Tel: +91 94448 17394 / 98400 03842
Email: tamilarsamayam2010@gmail.com
soulology of tamils vs american psychologyCreation vs evolution theoryWorld first language

soulology of tamils vs american psychology

Read More

Creation vs evolution theory

Read More

World first language

Read More

இன, சாதி ஏற்றாத்தாழ்வு – வினா விடை

C], Nô§ Ht\jRôrÜ Ï±jR

£X úLs® T§pLs

– ùR, úRYLXô

1, ”B¬Vo EVokRYo §Wô®Po RôrkRYo@@ Gu\ LÚjÕ EXLm ØÝYÕm TWYd LôWQUô«ÚkúRôo Vôo, Vôo?

No, ®pலிVm ú_ôuv, Uôdv ØpXo,

2, §Wô®Po GuTÕ C]jûRd ϱdÏUô? ApXÕ §Wô®P ùUô¯ úTÑTYoLû[d ϱdÏUô?

C]jûRd ϱdÏm,

3, §Wô®Po GuúTôo Vôo?

Ck§Vô®túLÙ¬V Ui¦u ûUkRo,

4, B¬Vo GuúTôo Vôo?

ùY°Sôh¥லிÚkÕ Ck§Vô®u ÁÕ ùYqúYß LôXeL°p TûPùVÓjÕ YkR

1, TôWºLo 2, ¡úWdLo 3, NLo 4, Ï`ô]o 5, aþQo Utßm Yô¦Tj§tLôL YkR 6, úWôUo B¡V Bß YûLd áhPj§]Úm ©tLôXj§p ‘B¬Vo@ Gàm ùTôÕl ùTVWôp ϱdLlThP]o,

5, Ck§Vô R®W EXL ùUô¯Ls G§Ûm B¬Vo Gu\ ùTVo GkR èt\ôiÓ YûW CPm ùT\®pûX?

¡,©, 18Bm èt\ôiÓ YûW,

6, B¬VoLs GkùRkR A¥lTûP«p Ju±ûQkR]o?

a, ùYsû[ ¨\m

b, ùY°Sôh¥லிÚkÕ YkRYoLs Gu\ ¨ûX

c, EsSôh¥]ûW APd¡Vô[ úYiÓm Gàm úTWôûN,

7, Ck§Vô®p Nô§ Ht\jRôrÜd ùLôsûL ªLl TZûUVô] LôXj§லிÚkúR CÚd¡u\Rô?

CpûX,

CpûX GuTRtÏ BRôWUôLl TZûUVô] NeL CXd¡VjûRd á\Xôm, NeL CXd¡Vj§p ϱl©PlTÓm SôuÏ Ï¥Ls ùRô¯p A¥lTûP«p ϱl©PlTÓ¡u\]úY R®W ©\l× A¥lTûP«p ApX,

8, NeL CXd¡Vj§p ϱl©PlTÓm SôuÏ Ï¥Ls Vôo Vôo?

TôQu. Tû\Vu. Õ¥Vu. LPmTu,

TôÓTYu = TôQu

Tû\V¥lTYu = Tû\Vu

Õ¥ RhÓTYu = Õ¥Vu

(Õ¥= EÓdÏ)

LPmûT ØZdÏTYu = LPmTu

CûY Nô§ Ht\jRôrÜ ApX,

9, NeL CXd¡Vj§p Rªrj RûXYoLû[d ϱdÏm ùTVoLs VôûY?

IVo – AkRQo – TôolTôu. CûY Rªrj RûXYoLû[d ϱjR ùTVoLs. B¬VÚdÏm ClùTVoLÞdÏm GkRj ùRôPo×m CpûX,

IVo-AkRQo- TôolTôu GuT] Rªrj RûXYoLû[Ùm RªZo NUVl ùT¬úVôoLû[Ùm ϱd¡u\úR R®W CYt±tÏm B¬VÚdÏm GkRj ùRôPoתpûX,

10, ©WôUQoLû[j §ÚêXo GqYôß Ï±l©Ó¡\ôo?

úTo ùLôiP TôolTôu. ARôYÕ úTôTôolTôu,

11, B¬V ©WôUQÚdÏ Øu× ûNY. ûYQYd úLô®pL°p §Wô®P ÏÚdLú[ éNô¬L[ôn CÚkR]o GuTûR GÓjÕd LôhÓm TZùUô¯ GÕ? ”TôolTôàdÏ êjR Tû\Vu úLhTô¬pXôUp ¸rf Nô§Vô]ôu@@,

12, Nô§ Ht\jRôrÜd ùLôsûL Ck§Vô®p GkR èt\ôi¥p EÚYôdLlThPÕ?

¡,©, 7Bm èt\ôi¥tÏl ©u,

13, Nô§ Ht\jRôrÜd ùLôsûLûV EÚYôd¡VYo Vôo?

ùY°Sôh¥லிÚkÕ Ck§Vô®p TûPùVÓjÕ YkR B¬Vo,

Ck§Vô®p Nô§ Ht\j RôrÜd ùLôsûL B¬V ©WôUQWô¡V B§NeLWo LôXj§p RoUUôL BdLlThPÕ,

AW£Vp Bh£Vô[oLû[d ûL«p ûYjÕd ùLôiÓ YuØû\ êXm CdùLôsûLûVl TWl©]o. CRtLôL B§ NeLWWôp ¨ßYlThP UPeLú[ NeLWUPeLs,

14, NÕo YoQm Gu\ôp Gu]?

NÕo = SôuÏ. YoQm = ¨\m. SôuÏ YoQeLs = SôuÏ Nô§Ls Guß ùTôÚs,

©WôUQu. bj¬Vu. ûY£Vu. ãj§Wu, CYtßs ØRp êYo B¬Vo. ãj§Wo UhÓm §Wô®P C]jRYo,

15, VôLj§u êXm bj¬Vo EÚYôdLlThPRôLd á\lTÓm CPm GÕ?

Wô_vRô²p Es[ UÜih A× (Mount Abu).

16, YWXôt±p bj¬VoLÞdÏd ùLôÓdLlThP ùTVo Gu]?

CWô_×j§Wo,

17, YWXôtß B£¬VoL[ôp úTnLs (Devils) Guß Ï±l©PlThPYoLs Vôo?

aýQoLs,

18, Ck§Vô ØÝYÕm Es[ §Wô®Po GkR CWiÓ ©¬ÜL°p úNodLlThÓs[]o?

ãj§Wo – TgNUo,

19, §Wô®P¬p EVokR Nô§ GuúTôo Vôo?

B¬VúWôÓ ReLû[ JußTÓj§d ùLôiPYoLs,

20, §Wô®P¬p CûPlThP Nô§«]o Vôo?

B¬VÚdÏ A¥T¦kRYoLs,

21, §Wô®P¬p ¸rfNô§«]o Vôo?

B¬VûW G§ojRYoLs,

22, §Wô®Po. B¬VWôp IkÕ ©¬ÜL[ôL GqYôß ©¬dLlThP]o?

1, £YôfNô¬Vôo – ©WôUQ UVUôdLlThPYoLs,

2, Ntãj§Wo – B¬VÚdÏj ÕûQ úTô]YoLs,

3, ãj§Wo – B¬VÚdÏ A¥T¦kRYoLs,

4, TgNUo – B¬VûW G§ojRYoLs,

5, UûX Nô§«]o – UûXdÏj Rl© K¥l úTô]YoLs,

23, B¬VoL°u G§¬ Vôo?

§Wô®P ÏÚdLÞm. Oô²LÞm BYo, CYoLs B¬VûW G§ojRRôp TgNUo (A) G§¬ G] Øj§ûW ÏjRlThP]o,

24, TgNUoLs-¾ Y[ojÕj §ÚUQm ùNnYôoLs, N¬Vô? RY\ô?

RYß,

25, Nô§ Ht\j RôrÜdùLôsûL GRu A¥lTûP«p ¨ûX ¨t¡\Õ?

UR Sm©dûL«u A¥lTûP«p,

26, Nô§. C] úYßTôhûP ûNY. ûYQY NUVeLú[ôÓ CûQjRYo Vôo?

B§ NeLWo,

27, Nô§ Ht\jRôrÜd ùLôsûLûV ¨ûX¨ßjR B§NeLWo EÚYôd¡V ¨ßY]m VôÕ?

NeLWUPeLs,

28, B§NeLWo GjRû] NeLWUPeLû[ EÚYôd¡]ôo? AûY GeùLeúL Es[]?

4 NeLWUPeLs, AûY;

1), ú_ôμ UPm – Ej§W©WúRNm,

2), ÕYôWûL UPm – Ï_Wôj,

3), é¬ UPm – J¬Nô,

4), £ÚeúL¬ UPm – LoSôPLm,

29, B§NeLWo LôXj§tÏl ©\Ï ªL AiûUd LôXj§p RªZLj§p EÚYôdLlThP UPm GÕ?

Lôg£ NeLWUPm,

30, B¬V YojRj§u Bh£dLôXm GÕ?

¡,©, 7Bm Öôt\ôi¥லிÚkÕ ¡,©, 12Bm Öôt\ôiÓ YûW,

31, Ntãj§Wo Guß AûZdLlTÓTYo Vôo Vôo?

ûNY úY[ô[o. ûNY ùNh¥Vôo. ûNY ØRலிVôo. LôoLôjRôo,

32, B¬V UVUôdLlThP ãj§Wo Vôo?

£YfNô¬VôoLs,

33, B¬VoL[ôp EÚYôdLlThP ¾V RjÕYeLs VôûY?

1, ¨\ùY±j RjÕYm,

2, C]ùY±j RjÕYm,

3, Nô§ùY±j RjÕYm ØRலிV],

34, ¨\ùY±ûV ¨ûXSôhÓm èp GÕ?

UàRoU Nôv§Wm Guß ùNôpXlTÓm Uàèp,

35, UàRoU Nôv§WjûR Be¡Xj§p ùUô¯ùTVojR IúWôl©Vo Vôo?

No,®pலிVm ú_ôuv,

36, No,®pலிVm ú_ôuv GkR Bi¥p UàRoU Nôv§WjûR Be¡Xj§p ùUô¯ ùTVojRôo?

¡,©, 1794,

37, B¬Vo úTôÚdÏl TVuTÓj§V ®XeÏ GÕ?

줞W,

38, TûZV ûNY. ûYQYd úLô®pL°p Vôo éNô¬L[ôn CÚkRôoLs?

ûNYd úLô®pL°p Tû\VoLÞm. ûYQYd úLô®pL°p TôQoLÞm éNô¬L[ôn CÚkR]o,

39, ûNYd úLô®pL°p Tû\VÚm ûYQYd úLô®pL°p TôQÚm éNô¬L[ôn CÚkR]o GuTRtÏ BRôWUôL CÚYo ùTVoLû[d á\Üm?

SkR]ôo. §ÚlTôQôrYôo, £RmTWj§p SkR]ôÚm. §ÚYWeLj§p §ÚlTôQôrYôÚm ùLôûX ùNnVlThPûU BrkÕ £k§jRtϬVÕ,

40, ©WôUQu GuTÕ Nô§«u ùTVWô? ùLôsûL«u ùTVWô?

ùLôsûL«u ùTVo,

£Yû] Y¯TÓTYu ûNYu,

®xÔûY Y¯TÓTYu ûYQYu,

©WUû] Y¯TÓTYu ©WôUQu G]úY. ©WôUQu GuTÕ ùLôsûL«u ùTVo, B]ôp CÕ ©u]o Nô§l ùTVWôL Uôt\lThPÕ,

41, ÏûL«¥d LXLm Gu\ôp Gu]? GkR èt\ôi¥p SûPùTt\Õ?

Ck§Vô®p Nô§ Ht\jRôrÜd ùLôsûLûV EÚYôd¡V B¬V ©WôUQoLs, AW£Vp Bh£Vô[oLû[d ûL«p ûYjÕd ùLôiÓ. YuØû\ êXm Nô§ Ht\jRôrÜd ùLôsûLûV SûPØû\lTÓj§]ôoLs. G§ojRYoLs ùLôûX ùNnVlThP]o, Ut\YoLs LôÓLÞdÏ K¥ ÏûLL°p J°kÕ YôZ úYi¥V ¨olTkRj§tÏs[ô«]o, B]ôp. AeúLÙm AYoLû[j ÕWj§f ùNuß ÏûLLû[ C¥jÕ AYoLû[j Rôd¡ ùLôûX ùNnR]o, CÕ ÏûL«¥d LXLm Guß ùNôpXlTÓ¡\Õ, Rªr Sôh¥p ¡,©, 13Bm Öôt\ôi¥p CÕ SûPùTt\Õ,

42, B¬V C]m Tt±V LÚjÕ GkR èt\ôi¥tÏl ©u]o EXLm ØÝYÕm TW®tß?

¡,©, T§ù]hPôm Öôt\ôi¥tÏl ©\Ï,

43, ¶hX¬u ùLôsûLdÏ Gu] ùTVo?

Sô£Nm,

44, ×ÕÙLd ùLôsûLdÏ A¥lTûP GÕ?

©WôU½Vm,

45, §Wô®PoL°u êX èpLÞdÏj §ûN §Úl×m YûL«p ®[dLm Gݧ êYo Vôo?

NeLWo. CWôUôà_o. UôjÕYo,

46, ¡ZdÏ SôÓL°u ײR èpLs Gu\ RûXl©p Uôdv ØpXo á±V RY\ô] LÚjÕLs Guù]u]?

B¬V¬u ùUô¯ NUv¡ÚRm, NUv¡ÚRj§Ûs[ CXd¡VeLÞm úYReLÞm B¬VÚûPV], G]úY. B¬VúW EVokR TiTôhûP EûPVYo, B¬VúW §Wô®PÚdÏl TiTôhûPd Ltßd ùLôÓjR]o GuTûYúV RY\ô] LÚjÕLs BÏm,

47, IúWôl©Vo Ck§VôûY Bh£ ùNnR úTôÕ VôÚdÏ ‘Ck§V IúWôl©Vo ‘Indo – Europeans’ Gu\ ùTVo ùLôÓjR]o?

Ck§Vô®p Es[ ©WôUQo EhTP Es[ B¬VoLÞdÏ,

48, ‘International Aryan League’ Gu\ AûUlûT Vôo Vôo CûQkÕ EÚYôd¡]o?

Ck§V B¬VoLÞm IúWôl©VoLÞm CûQkÕ EÚYôd¡]o,

49, B¬V C]úU EXûL B[l ©\kR C]m Guß á± Vôo VôûWd ùLôuß Ï®jRôu?

¶hXo. §Wô®P Y¯ YkR 60 CXhNm ëRoLû[d ùLôuß Ï®jRôu,

50, Nô§ Ht\jRôrÜd ùLôsûLûV ¨ûX SôhP CVe¡ YÚm AûUl×Ls VôûY?

Bo,Gv,Gv, Tô._.L, ®vY ¶oÕ T¬`j,. TwWe Rs, £YúN]ô,

(R.S.S., B.J.P., V.H.P., Bajrang Dal, Shivsena),

—————————–

E«Úm BuUôÜm Ju\ô?

CkÕjÕYô – CkÕ URm

C]. Nô§ Ht\jRôrÜ – ®]ô ®ûP

T«t£d ùLôÓdLlThP Rª¯] AofNLoLs ùY°úV ¨ßjRlThPÕ Hu?

CkÕ URm (ûNY. ûYQYm) ùRôPoTô] £X úLs® T§pLs

£X úLs® T§pLs – 2

úUÛm BnÜ A¥lTûP«p BZUôL A±kÕ ùLôs[

GUÕ BnúYÓLû[Ùm GmØûPV ©\ ùY°ÂÓLû[Ùm TôodLÜm

BnúYÓLs

èpLs

BOOKS IN ENGLISH

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society Section – A 1) Science and Religion: “Science without religion is Lame; Religion without science is blind.” says Einstein. […]

Read More
St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography

St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography   Six different forms of expressions are: 1.        Verbal Form 3.        Written Form 4.        Pictorial Form 5.        Relief Form 6.        Icon form All these […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More
Uniqueness of Tamil language

Uniqueness of Tamil language   Can our experience be systematically and logically explained? Can we find systematic and grammatical explanation for our personal experiences in the languages of the world? […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More