Tel: +91 94448 17394 / 98400 03842
Email: tamilarsamayam2010@gmail.com
soulology of tamils vs american psychologyCreation vs evolution theoryWorld first language

soulology of tamils vs american psychology

Read More

Creation vs evolution theory

Read More

World first language

Read More

தமிழர் ஆன்மவியல் ஞானசபை

 

Nô§. UR úYßTôÓLû[d LPkÕ

Aû]YÚm CûQkÕ Cû\Y¯TôÓ ùNnÙm

RªZo BuU®Vp Oô]NûT

Juú\ ÏXm JÚYú] úRYu@

JúW UkûR JúW úUnlTu@

Gàm ûUVlùTôÚ°p

BuU®Vp A¥lTûP«p RªZo BuU®Vp Oô]NûT SûPùTß¡u\Õ,

Nô§ UR úYßTôÓLû[d LPkR ¨ûX«p

Aû]YÚm Au× NúLôRWoL[ôL

CûQkÕ SPjÕm Y¯TôPôL CkR Oô]NûT UXokÕs[Õ,

Ck§Vô Nô§ Ht\jRôrÜ ùLôsûL«u ©¥«­ÚkÕ ®ÓRûX AûPV ØÝ CWÜ ©WôojRû] 09,05,2003 ØRp JqùYôÚ UôRØm CWiPôm ùYs°d ¡ZûU CWÜ SPjRlThPÕ, 100BYÕ ØÝ CWÜ ©WôojRû] 12,08,2011 Auß ¨û\Ü ùTt\Õ, 100BYÕ ØÝ CWÜ ©WôojRû]«u ¨û\®p RªZo BuU®Vp Oô]NûT UXokÕs[Õ,

TVeLWYôReLÞdÏm. ¾®WYôReLÞdÏm Øtßl ×s° ûYjÕ.

Aû]YûWÙm C]. Nô§. UR Ht\jRôrYt\ ¨ûX«p Ju±ûQlTÕ

RªZo BuU®Vp

GuTûRj RUÕ 40 BiÓLhÏ úUXô] Bn®p

LiP±kRôo úTWô£¬Vo Øû]Yo Ø,ùRnYSôVLm, Rôm LiP±kR EiûUûV

EXL NØRôVj§tÏ GÓjÕf ùNuß EXL NØRôVj§p AuûTÙm Id¡VjûRÙm NúLôRWjÕYjûRÙm Y[odL úYiÓm

Gàm úSôd¡p ®j§ÓYRôL Cû\VÚ[ôp CkRj RªZo BuU®Vp Oô] NûTûVj ùRôPe¡ SPj§ YÚ¡u\ôo,

LPkR 21,8,2011 Auß ùRôPe¡V

RªZo BuU®Vp Oô]NûT

ùRôPokÕ JqùYôÚ Oô«tßd¡ZûU UôûX 6 U¦ ØRp

SûPùTtß YÚ¡u\Õ,

Aû]YûWÙm Au×Pu AûZd¡uú\ôm,

SUÕ Oô]NûT«p TôPlTÓ¡u\ TôPpLs

TôPp Gi – 1

TôPp Gi – 2

TôPp Gi – 3

TôPp Gi – 4

TôPp Gi – 5

TôPp Gi – 6

TôPp Gi – 7

TôPp Gi – 8

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society Section – A 1) Science and Religion: “Science without religion is Lame; Religion without science is blind.” says Einstein. […]

Read More
St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography

St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography   Six different forms of expressions are: 1.        Verbal Form 3.        Written Form 4.        Pictorial Form 5.        Relief Form 6.        Icon form All these […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More
Uniqueness of Tamil language

Uniqueness of Tamil language   Can our experience be systematically and logically explained? Can we find systematic and grammatical explanation for our personal experiences in the languages of the world? […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More
Powered By Indic IME