044 26743842 / +91 9444817394 tamilarsamayam2010@gmail.com

இந்து மதம் (சைவ, வைணவம்) தொடர்பான சில கேள்வி பதில்கள்

CkÕ URm (ûNY. ûYQYm) ùRôPoTô] £X úLs® T§pLs

1, Ck§Vô®u 280 TZûUVô] £Yu úLô®pL°p GjRû] úLô®pLs RªrSôh¥p CÚd¡u\]?
274

2, Ck§Vô®u TZûUVô] 108 ûYQYj §ÚlT§L°p GjRû] §ÚlT§Ls Rªr Sôh¥p CÚd¡u\]?
96,

3, ûNYjûR Y[ojR SôVuUôo GjRû] úTo?
63 úTo,

4, ûYQYjûR Y[ojR BrYôo GjRû] úTo?
12 úTo,

5, ûNYj§p ”úLô«p@@ Guß ùNôu]ôúX AÕ GûRd ϱdÏm? AÕ GeúL CÚd¡\Õ?
£RmTWjûRd ϱdÏm. AÕ RªrSôh¥p CÚd¡\Õ,

6, ûYQYj§p ”úLô«p@@ Gu\ôúX AÕ GûRd ϱdÏm? AÕ GeúL CÚd¡\Õ?
§ÚYWeLjûRd ϱdÏm. AÕ RªrSôh¥p Es[Õ.

7, ùTôÕYôL. ùTVoLû[ GqYôß ©¬dLXôm?
CÓϱl ùTVo (Arbitrary name)
LôWQl ùTVo (Logical name)

8, ”úU£Vô@@ GuTRtÏ Gu] ùTôÚs?
GiùQn Ft\lThPYo.

9, T¥jRYoLs. ùTôÕUdLs Aû]YÚdÏm StùNn§ûVd áßYRtLôL. úRôUô Y¯ §Wô®Pd ¡±vRYm GkùRkR úSôdÏL°p (Aspects) ®[dLlThÓs[],
1) ×WôQ úSôdÏ
2) CXd¡V úSôdÏ
3) Cû\«Vp RjÕY úSôdÏ
4) £tT®Vp úSôdÏ
5) YWXôtßúSôdÏ

10, Au× GuTûRd ϱdÏm Rªrf ùNôp Gu]?
£Ym,

11, AuúT EÚYô] LPÜÞdÏj Rª¯p Gu] ùTVo?
£Yu,

12, Sôm Aû]YÚm ¿eLôR CuTj§p CÚdL úYiÓm GuTRtLôL AuúT EÚYô] LPÜs U²R]ôLl ©\kRûRd áßm ûNY £jRôkRl TôPp Juû\ GÝRÜm.
”C\Yô CuTjÕ GûU CÚjR úYi¥l ©\Yô ØRpYu ©\kRôu@@

13, Tô®Vo TôYjûRl úTôdÏYRtLôL Cû\Yu T­Vô]ôo GuTûR ®[dÏm úRYôWl TôPûX GÝÕL,
”A®Vôn A®ÙUô¡ AÚdLUônl ùTÚdLUô¡l Tô®Vo TôYm ¾odÏm TWU]ônl ©WU]ô¡@@,,,,, AlTo úRYôWm Tô,G, 320

14, ÏÚYôL AYR¬jR LPÜs, úLôÓ BÙRjRôp ARôYÕ. UWd ùLômTôXô] BÙRjRôp ùLô¥V TôY ®û]ûVj ¾ojRôo GuTûR ®[dÏm ûNYl TôPûX GÝÕL,
”ÏÚY¥ Yô¡d ÏYXVm Ru²p §ÚY¥ ûYjÕj §\m CÕ ùTôÚs G] YôPôYûLRôu U¡rkÕ G]dÏ AÚ°d úLôÓ BÙRjRôp ùLôÓ®û] Lû[kúR@@

15, U²R]ôL YkR LPÜs ¾ûUûV ùYu\ôo Gu¡\ RuûUûV. ûNYm ×WôQ úSôd¡p GkRl ùTV¬p ®[dÏ¡\Õ?
ÏUWd LPÜs / ØÚLu,

16, £YàûPV úYß ùTVoLs VôûY?
¿XLiPu. UúLvYWu. Rh£Qôêoj§. SPWôNu,,,,

17, ®xÔ®u úYß ùTVoLs VôûY?
§ÚUôp. ùTÚUôs. SôWôVQu. ùYeLúPNu….,

18, ûYQYj§p. ¿¬u úUp AûNVôÓTYo Gàm ùTôÚs RÚm LPÜ°u ùTVo Gu]?
SôWôVQu,

19, ØÚL²u úYß ùTVoLs VôûY?
ÏUWu. úYXu. LkRu. Lôoj§úLVu,,,,,,

20, U²R]ôL YkR LPÜs C\kÕ E«oùTt\ôo Gu¡\ RuûUûV. ûNYm ×WôQ úSôd¡p GkRl ùTV¬p ®[dÏ¡\Õ?
©sû[Vôo,

21, ©sû[VôÚûPV úYß ùTVoLs VôûY?
®SôVLo. LQT§. ®dú]xYo,,,,,

22, U²R]ôL YkR LPÜs ã¬Vû]l úTôu\ J°UVUô]Yo GuTÕ GkRl ùTV¬p ®[dLlTÓ¡\Õ?
IVlTu,
23, U²

R]ôL YkR LPÜs EXLl TûPl×dÏd LôWQUô]Yo GuTÕ GkRl ùTV¬p ®[dLlTÓ¡\Õ?
©WUu,

24, £kRû]«u ùY°lTôhÓ Y¥YeL°u BߨûXLû[d ϱl©PÜm,
£kRû] Y¥Ym,
ùNôp Y¥Ym,
GÝjÕ Y¥Ym,
K®V Y¥Ym,
×ûP£tT Y¥Ym,
£tT Y¥Ym,

25, ûNY. ûYQY £tTeLs Y¯ ®[dL ØtThP ùTôÕYô] LÚjÕ Gu]?
LPÜs U²R EÚ GÓjÕ. CqÜX¡tÏ YkÕ. Ruû]úV Tலி¬VôLd ùLôÓjRôo Guàm LÚjûR. NôRôWQ – ùTôÕ UdLs ®[e¡d ùLôsYRtLôL. £tTeLs Y¯ ®[dL ØVu\]o,

26, ûNYj§p ©Rô. ÏUôWu. T¬ÑjR B®Vô¡V êYûW CûQjÕd LôhÓm EÚYj§tÏ Gu] ùTVo?
úNôUôvLkRo,

27, ûYQY úSôd¡p £Yu. ®xÔ. ©WUô CûQk§ÚdÏm EÚYj§tÏ Gu] ùTVo?
Ømêoj§,

28, LPÜs JÚYúW, B]ôp CWiÓ ¨ûXL°p ùNVpTÓ¡u\ôo GuTûRd LôhÓm EÚYeL°u ùTVoLs Guù]u]?
AojRSôÃvYWo – A¬AWo,

29, AojRSôÃvYWo. a¬aWo B¡V CûY CWiÓm GûR ®[dÏ¡u\]?
AojRSôÃvYWo. a¬aWo B¡V CWiÓ EÚYeL°p £YàdÏ CPlTϧ«p Es[ CÚYÚm (Nd§Ùm. ®xÔÜm) T¬ÑjR B®Vô]Y¬u ùTi. Bi EÚYLeLú[ GuTûR ®[dÏ¡u\],

30, £Y²u EPm©u CPlTôLm ùTi Y¥YôL (Nd§) ®Y¬dLlThPôp. AÕ GqYôß Ï±dLlTÓ¡\Õ,
AojRSôÃvYWo,

31, £Y²u EPm©u CPl TôLm Bi Y¥YôL (®xÔ) ®Y¬dLlThPôp. AÕ GqYôß Ï±dLlTÓ¡\Õ?
A¬AWu G]lTÓm,

32, £YàûPV EPm©u CPÕTô§ BiY¥YUôLÜm. ùTi Y¥YUôLÜm £jR¬dLlTÓYÕ GûR ®[dÏ¡\Õ?
AuúT EÚYô] ©RôYô¡V LPÜ[ôm £Y²u EPm©u CPlTôLm T¬ÑjR B®ûV CWiÓ úSôd¡p £jR¬dÏm (metaphorism) EÚYL ¨ûXûVd LôhÓ¡\Õ.
ARôYÕ. ©RôYô¡V LPÜs. T¬ÑjR B®Vô¡V LPÜs (ùTi ¨ûX) ØRலிVûY ûNY úSôd¡p AojRSôÃvYWWôL ®[dLlThÓs[Õ,
©RôYô¡V LPÜs, T¬ÑjR B®Vô¡V LPÜs (Bi ¨ûX) B¡VûY ûYQY úSôd¡p A¬AW]ôL ®[dLlThÓs[Õ,

33, ”êuß RûXLs-JúW EPp@@ Es[ £Yu EÚYm êXm ®[dLlTÓ¡u\ LÚjÕ Gu]?.
”£Yu. Nd§. ÏUWdLPÜs@@ – ”£Yu. ®xÔ. ©WUu@@ G]l TpúYß Øû\L°p LPÜs êuß ®j§VôNUô] BsRjÕYUôLd LôQlThP úTô§Ûm. AYo êYWpXo – êuß BsRjÕYØûPV JúW LPÜú[ BYôo GuTûRúV úUtLiPûY LôhÓ¡u\],

34, úNôUôvLkRo – ®[dLm RÚL,
úNôUôvLkRo = N + EUô + vLkRo = EûU. LkRàPu Es[ LPÜs, ©RôYô¡V LPÜs £Y]ôLd LôhPlTÓ¡\ôo, T¬ÑjR B® ”ùTi@@ Gu\ ¨ûX«p EûUVôLd LôhPlTÓ¡\ôo; ULu Gu\ ¨ûX«p ”LkRu@@ LôhPlTÓ¡\ôo,

35, Ømêoj§ – ®[dLm RÚL,
¡±vRYj §¬jÕYd LÚjÕ ûYQYj§p Ømêoj§VôL ®[dLlThÓs[Õ,
LPÜs – £Y]ôLd LôhPlTÓ¡\ôo, ùTi Y¥Ym EûUdÏd T§XôL. ûYQYj§p. T¬ÑjR B®ûVd ϱdÏm Bi Y¥YUôL ®xÔ LôQlTÓ¡\ôo, vLkR²u CPj§p ©WUû]d Lôi¡ú\ôm – êYÚúU BQôLd LôQlTÓ¡u\]o, CÕ Ømêoj§Ls Guß ®[dLlTÓ¡\Õ,

36, SPWô_o – ®[dÏm RjÕYm Gu]?
U²R]ôL YkR LPÜs Ru Nô®u êXm ¾ûUûV ùYuß. NôûY ùYt± ùLôiPûRd ϱlTúR SPWô_o ®[dLUôÏm, CfNmTYm SûPùTt\Õ UVô]j§p. CúVÑ ¡±vÕ E«ojùRÝkRÕ UVô]j§p – LpXû\«p Rôu SPkRÕ, E«ojùRÝRp – U¡rf£dϬVÕ BÏm. U¡rf£dϬV ùYt± BÏm, G]úY CÕ ”B]kRdájÕ@@ Gußm. AqYôß BÓTYûW ”B]kRdájRu@@ Gußm ùNôpYo,

37, £YலிeL Y¯Tôh¥p ¡±vÕ®tÏ ØtThP èt\ôiÓL°p Tலி ùNÛjRlThPRô?
Tலி ùNÛjRlThPÕ,

38, £YdÏÓmT Y¯Tôh¥p Tலி EiÓ, N¬Vô – RY\ô?
RYß,

39, £YdÏÓmT Y¯Tôh¥p Tலி CpXôUp úTô]RtÏd LôWQm Gu]?
LPÜú[ U²R]ôL YkÕ Ruû]úV TலிVôd¡VRôp C² LPÜs ùTVWôp Tலி ùNÛjRj úRûY«pûX Gàm ¨ûX«p £YdÏÓmTm Tலி ¨û\úYt\d ùLôsûLÙûPVRôn ®[eÏ¡\Õ,

40, CúVÑ ËYàs[ Lp (E«Ús[ £YலிeLm) Guß AûZdLlTÓ¡\ôo, 1 úTÕÚ 2:4. ËYàs[ LpXô¡V CúVÑ ¡±vÕ Guß AYo ϱdLlTÓYÕ Hu?
LPÜÞûPV Au©u ùY°lTôhûP A±kÕ ùLôs[ ER®VÕ CvWúYp Y¯Tôh¥p Es[ LpXô¡V £YலிeLm BÏm, AûRl úTôp LPÜÞûPV Au©u ùY°lTôhûP EX¡tÏ ùY°lTÓj§VYo CúVÑ ¡±vÕ BYôo, úVôYôu 3:16, ¡±vÕ YÚYRtÏ ØtThP LôXeL°p Lp Juû\ ShÓ ARu êXm LPÜû[ Y¯TÓm ¨ûX«லிÚkÕ úYßThÓ. LPÜú[ CqÜX¡p U²R]ôL – ¡±vÕYôL YkRRôp. ËYú]ôÓ CqÜX¡p YkR U²Rd LPÜs. ”ËYàs[ Lp@@ Guß Ï±dLlTÓ¡u\ôo,

41, £YdÏÓmT Y¯Tôh¥p LPÜû[ ®[dÏm HÝ ×WôQl ùTVoLs VôûY?
£Yu. Nd§. ®xÔ. ÏUWu. ©sû[Vôo. ©WUu. IVlTu,

42. ”Km@@. ùTôÚs RÚL
”Km@@ GuTÕ êXl©WQY Uk§Wm Gu¡u\]o ûNYo, ”EXLj úRôt\j§tÏd LôWQUô] Jலி@@ G] CRtÏl ùTôÚs áß¡u\]o, §ÚUû\«p EXûLl TûPjR ØRp YôojûR CqYôß Ï±dLlTÓ¡\Õ,

43, ¡±vRYj§p £ÛûY GkRd LôXd LhPj§லிÚkÕ £\l©dLlThPÕ?
úWôUl úTWWN]ô¡V LôuvPuûPu ¡,©, SôuLôm èt\ôi¥p £ÛûYdÏf £\l×d ùLôÓjRôo, ARtÏl ©u]úW LôuvPuûPû]f úNokR ¡±vRYoLs £ÛûYdÏf £\l× ùLôÓjRôoLs,

44, ”úYRj§p Es[Õ ¿ß@@ Gu\ TôPலிp ϱl©PlTÓm úYRm GÕ?
”ûT©s@@. ¬d ØRலிV SôuÏ úYReL°p §Ú¿ßTt±V ϱl× CpûX,

45, NômTp ×Ru ¡ZûUdÏ Utù\ôÚ ùTVo Gu]?
§Ú¿tßj §ÚSôs,

46, G©úWVo 9:13 GûR ®[dÏ¡\Õ?
TôYm ¿dÏm T¬LôWl ùTôÚ[ôL CWjRØm. NômTÛm ®[eÏYûRd ϱd¡\Õ,

47, §Ú¿ß RVô¬dÏm Øû\ûVl TûZV HtTô¥p GkRl Tϧ ®[dÏ¡\Õ?
GiQôLUm 19Bm A§LôWm 2. 3. 5. 9 YN]eLs,

48, §Ú¿ß ®[dÏm êuß ¨ûXLs VôûY?
1, (¡±vÕ®u) UWQm
2. (¡±vÕ®u) E«ojùRÝRp
3. (¡±vÕ A°dÏm) TôYUu²l×,

49, ûNYoLs ùSt±«p §Ú¿t\ôp TÓdûLVô] êuß úLôÓLs ChÓ. ûUVd úLôh¥u Uj§«p NkR]l ùTôhÓm ARu Uj§«p ÏeÏUØm ûYlTÕ GûRd ϱd¡u\]?

§Ú¿t\ôp êuß úLôÓLs CÓYÕ êùYôÚ LPÜ[ô¡V ©Rô. ÏUôWu. T,B®ûVÙm. (êuß úLôÓLs) ûUVd úLôh¥p NkR]l ùTôhÓm ARu Uj§«p ÏeÏUØm ûYlTÕ, U²R]ôL YkR LPÜs. U²RûW ÁhÏm ùTôÚhÓ. £ÛûY«p (NkR]m) £k§V CWjRjûRÙm (ÏeÏUm) ϱd¡u\],

50, ûYQYoLs ùSt±«p §ÚUiQôp ùNeÏjRôL ”U@@ Y¥®p úLôÓLs ChÓ, ûUVj§p £Yl×dúLôÓ úUலிÚkÕ ¸úZ CÓYÕ GûRd ϱd¡u\Õ?
©Rô. ÏUôWu. T,B®Vôm êùYôÚ LPÜs. U²R]ôL YkR ¨ûX«p. CWjRm £k§ U²RûW ÁhùPÓjRôo GuT§p. CWjRm Y¥YûRd LôhP £Yl×d úLôÓ úUலிÚkÕ ¸ZôL CPlTÓ¡u\Õ,

ûNY £jRôkRm
51, úRôUôY¯ §Wô®Pd ¡±vRY Cû\«Vp èpL°u ùTVo Gu]?
ûNY£jRôkR Nôj§WeLs,

52, ûNY£jRôkR Nôj§WeL°u LôXm Gu]?
¡,©, 12Bm èt\ôiÓ ØRp
¡,©, 14Bm èt\ôiÓ YûW,

53, ûNY£jRôkR Nôj§WeLs ùUôjRm GjRû]?
14

54, ûNY£jRôkR Nôj§WeLÞs ãj§WjRôp B] Nôj§Wm GÕ?
£YOô]úTôRm,

55, ûNY£jRôkR Nôj§WeL°p ØRp Nôj§Wm GÕ?
§ÚÜk§Vôo,

56, ûT©°p á\lThÓs[ TûPl× ØRp Áh× YûW«Xô] ùNn§ûV 12 ãj§Wj§úXúV ®[dÏm ûNY £jRôkR Nôj§Wm GÕ?
£YOô]úTôRm

57, £YOô]úTôRj§u B£¬Vo ùTVo Gu]?
ùUnLiPôo,

58, £YOô]úTôRj§p ùUôjRm GjRû] ãj§WeLs Es[]?
12, (Tu²WiÓ)

59, ©\dÏmúTôúR YÚ¡u\ TôYjûR, ûNY£jRôkRm GqYôß Ï±d¡\Õ?
NLNUXm,

60, Sm ¾®û] Cû\YàûPV Sp®û]Vôp ¿dLlTÓ¡\Õ GuTûR ®[dÏm ûNY £jRôkRj ùRôPo GÕ?
CÚ®û] Jl×

61, Cû\Y]ôp Sm TôYm LÝYlTÓ¡\Õ GuTûR ®[dÏm ûNY £jRôkRj ùRôPo GÕ?
UXT¬TôLm

62, TôYm LÝYlThP BuUô. LPÜ°u TôRm NWi AûP¡\Õ GuTûR ®[dÏm ûNY £jRôkRj ùRôPo GÕ?
Nj§²TôRm,

——————————–

E«Úm BuUôÜm Ju\ô?

CkÕjÕYô – CkÕ URm

C]. Nô§ Ht\jRôrÜ – ®]ô ®ûP

T«t£d ùLôÓdLlThP Rª¯] AofNLoLs ùY°úV ¨ßjRlThPÕ Hu?

CkÕ URm (ûNY. ûYQYm) ùRôPoTô] £X úLs® T§pLs

£X úLs® T§pLs – 2

 

úUÛm BnÜ A¥lTûP«p BZUôL A±kÕ ùLôs[

GUÕ BnúYÓLû[Ùm GmØûPV ©\ ùY°ÂÓLû[Ùm TôodLÜm

BnúYÓLs

èpLs

BOOKS IN ENGLISH