Tel: +91 94448 17394 / 98400 03842
Email: tamilarsamayam2010@gmail.com
soulology of tamils vs american psychologyCreation vs evolution theoryWorld first language

soulology of tamils vs american psychology

Read More

Creation vs evolution theory

Read More

World first language

Read More

இந்து மதம் (சைவ, வைணவம்) தொடர்பான சில கேள்வி பதில்கள்

CkÕ URm (ûNY. ûYQYm) ùRôPoTô] £X úLs® T§pLs

1, Ck§Vô®u 280 TZûUVô] £Yu úLô®pL°p GjRû] úLô®pLs RªrSôh¥p CÚd¡u\]?
274

2, Ck§Vô®u TZûUVô] 108 ûYQYj §ÚlT§L°p GjRû] §ÚlT§Ls Rªr Sôh¥p CÚd¡u\]?
96,

3, ûNYjûR Y[ojR SôVuUôo GjRû] úTo?
63 úTo,

4, ûYQYjûR Y[ojR BrYôo GjRû] úTo?
12 úTo,

5, ûNYj§p ”úLô«p@@ Guß ùNôu]ôúX AÕ GûRd ϱdÏm? AÕ GeúL CÚd¡\Õ?
£RmTWjûRd ϱdÏm. AÕ RªrSôh¥p CÚd¡\Õ,

6, ûYQYj§p ”úLô«p@@ Gu\ôúX AÕ GûRd ϱdÏm? AÕ GeúL CÚd¡\Õ?
§ÚYWeLjûRd ϱdÏm. AÕ RªrSôh¥p Es[Õ.

7, ùTôÕYôL. ùTVoLû[ GqYôß ©¬dLXôm?
CÓϱl ùTVo (Arbitrary name)
LôWQl ùTVo (Logical name)

8, ”úU£Vô@@ GuTRtÏ Gu] ùTôÚs?
GiùQn Ft\lThPYo.

9, T¥jRYoLs. ùTôÕUdLs Aû]YÚdÏm StùNn§ûVd áßYRtLôL. úRôUô Y¯ §Wô®Pd ¡±vRYm GkùRkR úSôdÏL°p (Aspects) ®[dLlThÓs[],
1) ×WôQ úSôdÏ
2) CXd¡V úSôdÏ
3) Cû\«Vp RjÕY úSôdÏ
4) £tT®Vp úSôdÏ
5) YWXôtßúSôdÏ

10, Au× GuTûRd ϱdÏm Rªrf ùNôp Gu]?
£Ym,

11, AuúT EÚYô] LPÜÞdÏj Rª¯p Gu] ùTVo?
£Yu,

12, Sôm Aû]YÚm ¿eLôR CuTj§p CÚdL úYiÓm GuTRtLôL AuúT EÚYô] LPÜs U²R]ôLl ©\kRûRd áßm ûNY £jRôkRl TôPp Juû\ GÝRÜm.
”C\Yô CuTjÕ GûU CÚjR úYi¥l ©\Yô ØRpYu ©\kRôu@@

13, Tô®Vo TôYjûRl úTôdÏYRtLôL Cû\Yu T­Vô]ôo GuTûR ®[dÏm úRYôWl TôPûX GÝÕL,
”A®Vôn A®ÙUô¡ AÚdLUônl ùTÚdLUô¡l Tô®Vo TôYm ¾odÏm TWU]ônl ©WU]ô¡@@,,,,, AlTo úRYôWm Tô,G, 320

14, ÏÚYôL AYR¬jR LPÜs, úLôÓ BÙRjRôp ARôYÕ. UWd ùLômTôXô] BÙRjRôp ùLô¥V TôY ®û]ûVj ¾ojRôo GuTûR ®[dÏm ûNYl TôPûX GÝÕL,
”ÏÚY¥ Yô¡d ÏYXVm Ru²p §ÚY¥ ûYjÕj §\m CÕ ùTôÚs G] YôPôYûLRôu U¡rkÕ G]dÏ AÚ°d úLôÓ BÙRjRôp ùLôÓ®û] Lû[kúR@@

15, U²R]ôL YkR LPÜs ¾ûUûV ùYu\ôo Gu¡\ RuûUûV. ûNYm ×WôQ úSôd¡p GkRl ùTV¬p ®[dÏ¡\Õ?
ÏUWd LPÜs / ØÚLu,

16, £YàûPV úYß ùTVoLs VôûY?
¿XLiPu. UúLvYWu. Rh£Qôêoj§. SPWôNu,,,,

17, ®xÔ®u úYß ùTVoLs VôûY?
§ÚUôp. ùTÚUôs. SôWôVQu. ùYeLúPNu….,

18, ûYQYj§p. ¿¬u úUp AûNVôÓTYo Gàm ùTôÚs RÚm LPÜ°u ùTVo Gu]?
SôWôVQu,

19, ØÚL²u úYß ùTVoLs VôûY?
ÏUWu. úYXu. LkRu. Lôoj§úLVu,,,,,,

20, U²R]ôL YkR LPÜs C\kÕ E«oùTt\ôo Gu¡\ RuûUûV. ûNYm ×WôQ úSôd¡p GkRl ùTV¬p ®[dÏ¡\Õ?
©sû[Vôo,

21, ©sû[VôÚûPV úYß ùTVoLs VôûY?
®SôVLo. LQT§. ®dú]xYo,,,,,

22, U²R]ôL YkR LPÜs ã¬Vû]l úTôu\ J°UVUô]Yo GuTÕ GkRl ùTV¬p ®[dLlTÓ¡\Õ?
IVlTu,
23, U²

R]ôL YkR LPÜs EXLl TûPl×dÏd LôWQUô]Yo GuTÕ GkRl ùTV¬p ®[dLlTÓ¡\Õ?
©WUu,

24, £kRû]«u ùY°lTôhÓ Y¥YeL°u BߨûXLû[d ϱl©PÜm,
£kRû] Y¥Ym,
ùNôp Y¥Ym,
GÝjÕ Y¥Ym,
K®V Y¥Ym,
×ûP£tT Y¥Ym,
£tT Y¥Ym,

25, ûNY. ûYQY £tTeLs Y¯ ®[dL ØtThP ùTôÕYô] LÚjÕ Gu]?
LPÜs U²R EÚ GÓjÕ. CqÜX¡tÏ YkÕ. Ruû]úV Tலி¬VôLd ùLôÓjRôo Guàm LÚjûR. NôRôWQ – ùTôÕ UdLs ®[e¡d ùLôsYRtLôL. £tTeLs Y¯ ®[dL ØVu\]o,

26, ûNYj§p ©Rô. ÏUôWu. T¬ÑjR B®Vô¡V êYûW CûQjÕd LôhÓm EÚYj§tÏ Gu] ùTVo?
úNôUôvLkRo,

27, ûYQY úSôd¡p £Yu. ®xÔ. ©WUô CûQk§ÚdÏm EÚYj§tÏ Gu] ùTVo?
Ømêoj§,

28, LPÜs JÚYúW, B]ôp CWiÓ ¨ûXL°p ùNVpTÓ¡u\ôo GuTûRd LôhÓm EÚYeL°u ùTVoLs Guù]u]?
AojRSôÃvYWo – A¬AWo,

29, AojRSôÃvYWo. a¬aWo B¡V CûY CWiÓm GûR ®[dÏ¡u\]?
AojRSôÃvYWo. a¬aWo B¡V CWiÓ EÚYeL°p £YàdÏ CPlTϧ«p Es[ CÚYÚm (Nd§Ùm. ®xÔÜm) T¬ÑjR B®Vô]Y¬u ùTi. Bi EÚYLeLú[ GuTûR ®[dÏ¡u\],

30, £Y²u EPm©u CPlTôLm ùTi Y¥YôL (Nd§) ®Y¬dLlThPôp. AÕ GqYôß Ï±dLlTÓ¡\Õ,
AojRSôÃvYWo,

31, £Y²u EPm©u CPl TôLm Bi Y¥YôL (®xÔ) ®Y¬dLlThPôp. AÕ GqYôß Ï±dLlTÓ¡\Õ?
A¬AWu G]lTÓm,

32, £YàûPV EPm©u CPÕTô§ BiY¥YUôLÜm. ùTi Y¥YUôLÜm £jR¬dLlTÓYÕ GûR ®[dÏ¡\Õ?
AuúT EÚYô] ©RôYô¡V LPÜ[ôm £Y²u EPm©u CPlTôLm T¬ÑjR B®ûV CWiÓ úSôd¡p £jR¬dÏm (metaphorism) EÚYL ¨ûXûVd LôhÓ¡\Õ.
ARôYÕ. ©RôYô¡V LPÜs. T¬ÑjR B®Vô¡V LPÜs (ùTi ¨ûX) ØRலிVûY ûNY úSôd¡p AojRSôÃvYWWôL ®[dLlThÓs[Õ,
©RôYô¡V LPÜs, T¬ÑjR B®Vô¡V LPÜs (Bi ¨ûX) B¡VûY ûYQY úSôd¡p A¬AW]ôL ®[dLlThÓs[Õ,

33, ”êuß RûXLs-JúW EPp@@ Es[ £Yu EÚYm êXm ®[dLlTÓ¡u\ LÚjÕ Gu]?.
”£Yu. Nd§. ÏUWdLPÜs@@ – ”£Yu. ®xÔ. ©WUu@@ G]l TpúYß Øû\L°p LPÜs êuß ®j§VôNUô] BsRjÕYUôLd LôQlThP úTô§Ûm. AYo êYWpXo – êuß BsRjÕYØûPV JúW LPÜú[ BYôo GuTûRúV úUtLiPûY LôhÓ¡u\],

34, úNôUôvLkRo – ®[dLm RÚL,
úNôUôvLkRo = N + EUô + vLkRo = EûU. LkRàPu Es[ LPÜs, ©RôYô¡V LPÜs £Y]ôLd LôhPlTÓ¡\ôo, T¬ÑjR B® ”ùTi@@ Gu\ ¨ûX«p EûUVôLd LôhPlTÓ¡\ôo; ULu Gu\ ¨ûX«p ”LkRu@@ LôhPlTÓ¡\ôo,

35, Ømêoj§ – ®[dLm RÚL,
¡±vRYj §¬jÕYd LÚjÕ ûYQYj§p Ømêoj§VôL ®[dLlThÓs[Õ,
LPÜs – £Y]ôLd LôhPlTÓ¡\ôo, ùTi Y¥Ym EûUdÏd T§XôL. ûYQYj§p. T¬ÑjR B®ûVd ϱdÏm Bi Y¥YUôL ®xÔ LôQlTÓ¡\ôo, vLkR²u CPj§p ©WUû]d Lôi¡ú\ôm – êYÚúU BQôLd LôQlTÓ¡u\]o, CÕ Ømêoj§Ls Guß ®[dLlTÓ¡\Õ,

36, SPWô_o – ®[dÏm RjÕYm Gu]?
U²R]ôL YkR LPÜs Ru Nô®u êXm ¾ûUûV ùYuß. NôûY ùYt± ùLôiPûRd ϱlTúR SPWô_o ®[dLUôÏm, CfNmTYm SûPùTt\Õ UVô]j§p. CúVÑ ¡±vÕ E«ojùRÝkRÕ UVô]j§p – LpXû\«p Rôu SPkRÕ, E«ojùRÝRp – U¡rf£dϬVÕ BÏm. U¡rf£dϬV ùYt± BÏm, G]úY CÕ ”B]kRdájÕ@@ Gußm. AqYôß BÓTYûW ”B]kRdájRu@@ Gußm ùNôpYo,

37, £YலிeL Y¯Tôh¥p ¡±vÕ®tÏ ØtThP èt\ôiÓL°p Tலி ùNÛjRlThPRô?
Tலி ùNÛjRlThPÕ,

38, £YdÏÓmT Y¯Tôh¥p Tலி EiÓ, N¬Vô – RY\ô?
RYß,

39, £YdÏÓmT Y¯Tôh¥p Tலி CpXôUp úTô]RtÏd LôWQm Gu]?
LPÜú[ U²R]ôL YkÕ Ruû]úV TலிVôd¡VRôp C² LPÜs ùTVWôp Tலி ùNÛjRj úRûY«pûX Gàm ¨ûX«p £YdÏÓmTm Tலி ¨û\úYt\d ùLôsûLÙûPVRôn ®[eÏ¡\Õ,

40, CúVÑ ËYàs[ Lp (E«Ús[ £YலிeLm) Guß AûZdLlTÓ¡\ôo, 1 úTÕÚ 2:4. ËYàs[ LpXô¡V CúVÑ ¡±vÕ Guß AYo ϱdLlTÓYÕ Hu?
LPÜÞûPV Au©u ùY°lTôhûP A±kÕ ùLôs[ ER®VÕ CvWúYp Y¯Tôh¥p Es[ LpXô¡V £YலிeLm BÏm, AûRl úTôp LPÜÞûPV Au©u ùY°lTôhûP EX¡tÏ ùY°lTÓj§VYo CúVÑ ¡±vÕ BYôo, úVôYôu 3:16, ¡±vÕ YÚYRtÏ ØtThP LôXeL°p Lp Juû\ ShÓ ARu êXm LPÜû[ Y¯TÓm ¨ûX«லிÚkÕ úYßThÓ. LPÜú[ CqÜX¡p U²R]ôL – ¡±vÕYôL YkRRôp. ËYú]ôÓ CqÜX¡p YkR U²Rd LPÜs. ”ËYàs[ Lp@@ Guß Ï±dLlTÓ¡u\ôo,

41, £YdÏÓmT Y¯Tôh¥p LPÜû[ ®[dÏm HÝ ×WôQl ùTVoLs VôûY?
£Yu. Nd§. ®xÔ. ÏUWu. ©sû[Vôo. ©WUu. IVlTu,

42. ”Km@@. ùTôÚs RÚL
”Km@@ GuTÕ êXl©WQY Uk§Wm Gu¡u\]o ûNYo, ”EXLj úRôt\j§tÏd LôWQUô] Jலி@@ G] CRtÏl ùTôÚs áß¡u\]o, §ÚUû\«p EXûLl TûPjR ØRp YôojûR CqYôß Ï±dLlTÓ¡\Õ,

43, ¡±vRYj§p £ÛûY GkRd LôXd LhPj§லிÚkÕ £\l©dLlThPÕ?
úWôUl úTWWN]ô¡V LôuvPuûPu ¡,©, SôuLôm èt\ôi¥p £ÛûYdÏf £\l×d ùLôÓjRôo, ARtÏl ©u]úW LôuvPuûPû]f úNokR ¡±vRYoLs £ÛûYdÏf £\l× ùLôÓjRôoLs,

44, ”úYRj§p Es[Õ ¿ß@@ Gu\ TôPலிp ϱl©PlTÓm úYRm GÕ?
”ûT©s@@. ¬d ØRலிV SôuÏ úYReL°p §Ú¿ßTt±V ϱl× CpûX,

45, NômTp ×Ru ¡ZûUdÏ Utù\ôÚ ùTVo Gu]?
§Ú¿tßj §ÚSôs,

46, G©úWVo 9:13 GûR ®[dÏ¡\Õ?
TôYm ¿dÏm T¬LôWl ùTôÚ[ôL CWjRØm. NômTÛm ®[eÏYûRd ϱd¡\Õ,

47, §Ú¿ß RVô¬dÏm Øû\ûVl TûZV HtTô¥p GkRl Tϧ ®[dÏ¡\Õ?
GiQôLUm 19Bm A§LôWm 2. 3. 5. 9 YN]eLs,

48, §Ú¿ß ®[dÏm êuß ¨ûXLs VôûY?
1, (¡±vÕ®u) UWQm
2. (¡±vÕ®u) E«ojùRÝRp
3. (¡±vÕ A°dÏm) TôYUu²l×,

49, ûNYoLs ùSt±«p §Ú¿t\ôp TÓdûLVô] êuß úLôÓLs ChÓ. ûUVd úLôh¥u Uj§«p NkR]l ùTôhÓm ARu Uj§«p ÏeÏUØm ûYlTÕ GûRd ϱd¡u\]?

§Ú¿t\ôp êuß úLôÓLs CÓYÕ êùYôÚ LPÜ[ô¡V ©Rô. ÏUôWu. T,B®ûVÙm. (êuß úLôÓLs) ûUVd úLôh¥p NkR]l ùTôhÓm ARu Uj§«p ÏeÏUØm ûYlTÕ, U²R]ôL YkR LPÜs. U²RûW ÁhÏm ùTôÚhÓ. £ÛûY«p (NkR]m) £k§V CWjRjûRÙm (ÏeÏUm) ϱd¡u\],

50, ûYQYoLs ùSt±«p §ÚUiQôp ùNeÏjRôL ”U@@ Y¥®p úLôÓLs ChÓ, ûUVj§p £Yl×dúLôÓ úUலிÚkÕ ¸úZ CÓYÕ GûRd ϱd¡u\Õ?
©Rô. ÏUôWu. T,B®Vôm êùYôÚ LPÜs. U²R]ôL YkR ¨ûX«p. CWjRm £k§ U²RûW ÁhùPÓjRôo GuT§p. CWjRm Y¥YûRd LôhP £Yl×d úLôÓ úUலிÚkÕ ¸ZôL CPlTÓ¡u\Õ,

ûNY £jRôkRm
51, úRôUôY¯ §Wô®Pd ¡±vRY Cû\«Vp èpL°u ùTVo Gu]?
ûNY£jRôkR Nôj§WeLs,

52, ûNY£jRôkR Nôj§WeL°u LôXm Gu]?
¡,©, 12Bm èt\ôiÓ ØRp
¡,©, 14Bm èt\ôiÓ YûW,

53, ûNY£jRôkR Nôj§WeLs ùUôjRm GjRû]?
14

54, ûNY£jRôkR Nôj§WeLÞs ãj§WjRôp B] Nôj§Wm GÕ?
£YOô]úTôRm,

55, ûNY£jRôkR Nôj§WeL°p ØRp Nôj§Wm GÕ?
§ÚÜk§Vôo,

56, ûT©°p á\lThÓs[ TûPl× ØRp Áh× YûW«Xô] ùNn§ûV 12 ãj§Wj§úXúV ®[dÏm ûNY £jRôkR Nôj§Wm GÕ?
£YOô]úTôRm

57, £YOô]úTôRj§u B£¬Vo ùTVo Gu]?
ùUnLiPôo,

58, £YOô]úTôRj§p ùUôjRm GjRû] ãj§WeLs Es[]?
12, (Tu²WiÓ)

59, ©\dÏmúTôúR YÚ¡u\ TôYjûR, ûNY£jRôkRm GqYôß Ï±d¡\Õ?
NLNUXm,

60, Sm ¾®û] Cû\YàûPV Sp®û]Vôp ¿dLlTÓ¡\Õ GuTûR ®[dÏm ûNY £jRôkRj ùRôPo GÕ?
CÚ®û] Jl×

61, Cû\Y]ôp Sm TôYm LÝYlTÓ¡\Õ GuTûR ®[dÏm ûNY £jRôkRj ùRôPo GÕ?
UXT¬TôLm

62, TôYm LÝYlThP BuUô. LPÜ°u TôRm NWi AûP¡\Õ GuTûR ®[dÏm ûNY £jRôkRj ùRôPo GÕ?
Nj§²TôRm,

——————————–

E«Úm BuUôÜm Ju\ô?

CkÕjÕYô – CkÕ URm

C]. Nô§ Ht\jRôrÜ – ®]ô ®ûP

T«t£d ùLôÓdLlThP Rª¯] AofNLoLs ùY°úV ¨ßjRlThPÕ Hu?

CkÕ URm (ûNY. ûYQYm) ùRôPoTô] £X úLs® T§pLs

£X úLs® T§pLs – 2

 

úUÛm BnÜ A¥lTûP«p BZUôL A±kÕ ùLôs[

GUÕ BnúYÓLû[Ùm GmØûPV ©\ ùY°ÂÓLû[Ùm TôodLÜm

BnúYÓLs

èpLs

BOOKS IN ENGLISH

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society Section – A 1) Science and Religion: “Science without religion is Lame; Religion without science is blind.” says Einstein. […]

Read More
St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography

St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography   Six different forms of expressions are: 1.        Verbal Form 3.        Written Form 4.        Pictorial Form 5.        Relief Form 6.        Icon form All these […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More
Uniqueness of Tamil language

Uniqueness of Tamil language   Can our experience be systematically and logically explained? Can we find systematic and grammatical explanation for our personal experiences in the languages of the world? […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More