Tel: +91 94448 17394 / 98400 03842
Email: tamilarsamayam2010@gmail.com
soulology of tamils vs american psychologyCreation vs evolution theoryWorld first language

soulology of tamils vs american psychology

Read More

Creation vs evolution theory

Read More

World first language

Read More

புற்று நோயில் எனது இறையனுபவம்

×tß úSônl TÓdûL«p G]Õ Cû\VàTYm

Ntßm G§oTôWôR ùNn§ ¡ûPjRÕ 2009 _þu 29Bm úR§ CWÜ, Gu ØÕùLÛm× ªLÜm TVeLWUôLl ×tß úSôVôp Tô§dLlTh¥ÚlTÕ (4Bm ¨ûX –Stage IV) ùR¬V YkRÕ,

ªÏkR ØÕÏ Utßm CÓl× Y­ LôWQUôL UÚjÕYoL°Pm H\dÏû\V JÚ UôRUôLf £¡fûN ùTtßm Y­ Ïû\VôUp á¥d ùLôiúP«ÚkRRôp SWm©Vp ¨×QûWl TôodÏmT¥VôL ”®_Vô ùapj ùNuPÚ@@dÏ AàlTlThúPu, AlúTôÕ ØÕùLÛmûT ”Gm,Bo,I, vúLu@@ GÓjÕl TôojR]o, AlúTôÕRôu ØÕùLÛm× ªLÜm TVeLWUôLl ×tß úSôVôp Tô§dLlTh¥ÚlTÕ ùR¬V YkRÕ, Gm,Bo,I, vúLû] BrkÕ TôojR UÚjÕYd ÏÝ®]¬p JÚYo. ‘H\dÏû\V TjÕ CXhNm úT¬p JÚYÚdÏ YWd á¥V ×tß úSôn EeLÞdÏ YkÕs[Õ; ØÕùLÛm× ªLÜm TVeLWUôLl ×tß úSôVôp A¬dLl Th¥ÚlTÕPu GÛm×Ls £X LôQôUúX úTôÙs[]@ Guß á±]ôo,

G]dÏl ×tß úSôn Guß úLs®lThPÜPu AfNúUô. LXdLúUô YW®pûX, LPÜs ûL«p CÚd¡uú\ôm, G]úY. LPÜs TôojÕd ùLôsYôo Gu\ GiQúU Cû\VÚ[ôp G]dÏ CÚkRÕ,

G]dÏl ×tß úSôn Guß úLs®lTÓmúTôÕ CWÜ H\dÏû\V JuTRûW/TjÕ U¦ CÚdÏm, EPú] Gu RkûRVôo Øû]Yo ùRnYSôVLm AYoLs AûXúT£ Y¯VôL Gu AiQu úRYYWj§Pm á\. ®ûWkúRô¥ YkR AiQu Gu²Pm.

”16 BiÓLÞdÏl ©u LPÜs G]dÏ JÚ ÏZkûR ùLôÓjRÕ Sm ÏÓmTj§p SPkR ØRp At×Rm, ClúTôÕ Eu YôrdûL«p LPÜs ÑLm RWl úTôYÕ Sm ÏÓmTj§p SPdLÜs[ CWiPôm At×Rm, LPÜs E]dÏf ÑLm ùLôÓjÕ Euû]Ùm YpXûUVônl (ÑLU°dÏm Cû\ T¦úVôÓ) TVuTÓjÕYôo@@

Guß TôNªÏ BReLjúRôÓ ªL AÝjRUôLd á±]ôo, EiûU«úXúV AÕ ùYÏ FdLU°jRÕ,

CkR CPj§p Juû\d ϱl©P ®Úmסú\u, Gu AiQàdÏj §ÚUQUô¡ 15 BiÓL[ô¡Ùm ÏZkûR CpXôR úSWj§p UÚjÕYoLs Gu AiQu. Ai¦«Pm.

‘UÚjÕYlT¥ C²úUp EeLÞdÏd ÏZkûR ©\dL YônlúT CpûX@

Guß á±V ©u×. ÏZkûR Juû\j RjùRÓdL Ø¥ùYÓjR]o,B]ôp. Cû\T¦Vô[o NúLô, úP®h Gj§Wôw  AYoLs.

”LPÜs EߧVôL JÚ ÏZkûRûV EeLÞdÏd ùLôÓdLl úTô¡u\ôo, G]úY. ÏZkûRûVj RjÕ GÓdL úYiPôm@@

Guß á±]ôo, AYo á±VûR Htßd ùLôiÓ RjÕ GÓlTûR ¨ßj§V Bú\ UôRj§p ÏZkûR EÚYôLd LPÜs AÚs ׬kRôo, G]úY. Cû\VàTYjúRôÓ AiQu á±V YôojûRLs EiûU«úXúV G]dÏ ªLÜm FdLU°jR],

ARu ©u× ×tß úSôndùLuú\ GÝmé¬p Es[ ®,Gv, UÚjÕYUû]«p 2-7-2009 Auß úNodLlThúPu, AeÏ G]Õ CPÕ TdL Uôo©­ÚkÕ GÓjR Lh¥ûVl T¬úNô§jR ©u. Am UÚjÕYUû]«u RûXûU UÚjÕYo  Gu RkûRVô¬Pm. ªÏkR YÚjRjúRôÓ. 

”EeLs ULÞdÏ Uôo©­ÚkÕ ×tßúSôn Y«tßl TϧL°Ûm LÝjÕl TϧL°Ûm (Sô[Ut\ ÑWl© – ûRWônÓ) TW®«ÚlTÕPu ØÕùLÛmûT ªLÜm A§LUôL A¬jÕs[Õ, CÕ 4Bm ¨ûX (Stage IV) ClT¥úV ®hPôp JÚ £X UôReLsRôm E«úWô¥ÚlTôoLs,,,,,, UÚjÕY £¡fûN ùNnRôp TX CXhNeLs ùNXYôÏm, CÚl©àm A§LThNm CWiÓ ApXÕ CWiPûW BiÓLsRôm CÚlTôoLs, G]úY. ¿eLsRôm úVô£jÕf ùNôpX úYiÓm@@ Guß á±]ôo,  

AlúTôÕ Gu AiQàm EPu CÚkRôo, EPú] Gu RkûRÙm AiQàm. ”GqY[Ü ùNXYô]ôÛm TWYô«pûX; CÚlT§úXúV £\kR £¡fûN ùLôÓjÕ®ÓeLs@@ Guß AY¬Pm á±]ôoLs,

G]dÏl ×tß úSôn GuTÕ EߧVô]Õm Sôu Cû\ úYiPp ùNnRúTôÕ LPÜs ùLôÓjR ØRp YN]úU.ன் LPÜ[ôp áPôRÕ JuߪpûX G]úY. Gq®Rd LXdLتu± U] AûU§úVôÓ CÚkúRu,

×tß úSô«u LôWQUôL A§L EPp Y­Vôp EPp úNôokÕ CÚkRúR R®W Es[f úNôoÜ £±Õm HtTP®pûX, GÝm©l ©WLô£  Gàm ùTV¬p Cû\T¦ ùNn¡u\ Cû\T¦Vô[o NúLôRWo úP®h Gj§Wôw AYoLs. Rm Cû\T¦d ÏÝ®]ÚPu G]dLôL YôWd LQd¡p EiQôUp Cû\ úYiPp ùNnRÕPu. TX SôhLs ùRôPokÕ E\dLªu± BrkÕ Cû\ úYiPp ùNnRûUûV Su±ÙPu ¨û]jÕl Tôod¡uú\u, AYoLÞdÏd LPÜs ùLôÓjR ùY°lTôÓLs ©uYÚUôß,

”CpXôUp úTôL úYi¥V Juû\ CÚdL ûYdLl úTô¡uú\u,,, §ÚUû\«p TôoúYôu AWNu LhPû[lT¥ ÏZkûR úUôNv ùLôûX ùNnVlThÓ CpXôUp BdLlTP úYiÓm, B]ôp TôoúYôu AWN²u ULú[ô. A¯dLlTP úYi¥V AdÏZkûRûV A¯dLôUp Y[od¡u\ôs, CûRl úTôußRôu   CpXôUp úTôL úYi¥V ¨ûXûV Uôt± RUÕ §hPj§u A¥lTûP«p CÚdL ûYdLl úTô¡uú\u Guß ùY°lTÓj§]ôo, AÕ UhÓUu±. ‘UWQj§u áßLû[ A¯jÕl úTôhúPu, C² éWQ ÑLúU@

Guß ùY°lTÓj§]ôo, CqYôojûRLs Guû] úUÛm Cû\YàdÏs EߧlTÓj§],

1, NôTUô?

2, TôYj§u ¨ªjRUôL YkRRô?

Gàm úLs®Ls GÝYÕ CVpúT, RkûRVôÚPu Cû\ T¦«p DÓThÓsú[u,  ùTôÕYôL GeL°u Cû\ T¦ûVl ׬kÕ ùLôs[ CVXôRYoLs. NôTUôL Ck úSôn Yk§Úd¡\Õ G] GiQXôm, ”JúW UkûR JúW úUnlTu@@ Gàm ¨ûX«p NUVeLû[d LPkR ¨ûX«p ¡±vÕ®tÏs (Cû\Vu©tÏs) Aû]YûWÙm Ju±ûQdÏm Cû\ T¦VôL. Rª¯] ®ÓRûXúVôÓ á¥V BuÁL ®ÓRûXl T¦VôL. Cû\Yu GeLÞdÏ Cl T¦ûVd ùLôÓjÕs[ôo,

NUV EXûL GÓjÕd ùLôsúYôUô]ôp LPÜû[. ϱl©hP JÚ URj§tÏ UhÓm E¬VYWôL ¨û]jÕd ùLôiÓ. ϱl©hP ùUô¯l ùTV¬p UhÓm AûZlTúR N¬ G] ¨û]lúTôo A§LUôL Es[]o,  LPÜs GkR URjûRf úNokRYo?  CkÕYô? ¡±vRYUô? CvXôUô? Gàm úLs® úLhPôp AYo GpXô NUVeLû[Ùm LPkRYo GuTûRúV BrkÕ £k§lúTôo A±kÕ ùLôs[ Ø¥Ùm,

LPÜs Aû]YÚdÏm E¬VYWôL CÚlTRôp AYûW Aû]jÕ ùUô¯L°Ûm AûZlTÕ CVp×, B]ôp LPÜû[. ϱl©hP JÚ NUVj§tÏ UhÓm E¬VYWôL. ϱl©hP ùUô¯«p UhÓúU AûZjÕl úTôt\lTÓTYWôL. GiÔTYoLÞdÏ LPÜû[ Ut\ ùUô¯l ùTVoL°p á±]ôp AûRl ùTôßjÕd ùLôs[úY Ø¥VôÕ, G]úY. Cû\Vu©tÏs Aû]YûWÙm Ju±ûQdÏm T¦ ùNnTYûWÙm AYoL[Õ Cû\ T¦ûVÙm ׬kÕ ùLôsYÕ ªL ªLd L¥]m GuTRôp AYoLû[f N©dLlThPYoL[ôLÜm AYoLs Õu×ßYRtÏd LôWQm Cû\ RiPû] Gußm LÚÕYôoLs,

EiûU«p GRtLôL Ck úSôn GuTRtÏd LPÜs ùLôÓjR. ©uYÚm YôdÏjRjR YN]úU ®ûPVôL Es[Õ,

‘CkR úSôn UWQj§tÏ HÕYô]RôL CpXôUp LPÜ°u U¡ûU ®[eÏYRtÏ HÕYôLúY AûUkÕs[Õ, CR]ôp Cû\ ULàm U¡ûUVûPYôo@,  (úVôYôu 11: 4)

©\®«úXúV ÏÚP]ôLl ©\kRYû]d Lôh¥ Cû\Y²u ºPoLs. ‘CYu ÏÚP]ôLl ©\kRRtÏd LôWQm CYu ùNnR TôYUô? CYu ùTtú\ôo ùNnR TôYUô?@ Guß úLhP úLs®LÞdÏ. Cû\Yu ùLôÓjR JúW T§p. CYu ùNnR TôYØUpX. CYu ùTtú\ôo ùNnR TôYØUpX. LPÜ°u SôU U¡ûUdLôLúY CqYôß ©\kÕs[ôu Guß ®[dÏYÕ CeÏ Ï±l©PtϬVÕ, CûRl úTôuú\. LPÜ°u SôU U¡ûUdLôLúY LPÜ°u AuûTÙm. Bt\ûXÙm Ut\YoLs EQokÕ ùLôs[úY Ck úSôn GuTûRl ׬kÕ ùLôs[ LPÜs AÚs ׬kRôo,

ûL. LôpLû[ SuÏ AûNdLd áP Ø¥VôR ¨ûX«p 40 SôhLs UÚjÕYUû]«p TÓdûL«p CÚkúRu, Yôn UhÓúU úTN Ø¥Ùm, ×tßúSôn 4Bm ¨ûX«p ªLÜm Øt±l úTôn CÚkRRôp. ‘C²úUp Sôu ©ûZdLd áÓm@ Gu\ Sm©dûL ªL ªLf £XÚdÏ UhÓúU CÚkRÕ, Ut\YoLs Aû]YÚm Sôu C\lTRtÏ Øu× Guû]l TôojÕ ®P úYiÓm Gu\ BReLjúRôÓ UÚjÕYUû]dÏ Guû]l TôodL YkR]o,

LPÜ°u U¡ûUûV ùY°lTÓjÕYRôL Ck úSôn YkRRôp. UÚjÕYUû]«p CÚkR 40 SôhLÞm Guû]d LôiTRtLôL ªÏkR YÚjRjúRôÓ YkRYoLÞdùLpXôm Nôh£ á\ LPÜs AÚs ׬kRôo,

Guû]l TôodL YkRYoLs GpúXô¬PØm.

‘VôÚm ÕdLlTP úYiPôm, LPÜs G]dÏf ÑLm ùLôÓjÕ ®hPôo,  C² ùTX]ûPYRtLôLj Rôu Kn®Ûsú[u, G]úY. LPÜ°Pm G]dÏf ÑLm ùLQ[[ôÓdÏUôß Cû\ úYiPp ùNnV úYiPôm, LPÜs HtùL]úY ÑLm ùLôÓjÕ®hPRôp AYÚdÏ Su± á± Cû\ úYiPp ùNnÙeLs@Guß á±ú]u,

Guû]l TôodL YkR AuToLÞs Cû\VàTYm ùTt\YoLs ªÏkR U¡rúYôÓ LPÜÞdÏ Su± á± Cû\Yû] U¡ûUlTÓj§]o,

CúVÑ ¡±vÕ ùNôpXôp ÑLlTÓjÕYÕPu ÏÚPû]d ÏQlTÓjR Ui¦p EªrkÕ. Ad LXûYûVd ÏÚPu Li¦p RP®. AYû]f ùNuß LÝYf ùNôp¡\ôo, AYàm TôoûYVûP¡\ôu, LXûY UÚkRôLf ùNVpTÓ¡\Õ,

UÚjÕYUû]«p úNodLlThP _þu 29Bm úR§ ØRp JqùYôÚ SôÞm UÚkÕLs GÓdÏmùTôÝÕ HtTÓm Cu]pLû[j Rôe¡d ùLôs[Üm ®ûWkÕ SXm ùTßm YiQUôLÜm Cû\Yu AÚs ׬kRôo,

G]dÏl ùTôßûUúVôÓm. RôrûUúVôÓm. £¡fûNV°dÏm RûXûU UÚjÕYo S. ÑlWU¦Vm AYoLs. ªÏkR L¬Nû]úVôÓ úSôÙtú\ôûW AÔ¡Óm UÚjÕYo £YdÏUôo AYoLs. GlúTôÕm ×uØßYÛPu £¡fûNV°dÏm UÚjÕYo Tjª² ©húNxYo AYoLs úTôu\ SpÛs[eL°u Au×m BúXôNû]Ùm Cû\VÚú[ôÓ ¡ûPdLl ùTt\ U²R RV®û] ¨û]îhÓY]YôL Es[],

CqYôú\ EPûX YÛîhPdá¥V CVtûL EQÜl ùTôÚhLû[ ªLÜm BrkÕ LY²jÕ SuÏ TdÏYlTÓj§VYtû\ G]dÏ A°jÕd ùLôi¥ÚdÏm SUÕ EXLj RªZo BuU®Vp CVdLj§u UúX£Vd ¡û[ AûUlTô[o §Ú, CWôLYu ÑlûTVô AYoLû[Ùm. G]dLôL Cû\ úYiPp ùNnúRôûWÙm.  CWÜ. TLp TôWôÕ ªÏkR L¬Nû]úVôÓ ER® ùNnR Aû]YûWÙm  ¨û]jÕd LPÜÞdÏ Su± ùNÛjÕY§p U¡r¡uú\u, 3BYÕ

¸úUôGÓjRúTôÕ ªÏkR EPp Y­VôÛm. RûX Y­VôÛm EPp ¨ûX ªLÜm ÕYi¥ÚkRÕ, 3 SôhLs EPp ØÝYÕm ªLÜm ­ CÚkRÕ, ùRôPokÕ 3 SôhLÞm LÓûUVô] RûXY­ CÚkRÕ, 3Bm Sôs ®¥VtLôûX 3 U¦dÏ Y¯l× YkRÕ, LÓûUVô] Y­ ¿e¡. ®¯l× YkR AkR úYû[«p AmûUúV AlTô,,,, Guß LPÜû[ AmûUVôLÜm. AlT]ôLÜm  Uô¦dLYôNLo úTôt± Tô¥V §ÚYôNL TôPùXôuß ¨û]®tÏ YkRÕ, G]Õ ªÏkR EPp úNôoÜ ¿eL AkR §ÚYôNL TôPÛdÏ Ko G°V CûNVûUjÕ U¡Z Cû\Yu AÚs ׬kRôo, Cm Ui¦p StùNn§ á\ YkR Cû\ T¦Vô[o ´,Ù, úTôl. EÚdLUô] TôPpLs ¨Wm©V §ÚYôNLj§p ùTô¯VlThÓs[ Cû\Vu©p EÚ¡. EÚ¡. §ÚYôNLjûR  Be¡Xj§p ùUô¯ùTVojÕ EXL±Vf ùNnRûU CeÏ Ï±l©PtϬVÕ, CRu ©u JqùYôÚ ‘¸úUô@®u úTôÕm JqùYôÚ TôPp CVt±. G]dÏ CûNVûUjÕl Tô¥ U¡Z Cû\Yu AÚs ׬kRôo,

×tß úSôn ªLÜm Øt±«ÚkR ¨ûX«p (4Bm ¨ûX – Stage IV). UÚjÕYUû]«p úNodLlThÓ 5 UôReL°p 6 ¸úUô. 12 úW¥úV`uGÓjR ©u. LPkR 2 UôReLÞdÏ Øu× ×tß úSôVôp Tô§dLlTh¥ÚkR EPm©u TϧLû[ vúLuGÓjÕl TôojR]o, AlúTôÕ.

‘GÛm×l ×tß úSôn 90 ®ÝdLôÓ ÏQUûPkÕ®hPÕ. C² ¸úUô/ úW¥úV`u GÕÜm úRûY«pûX. Uôj§ûWLú[ úTôÕm@ Guß RûXûU UÚjÕYo á±]ôo, ×tß úSôn ªLÜm Øt±«ÚkR ¨ûX«p. £¡fûN GÓdL®pûXùVu\ôp JÚ £X UôReLú[ YôrÜ. £¡fûN GÓjRôÛm A§L ThNm CWiÓ ApXÕ CWiPûW BiúP YôrÜ Gu\ UÚjÕYd L¦l©p. IkúR UôReL°p 90 ®ÝdLôÓ ÏQUûPkRûU U²R Bt\ÛdÏ AlTôtThP Cû\Vôt\ûX ùY°lTÓjÕYRôL Es[Õ,

CkR úSWj§p UWQm GuTûRl Tt± Juû\d ϱl©P úYiÓm, UWQm GuTÕm Ko BºoYôRm GußRôu á\ úYiÓm,

SpXúRôo YôrdûL YôrkRYoLs UWQm AûPkRôp ARu ©u Cû\Yú]ôÓ U¡rkÕû\Ùm UWQªXôl ùTÚ YôrûY AûP¡u\]o, EPp. E«o. BuUôûYÙûPV U²Ru SpXùRôÚ YôrdûL Yôrk§ÚkRôp UWQjûRj RÝÜmúTôÕ AY]Õ £t\ôuUô. (Individual Soul) úTWôuUôYô¡V (Supreme Soul) LPÜû[ AûPkÕ U¡rÜßm GuTÕ TdRoL°u AàTYf ùNn§VôÏm,

G]úY. UWQUûPkRYoLû[ ¨û]jÕ úYRû]Ù\ôÕ. Cû\Yu SUdÏd ùLôÓjR YôrdûL«p Sôm StT¦Lû[l ׬V Cû\Yu Yônl× ùLôÓj§Úd¡u\ôo GuTûR EQokÕ Su±ÙPu YôrYúR NôX £\kRÕ,

NUV JÚûUlTôhûPÙm. NúLôRWjÕYjûRÙm EQojÕm RªZo NUVl TôPpLû[ CVtßmT¥ Sm BuU®Vp CVdLj§tÏ YÚ¡u\ GjRû]úVô §\ûU TûPjR AuToL°Pm á±Ùm AYoLs CVt\ôR ¨ûX«p.

YpXYàdÏl ×pÛm BÙRm  GuTÕ úTôp Cû\Yu Guû]Ùm TVuTÓj§]ôo, AlTôPpLs CeúL ùLôÓdLlThÓs[], CûY ײR úRôUô Y¯ Rªrd ¡±vRYjûRÙm (ûNYm. ûYQYm). ײR úTÕÚ Y¯d ¡±vRYjûRÙm CûQdÏm TôPpLs BÏm,

08,02,2010 Auß SPjRlThP Cû\YàdÏ Su± ùR¬®dÏm áhPj§p. £X TôPpLû[l Tô¥ú]u,

H\dÏû\V 5 UôReL[ôL. ûL. LôpLû[ SuÏ AûNdL Ø¥VôR ¨ûX«p TÓjR TÓdûL«p CÚkúRu, AlúTôÕ. ‘vhùWhN¬p@ ûYjÕRôu Guû] UÚjÕYUû]dÏd ùLôiÓ ùNuß YÚYôoLs,

AlT¥.TÓjR TÓdûL«p. ûL. LôpLû[ SuÏ AûNdL Ø¥VôUp CÚkR Sôu. ClúTôÕ SuÏ SPUô¥. ùY°úV ùNuß YkÕ. YÏl×Ls. áhPeL°p ÁiÓm úTÑYRtÏ Cû\Yu AÚs ׬kÕs[ôo,

BhÓ®jRôp BùWôÚYo BPôRôúW

Cû\YàdúL U¡ûU,

– Øû]Yo ùR, úRYLXô M.A., M.Phil., Ph.D.,

TôPp Gi – 1

TôPp Gi – 2

TôPp Gi – 3

TôPp Gi – 4

TôPp Gi – 5

TôPp Gi – 6

TôPp Gi – 7

TôPp Gi – 8

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society Section – A 1) Science and Religion: “Science without religion is Lame; Religion without science is blind.” says Einstein. […]

Read More
St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography

St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography   Six different forms of expressions are: 1.        Verbal Form 3.        Written Form 4.        Pictorial Form 5.        Relief Form 6.        Icon form All these […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More
Uniqueness of Tamil language

Uniqueness of Tamil language   Can our experience be systematically and logically explained? Can we find systematic and grammatical explanation for our personal experiences in the languages of the world? […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More