Tel: +91 94448 17394 / 98400 03842
Email: tamilarsamayam2010@gmail.com
soulology of tamils vs american psychologyCreation vs evolution theoryWorld first language

soulology of tamils vs american psychology

Read More

Creation vs evolution theory

Read More

World first language

Read More

உலக சமயங்களை ஒன்றிணைக்கும் தமிழர் சமயமும் தமிழர் ஆன்மவியலும்

EXL NUVeLû[ Ju±ûQdÏm RªZo NUVØm RªZo BuU®VÛm

————————————–

BnúYÓLs

®®லிVm §ÚdÏ\s ûNY £jRôkRm Ko JlTônÜ

Rªrl Td§ CVdLj§u úRôt\Øm Y[of£Ùm (®®லிV J°«p)

èpLs

EXL NUVeLû[ Ju±ûQdÏm RªZo NUVØm RªZo BuU®VÛm

RªZo NUVjûR ®Ó®dLl úTôYÕ Vôo?

A¯kÕ ùLôi¥ÚdÏm Rªr C]jûRl TôÕLôlTÕ GqYôß?

RuUô]Øs[ Ck§VoL[ô¡V Sôm ClùTôÝÕ ùNnV úYi¥VÕ Gu]?

CkÕjÕYô®u ©¥«லிÚkÕ CkÕ URjûR ®Ó®lTÕ GqYôß?

LPÜs CÚd¡u\ôWô?

£YOô]úTôRm

§Wô®Po £kRû]«p ©sû[Vôo

RªZo NUVd úLô®Xô¡V LTôÄvYWo úLô«p LÚYû\«லிÚkÕ RªZo

NUVjûR A¥ûUlTÓj§Ùs[ ©WôUQoLú[ ùY°úVßeLs

NeLWUPj§tÏ 108 úLs®Ls

NeLWUPj§tÏ JÚ NYôpõ

ײR úRôUô ®ûRjR ®ûR Øû[dL®pûXVô?

Ck§Vô JÚ úRôUô Y¯ §Wô®Pd ¡±vRY SôúP, GqYôß?

ûT©s áßm ûNY EQ®u YWXôß

EXL ùUô¯L°p £\kRÕ Rªr GqYôß?

úUÛm BnÜ A¥lTûP«p BZUôL A±kÕ ùLôs[

GUÕ BnúYÓLû[Ùm GmØûPV ©\ ùY°ÂÓLû[Ùm TôodLÜm

BnúYÓLs

èpLs

BOOKS IN ENGLISH

 

 

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society Section – A 1) Science and Religion: “Science without religion is Lame; Religion without science is blind.” says Einstein. […]

Read More
St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography

St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography   Six different forms of expressions are: 1.        Verbal Form 3.        Written Form 4.        Pictorial Form 5.        Relief Form 6.        Icon form All these […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More
Uniqueness of Tamil language

Uniqueness of Tamil language   Can our experience be systematically and logically explained? Can we find systematic and grammatical explanation for our personal experiences in the languages of the world? […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More