Tel: +91 94448 17394 / 98400 03842
Email: tamilarsamayam2010@gmail.com
soulology of tamils vs american psychologyCreation vs evolution theoryWorld first language

soulology of tamils vs american psychology

Read More

Creation vs evolution theory

Read More

World first language

Read More

சில கேள்வி பதில்கள்

£X úLs® T§pLs,, 2 ,,,

1, ”ÑYv§d@@ £u]m B¬VÚûPVRô? §Wô®PÚûPVRô? ”ÑYv§d@@ £u]m, ”Ruû] B¬Vo@@ Guß á±d ùLôiP ¶hXWôp TVuTÓjRlThPúR. AlT¥ Vô]ôp AÕ B¬V¬u £u]m Rôú]?
Juû\l TVuTÓjÕYRôúXúV AÕ AYÚûPVÕ Guß á\ Ø¥ÙUô? AûR ØRuØRp Vôo, GlúTôÕ. GkRl ùTôÚ°p TVuTÓjRj ùRôPe¡]ôoLs Guß BWôÙmúTôÕRôu EiûU ×XlTÓm,
”ÑYv§d £u]m@@ §Wô®P¬u £u]m. Hù]²p §Wô®P¬u TZûUVô] £kÕùY° Øj§ûWL°p ”ÑYv§d £u]m@@ HWô[UôLd LôQlTÓ¡\Õ.

2, Ck§Vô ØÝYÕm JÚ LôXj§p Rªr úTNlThPÕ GuTûR AmúTjLôo GkRj ùRôϧ GkRl TdLeL°p ϱl©Ó¡\ôo?
ùRôϧ : 7; TdLm : 299-300,

3, §Wô®PT§ Vôo? CÕ Tt± ®[dÏm ×WôQm GÕ?
úSôYô – UfN ×WôQm,

4, CvXôm URj§u CWiÓ ©¬ÜLs VôûY?
µVô. Ñu²,

5, RªrSôÓ Gu\ ùTVo YÚYRtÏ EiQô®WRªÚkRYo Vôo?
NeLW­eL SôPôo,

6, RªZu Gu\ ùNôp GqYôß §¬kÕ LôQlTÓ¡\Õ?
§Wô®Pu
RªZu – §Wª[u – §WªPu – §W®Pu – §Wô®Pu,

7, ”CWôUo@@ LPÜ°u AYRôWm Guß á±V ØRp CXd¡Vm GÕ?
LmTo GݧV LmTWôUôVQm,
LmTWôUôVQj§u êXèXô¡V YôpÁ¡ CWôUôVQj§p ”CWôUo@@ LPÜ°u AYRôWm Guß Ï±dLlTP®pûX, LmToRôu RuàûPV LmTWôUôVQj§p ØRu ØRp CWôUûW. LPÜ°u AYRôWm Guß Ï±l©Ó¡\ôo,

8, NUVeLs. A¥lTûP«p JúW ùUnlùTôÚû[úV ùYqúYß úLôQeL°p ®[dÏ¡u\] Gu\ôp. ”LPÜs U²RÚdLôLj Ruû]úV §VôLm ùNnRôo@@ Gàm LÚjûR NUVeLs GkùRkRl ùTV¬p ®[dÏ¡u\]?
U²RÚdLôLj Ruû]úV §VôLm ùNnR LPÜû[, ¡±vRYm ”¡±vÕ@@ Gàm ùTV¬Ûm ûNYm ”§VôLWôNu@@, ”¿XU¦ªPt\u@@ ØR­V ùTVoL°Ûm, ULôVô] ùT[jRm ”úTô§NjÕYo@@ Gàm ùTV¬Ûm ®[dÏ¡u\].

9, ”¨û]Üd Lp@@ CvXôªp GkRl ùTV¬p Es[Õ?
LôTôd Lp / Lßl×d Lp,

10, úLô®p Gu\ôúX CvXôªp GûRd ϱdÏm?
”ùUdLô@@®p Es[ úLô®p,

11, ùUdLô®p Es[ LôTô CvXôªp GjRû] Øû\ Ñt± YkÕ £\l©lTo?
7 Øû\,

12, ùUdLô®Ûs[ LôTô Ñt± YÚmúTôÕ CvXôªVo UW×lT¥ GlT¥ EûP EÓj§«ÚdL úYiÓm?
ûRVp CpXôR ùYsû[ úYh¥. ûRVp CpXôR ùYsû[j ÕiÓ

13, ùUdLô®Ûs[ LôTô CvXôªVo VôÚûPV Y¯TôhÓ Øû\«p £\l©lTRôLd áß¡u\]o?
Rm Øuú]ôWô¡V ClWô¡m S© ApXÕ B©WLôm Y¯«p,

14, ûRVp CpXôR ùYsû[ úYh¥ûVÙm. ûRVp CpXôR ùYsû[j ÕiûPÙm A¦kÕ ùLôiÓ Ñt±. Ñt± YkÕ LPÜû[ Y¯TÓm Øû\. EX¡p VôÚûPV Øû\?
RªZo Øû\ / §Wô®Po Øû\,

15, ûT©°p ”ùTjúRp@@ GuTÕ Ïo B²p GkRl ùTV¬p ϱdLlTÓ¡\Õ?
ûTjÕpXô,

16, CvXôªp BiLÞm ùTiLÞUôLj ùRôZd á¥V CPm GÕ?
ùUdLô®Ûs[ LôTô UhÓm,

17, §Wô®P AWNWô¡V AúNôL²u úTW]ô] ©ÚLjWRû] YgNLUôLd ùLôuß®hÓ §Wô®P Bh£ûVd ûLlTt±V B¬Vu Vôo? GlúTôÕ? AYu GkR YmNjûRf úNokRYu?
×xVªj§Wu, ¡,Ø, 185Bm Bi¥p. AYu ÑeL YmNjûRf úNokRYu,

18, ”VôÕm FúW VôYÚm úL°o@@ Guß Aû]YûWÙm NúLôRWWôLd LÚÕm EVokR RjÕYjûRd á±V Rªrf Nôuú\ôo ùTVo Gu]?
L¦Vu éeÏu\]ôo,

19, UdLû[ EVokR Nô§«]o. RôrkR Nô§«]o Guß áßúTôÓm B¬Vd ùLôsûL JÚ×\m LôQlTP U²RûW. LPÜs YôÝm SPUôÓm úLô®p Guß á±V Rªrf ûNY A¥VYo Vôo?
§ÚêXo,

20, Lp®ûV. §Wô®Po GkRl ùTV¬p EÚY¡jR]o?
NWvY§,

21, ùNpYjûR. §Wô®Po GkRl ùTV¬p EÚY¡jR]o?
CXdϪ (Xxª),

22, ®SôVLo ALYp Tô¥VYo Vôo?
J[ûYVôo,

23, £kÕùY° SôL¬Lm §Wô®P SôL¬LúU G] BWônf£ A¥lTûP«p ®[d¡V ùY°SôhPYo Vôo? Vôo?
No, _ôu Uôo`p
Fr. ÍWôv,

24, £kÕùY° ùTi ùRnY EÚYeLs ùLôm×Pu LôQl TÓ¡u\], N¬Vô? RY\ô?
N¬,

25, §ÚYôNLj§u B£¬Vo ùTVo Gu]?
Uô¦dLYôNLo,

26, §ÚUk§Wj§u B£¬Vo Vôo?
§ÚêXo,

————————-

E«Úm BuUôÜm Ju\ô?

CkÕjÕYô – CkÕ URm

C]. Nô§ Ht\jRôrÜ – ®]ô ®ûP

T«t£d ùLôÓdLlThP Rª¯] AofNLoLs ùY°úV ¨ßjRlThPÕ Hu?

CkÕ URm (ûNY. ûYQYm) ùRôPoTô] £X úLs® T§pLs

£X úLs® T§pLs – 2

úUÛm BnÜ A¥lTûP«p BZUôL A±kÕ ùLôs[

GUÕ BnúYÓLû[Ùm GmØûPV ©\ ùY°ÂÓLû[Ùm TôodLÜm

BnúYÓLs

èpLs

BOOKS IN ENGLISH

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society Section – A 1) Science and Religion: “Science without religion is Lame; Religion without science is blind.” says Einstein. […]

Read More
St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography

St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography   Six different forms of expressions are: 1.        Verbal Form 3.        Written Form 4.        Pictorial Form 5.        Relief Form 6.        Icon form All these […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More
Uniqueness of Tamil language

Uniqueness of Tamil language   Can our experience be systematically and logically explained? Can we find systematic and grammatical explanation for our personal experiences in the languages of the world? […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More