Tel: +91 94448 17394 / 98400 03842
Email: tamilarsamayam2010@gmail.com
soulology of tamils vs american psychologyCreation vs evolution theoryWorld first language

soulology of tamils vs american psychology

Read More

Creation vs evolution theory

Read More

World first language

Read More

மலேசிய மாநாடு

“¡±vRYØm Rªrl TiTôÓm@ Guàm

UôSôhÓd LÚlùTôÚs Tt± ,,

Ko BnÜ

Øû]Yo  Ø, ùRnYSôVLm

UúX£Vj Rªrd ¡±vRY GÝjRô[o NeLm. EXLd ¡±vRYj Rªrl úTWûY«u BRWúYôÓ UXôVôl TpLûXd LZLj§p 2012 ãûX 19 ØRp 21 YûW HZôYÕ EXLd ¡±vRYj Rªr UôSôhûPf £\lTôL SPj§VÕ,

 EXL NØRôVj§p AuûTÙm Id¡VjûRÙm NúLôRWjÕYjûRÙm Y[odLd á¥V Rªrl TiTôhÓd áßLû[ BrkÕ úSôd¡. AYt±u Uôi×Lû[ ùY°dLôh¥. Cuû\V Cû[V RûXØû\«]o EhTP EXLj RªZ¬ûPúV AûRd ϱjR ®¯l×QoûY FhÓm Eu]R úSôdÏPu CmUôSôhûP SPj§]ôo UôSôhÓj RûXYo AÚs§Ú, Øû]Yo £Np Nk§Wu,

AÚs§Ú Øû]Yo ££p Nk§Wu

UôSôh¥p.

RªZLj Rªrd ¡±vRY CXd¡Vl TûPl×Ls

UúX£Vj Rªrd ¡±vRYoLÞm ¡±jRYl TûPl×LÞm

Rªr ùUô¯ TiTôhÓ Y[of£«p ¡±vRYl TeL°l×

EXL SôÓL°p Rªrd ¡±vRYoL°u TWYÛm TûPl×LÞm

§ÚfNûTL°p Rªr ùUô¯ùTVol×. Y¯TôhÓ Øû\Ls. Y¯TôhÓl TôPpLs

Rªrd ¡±vRYl T¦«p UL°¬u TeL°l×

¡±vRYØm Rª¯ûNÙm

Gàm RûXl×Ls Y¯ Rªr ùUô¯. Rªrl TiTôh¥p RªZLm. UúX£Vô Utßm EXùLeÏm YôÝm Rªrd ¡±vRYoL°u TeL°l×Ls ϱjÕl TpúYß úLôQeL°p A±OoLs TXÚm BnÜd LhÓûWLs YZe¡]o,

UôSôh¥u ûUVl ùTôÚ[ô] ‘¡±vRYØm Rªrl TiTôÓm@ GuTûRd ϱjÕ SUÕ B£¬Vo Øû]Yo Ø, ùRnYSôVLm LhÓûW YZe¡]ôo,

‘¡±vRYØm Rªrl TiTôÓm@ Guß UôSôhÓd LÚl ùTôÚ[ôLd ùLôÓdLlThÓs[§p

CPªÚkÕ YXm TôvPo íoÕNôª. §Ú, R]TôXu. Øû]Yo ùRnYSôVLm. §Ú, CWôLYu ÑlûTVô B¡úVôo

1) ‘¡±vRYm@ GuTÕ úYß. ‘¡±vRY URm@@ GuTÕ úYß GuTûRÙm.

2) ‘¡±vRYm@ GuTÕ Ko CVdLm GuTûRÙm ‘¡±vRY URm@@ GuTÕ JÚ UR ¨ßY] GuTûRÙm.

3) ¡±vRY CVdLd LôXd ¡±vRYj Rªr CXd¡VeLs úYß; ¡±vRY UR ¨ßY] LôXd ¡±vRYj Rªr CXd¡VeLs úYß GuTûRÙm  BnÜd LhÓûW«u Y¯ B£¬Vo GÓjÕdLôh¥]ôo,

Cm UôSôh¥u úSôdLUôLd ϱdLlThÓs[ ”Rªr ùUô¯. TiTôhÓ Y[of£dÏj §hPeLs YÏjRp@@ GuTÕ Rªr C]m. Rªr ùUô¯. Rªrl TiTôÓ. RªZo BuU®Vp ØR­V] A¯VôUp TôÕLôdLlTP CmUôSôÓ §hPeLû[ YÏdL úYi¥VRu Cu±VûUVôûUûVÙm GÓjÕûWjRôo,

Øû]Yo ùR, úRYLXô

‘RªZLj Rªrd ¡±vRY CXd¡Vl TûPl×Ls@ Gàm RûXl©p Øû]Yo ùR, úRYLXô LhÓûW YZe¡]ôo,

 Cq®R¯p Sm B£¬Vo UôSôh¥p YZe¡V LhÓûWûV C² LôiúTôm,

————————-

EXL ¡±vRY YWXôt±p CPmùT\ CÚdÏm UôSôÓ, GqYôß?

RªZLj Rªrd ¡±vRY CXd¡Vl TûPl×Ls

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society Section – A 1) Science and Religion: “Science without religion is Lame; Religion without science is blind.” says Einstein. […]

Read More
St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography

St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography   Six different forms of expressions are: 1.        Verbal Form 3.        Written Form 4.        Pictorial Form 5.        Relief Form 6.        Icon form All these […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More
Uniqueness of Tamil language

Uniqueness of Tamil language   Can our experience be systematically and logically explained? Can we find systematic and grammatical explanation for our personal experiences in the languages of the world? […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More