044 26743842 / +91 9444817394 tamilarsamayam2010@gmail.com

மலேசிய மாநாடு

“¡±vRYØm Rªrl TiTôÓm@ Guàm

UôSôhÓd LÚlùTôÚs Tt± ,,

Ko BnÜ

Øû]Yo  Ø, ùRnYSôVLm

UúX£Vj Rªrd ¡±vRY GÝjRô[o NeLm. EXLd ¡±vRYj Rªrl úTWûY«u BRWúYôÓ UXôVôl TpLûXd LZLj§p 2012 ãûX 19 ØRp 21 YûW HZôYÕ EXLd ¡±vRYj Rªr UôSôhûPf £\lTôL SPj§VÕ,

 EXL NØRôVj§p AuûTÙm Id¡VjûRÙm NúLôRWjÕYjûRÙm Y[odLd á¥V Rªrl TiTôhÓd áßLû[ BrkÕ úSôd¡. AYt±u Uôi×Lû[ ùY°dLôh¥. Cuû\V Cû[V RûXØû\«]o EhTP EXLj RªZ¬ûPúV AûRd ϱjR ®¯l×QoûY FhÓm Eu]R úSôdÏPu CmUôSôhûP SPj§]ôo UôSôhÓj RûXYo AÚs§Ú, Øû]Yo £Np Nk§Wu,

AÚs§Ú Øû]Yo ££p Nk§Wu

UôSôh¥p.

RªZLj Rªrd ¡±vRY CXd¡Vl TûPl×Ls

UúX£Vj Rªrd ¡±vRYoLÞm ¡±jRYl TûPl×LÞm

Rªr ùUô¯ TiTôhÓ Y[of£«p ¡±vRYl TeL°l×

EXL SôÓL°p Rªrd ¡±vRYoL°u TWYÛm TûPl×LÞm

§ÚfNûTL°p Rªr ùUô¯ùTVol×. Y¯TôhÓ Øû\Ls. Y¯TôhÓl TôPpLs

Rªrd ¡±vRYl T¦«p UL°¬u TeL°l×

¡±vRYØm Rª¯ûNÙm

Gàm RûXl×Ls Y¯ Rªr ùUô¯. Rªrl TiTôh¥p RªZLm. UúX£Vô Utßm EXùLeÏm YôÝm Rªrd ¡±vRYoL°u TeL°l×Ls ϱjÕl TpúYß úLôQeL°p A±OoLs TXÚm BnÜd LhÓûWLs YZe¡]o,

UôSôh¥u ûUVl ùTôÚ[ô] ‘¡±vRYØm Rªrl TiTôÓm@ GuTûRd ϱjÕ SUÕ B£¬Vo Øû]Yo Ø, ùRnYSôVLm LhÓûW YZe¡]ôo,

‘¡±vRYØm Rªrl TiTôÓm@ Guß UôSôhÓd LÚl ùTôÚ[ôLd ùLôÓdLlThÓs[§p

CPªÚkÕ YXm TôvPo íoÕNôª. §Ú, R]TôXu. Øû]Yo ùRnYSôVLm. §Ú, CWôLYu ÑlûTVô B¡úVôo

1) ‘¡±vRYm@ GuTÕ úYß. ‘¡±vRY URm@@ GuTÕ úYß GuTûRÙm.

2) ‘¡±vRYm@ GuTÕ Ko CVdLm GuTûRÙm ‘¡±vRY URm@@ GuTÕ JÚ UR ¨ßY] GuTûRÙm.

3) ¡±vRY CVdLd LôXd ¡±vRYj Rªr CXd¡VeLs úYß; ¡±vRY UR ¨ßY] LôXd ¡±vRYj Rªr CXd¡VeLs úYß GuTûRÙm  BnÜd LhÓûW«u Y¯ B£¬Vo GÓjÕdLôh¥]ôo,

Cm UôSôh¥u úSôdLUôLd ϱdLlThÓs[ ”Rªr ùUô¯. TiTôhÓ Y[of£dÏj §hPeLs YÏjRp@@ GuTÕ Rªr C]m. Rªr ùUô¯. Rªrl TiTôÓ. RªZo BuU®Vp ØR­V] A¯VôUp TôÕLôdLlTP CmUôSôÓ §hPeLû[ YÏdL úYi¥VRu Cu±VûUVôûUûVÙm GÓjÕûWjRôo,

Øû]Yo ùR, úRYLXô

‘RªZLj Rªrd ¡±vRY CXd¡Vl TûPl×Ls@ Gàm RûXl©p Øû]Yo ùR, úRYLXô LhÓûW YZe¡]ôo,

 Cq®R¯p Sm B£¬Vo UôSôh¥p YZe¡V LhÓûWûV C² LôiúTôm,

————————-

EXL ¡±vRY YWXôt±p CPmùT\ CÚdÏm UôSôÓ, GqYôß?

RªZLj Rªrd ¡±vRY CXd¡Vl TûPl×Ls