u úTôÕ. ÏNWôj LPp TϧL°p LiùPÓdLlThP JÚ ùTôÚû[. JÚ Rªr ùTô±Vô[o ØVt£Vôp ùPp­dÏ GÓjÕf ùNuß BnÜdáPj§p (NLô² BnÜd áPm. ùPp­) JlTûPjRôo, CmØVt£dÏm AkR ¨ßY]m TX CûPëßLs ùNnRÕ, Cߧ«p. NLô² BnÜ ¨ßY]m. AkR ùTôÚs. EûPkÕ úTô] UWdLXj§u JÚ TϧúV Gußm. ARu ALûY ¡,Ø, 7500  Gußm A±®jRÕ, CRu ©\úL. Ck§V AWÑ. £kÕùY° SôL¬Lj§u LôXm. ¡,Ø, 7500 BiÓLÞdÏ ØtThPÕ G] A±®jRÕ, (The New Indian Express, Chennai. 17.1.2002).  

19, CkR A±®lûT ùY°«hP AûUfNo ØW° Uú]ôLo ú_ôµ«Pm. ùNn§Vô[oLs.  £kÕùY° SôL¬Lm B¬V SôL¬LUô. RªZo  SôL¬LUô G]d úLhPRtÏ. ARtÏ AûUfNo. AÕ Ck§V SôL¬Lm G]j §ÚmTj §ÚmT  AúR T§ûXd á±]ôo, B¬V SôL¬Lm G]d  á\f NôußLs CpXôRRôÛm. RªZo SôL¬Lm  Guß á\ U]m CpXôRRôÛm. AÕ Ck§V  SôL¬LúU Guß UÝlTXôLf ùNôu]ôo, CkR  ¨Lrf£Ùm. ùNn§jRô°p ùR°YôLf ùNôpXlTh¥ÚkRÕ,

 (U,úNô, ®dPo. ÏU¬dLiPm. SpúXo T§lTLm. ùNuû]-4, Ø,T, 2007. Td, 115-122)

CqYôß §hPªhÓ Uû\dLlThÓ YÚm RªZ¬u. Rªr ùUô¯«u £\l×Ls AiûUdLôX BnÜL°uY¯ ùY°YkR YiQm CÚd¡u\],

ÕYôWûLdÏd ùLôÓdLlTÓm £\l× RªZ¬u ùRôuûUûV ùY°lTÓjÕm ém×LôÚdúLô. £kÕùY°dúLô E¬V A[®p Ck§V AWNôeLjRôp ùLôÓdLlTPôUp CÚhP¥l× ùNnVlTÓYÕ Cuß YûW ùRôPokÕ SûPùTtß YÚ¡\Õ,

Uû\kR Øu]ôs Ck§Vl ©WRUo Ck§Wô Lôk§ LôXj§p SPkR LôXl ùThPLm (Time Capsule) Gu\ Juû\ Sôm U\dL Ø¥VôÕ, B¬VoRôm Ck§Vô®u Ui¦u ûUkRo GuTûRl úTôp RY\ôL Gݧ RVô¬dLlThP ùNl×l ThPVeLs ûYdLlThP ùThPLm. ùUôWôo´ úRNôn GÝl©V úLs®Vôp úRôi¥ùVÓdLlThP úTôÕ ùTôn YWXôß AmTXUô]Õ,

B¬VoLs RUdÏ CpXôR SôL¬Ll TZûUûV ùTônVôL EÚYôdLl ùTÚmTôÓThÓ YÚ¡u\]o,

B]ôp. RªZoL°u TZûUVô] TiTôhÓf £\lûT ùY°lTÓjÕ¡u\ ém×LôúWô Ck§V AWNôp Cuß YûW E¬V LY]m ùNÛjRlTPôôUp CÚlTúRôÓ ùY°SôhPôo CÕ Ï±jÕ ùNnR BnÜLs RªZÚdÏ ªLf £\lûTd ùLôÓd¡u\Õ Gu\ JúW LôWQj§tLôL CÚhP¥l× ùNnÕ YÚYÕ GqY[Ü ùLô¥V ¨ûX,

Uû\kÕ ¡PdÏm Rª¯u. RªZ¬u Uôi×Lû[. ùRôuûUf £\l×Lû[ EX¡tÏ GÓjÕdLôhP BnYô[oLs TXo GÝmT úYi¥VÕ LôXj§u LhPôVUôL Es[Õ,

– ùR, úRYLXô,

————————-

EXL NUVeL°u ©¯Ü RªZo BuU®Vp, GqYôß?

×Õ ÙLj§u ùRôPdLm RªZo BuU®Vp

A±®VûXÙm BuÁLjûRÙm CûQdL Ø¥ÙUô?

RªZoLs CqY[Ü TZûUVô]YoL[ô? -1

RªZoLs CqY[Ü TZûUVô]YoL[ô? -2

§ÚdÏ\û[f N¬VôLl ׬kÕ ùLôsúYôm – LÚjÕf ÑÚdLm

§ÚdÏ\û[f N¬VôLl ׬kÕ ùLôsúYôm

AmUu YWXôß KúW úLô®­p CWiÓ LÚYû\Ls

úUÛm BnÜ A¥lTûP«p BZUôL A±kÕ ùLôs[

GUÕ BnúYÓLû[Ùm GmØûPV ©\ ùY°ÂÓLû[Ùm TôodLÜm

BnúYÓLs

èpLs

BOOKS IN ENGLISH

One thought on “தமிழர்கள் இவ்வளவு பழமையானவர்களா? – 1

Comments are closed.

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society Section – A 1) Science and Religion: “Science without religion is Lame; Religion without science is blind.” says Einstein. […]

Read More
St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography

St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography   Six different forms of expressions are: 1.        Verbal Form 3.        Written Form 4.        Pictorial Form 5.        Relief Form 6.        Icon form All these […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More
Uniqueness of Tamil language

Uniqueness of Tamil language   Can our experience be systematically and logically explained? Can we find systematic and grammatical explanation for our personal experiences in the languages of the world? […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More