Tel: +91 94448 17394 / 98400 03842
Email: tamilarsamayam2010@gmail.com
soulology of tamils vs american psychologyCreation vs evolution theoryWorld first language

soulology of tamils vs american psychology

Read More

Creation vs evolution theory

Read More

World first language

Read More

தமிழ் நாட்டைத் தமிழரே ஆள வேண்டும்

ùRÛeÏ SôhûPj ùRÛeLo BÞ¡u\ôoLs; Lu]P SôhûPd Lu]Po BÞ¡u\ôoLs; UûXVô[ SôhûP UûXVô°Ls BÞ¡u\ôoLs, B]ôp.

Rªr SôhûPj RªZo ApXôR Ak¨Vo BÞYÕ Hu?

Rªr Sôh¥u ÁÕ TûP GÓjÕ YkÕ RªZo ¨XeLû[Ùm ÅÓLû[Ùm ûLlTt±. RªZoLû[ SÑd¡. C¯ÜTÓj§ BiP Ak¨Vo. Rªr Sôh¥p NLX YN§Lú[ôÓm Re¡ CÚkÕ Rªr SôhûP BÞ¡u\ôoLs,
Ïû\ á\lTP úYi¥VYo Vôo?

Uu]o Bh£ Uû\kÕ UdLs Bh£ SûPùTßm Ck§Vô®p. Rªr UdLs ªL ªL A§LUôL YôÝ¡u\ Rªr SôhûPj RªZWpXôR Ak¨Vo BÞ¡u\ôoLs Gu\ôp Ïû\ á\lTP úYi¥VYoLs Rªr UdLú[ GuTÕ ùY°lTûP, CRtÏd LôWQm Gu]? RªZoLÞdÏs JtßûU CpûX,
Hu JtßûU CpûX?

Rªr UdL°p êuß ©¬®]ûW Sôm Tôod¡uú\ôm, Al©¬ÜLs 1, Øuú]±VYoLs 2, ©tTÓjRlThPYoLs 3, RôrjRlThPYoLs,

1, CXeûL«p AûUfNo TR® Y¡dÏm LÚQôûYÙm PdXv úRYô]kRôûYÙm úTôuß. Rªr C]jûRÙm. Rªr ùUô¯ûVÙm. RªZo TiTôhûPÙm. RªZo NUVjûRÙm Ak¨VoLÞdÏd Lôh¥d ùLôÓjRYoLs. Rªr C]j§p Øuú]±V ©¬®p CÚd¡u\ôoLs,

2, CWôUu BiPôùXu]? CWôYQu BiPôùXu]? Guàm ¨ûX«p YôrkR ùTôÕ UdLs ©tTÓjRlThP ©¬®p CÚd¡u\ôoLs,

3, £eL[oLû[ G§ojÕl úTôWô¥VYoLÞm AYoLû[f NôokúRôÚm Cuß ØsúY­«p AûPdLlThÓ. SÑdLlTÓ¡u\ôoLú[. AûRl úTôuß. Ak¨VoLû[ G§ojÕl úTôWô¥V TWmTûW«]o RôrjRlThP ©¬®p CÚd¡u\ôoLs,

CkR êuß ©¬ÜL°p JqùYôÚ ©¬Üm. úUÛm TX ©¬ÜL[ô¡V Nô§L[ôLl ©¬dLlThÓs[], CR]ôp. Rªr UdLÞdÏs JtßûU HtThÓ®PôRT¥. Ak¨VoLs. Nô§l ©¬ÜLû[l TVuTÓj§. RªZoLû[l ©[ÜTÓj§ APd¡ Bh£ ùNnÕ YÚ¡u\ôoLs,

®ÓRûXdÏ Y¯-Nô§ Ht\jRôrÜ J¯l×

CR]ôp Lôh¥d ùLôÓjR TWmTûW«]o RªZoL°p ReLû[ úUp Nô§ Guß ùTÚûU ùLôsÞm C¯ ¨ûXÙm. Ak¨VoLû[ G§ojR TWmTûW«]o RªZoL°p. C¯Nô§«]o G] C¯ÜTÓjRlTÓm ùLôÓûUÙm Nô§«u ùTVWôp SPkÕ YÚ¡u\],

CûRf N¬lTÓjRôUp Rªr C] JtßûUûV EÚYôdL Ø¥VôÕ; Rªr C] JtßûUûV EÚYôdLôUp Ak¨Vo Bh£ûV ¿dL Ø¥VôÕ, CkR Nô§ Ht\jRôrÜd ùLôsûL URj§u ùTVWôp. UdLs Es[j§p ×ÏjRlThÓs[ûUVôp. UdLû[ ®Ó®dL ØVu\ RkûR ùT¬VôÚm. PôdPo AmúTjLôÚm. RuUô]Øs[YoLs ©\lTôp YÚm Nô§«u ùTVWôp SmûU C¯ÜTÓjÕ¡u\ URjûR ùYßjÕ Sôj§LWôLÜm. úYß URj§tÏ Uô\Üm Ltßd ùLôÓjRôoLs,

CYoLs CÚYÚm YôrkR LôXj§p ”CkÕjÕYô@@ Guàm Nô§ Ht\jRôrÜd ùLôsûL úYß; ”RªZo NUVm@@ Guàm CkÕ URm úYß Guàm BWônf£d LÚjÕLs ùY°úV YW®pûX,
”CkÕjÕYô@@ GuTÕ Uàèp ùLôsûL

‘CkÕjÕYô@ GuTÕ JÚ URm ApX; B¬VYojRj§p EÚYôdLlThP NhP èXô¡V Uàèp ùLôsûL, AÕ Nô§ Ht\jRôrÜd ùLôsûLûVd áßYÕ; Uàèp ùLôsûLdÏ Be¡úXVo ùLôÓjR ×ÕlùTVúW ‘CkÕjÕYô@(Hinduism) GuTÕ YWXôß, Be¡úXVoL[ôp CkÕjÕYôd ùLôsûL«u A¥lTûP«p 1794 Cp CVt\lThP Hindu Law Cuû\V Ck§V AW£Vp NhPj§p CPm ùTt±Úd¡\Õ, CR]ôp ØvÄm URm. ¡±vRY URm úTôuß CkÕ URj§tÏ SUÕ Ck§V AW£Vp NhPj§p CPm CpûX, CR]ôp CkÕjÕYôd ùLôsûLdÏs CkÕ URm A¥ûUlTÓjRlThÓ Nô§ Ht\jRôrÜd ùLôsûL Ck§V AW£Vp NhPjRôp TôÕLôdLlThÓ YÚ¡\Õ,

”CkÕ URm@@ GuTÕ RªZo NUVm

‘CkÕ URm@ GuTÕ Nô§ Ht\jRôrÜd ùLôsûLdÏ G§Wô] Rªr C] UdL°u úYR èXô¡V ‘Rªr Uû\@ G]lTÓm §ÚdÏ\°u Y¯. RªrSôh¥p Td§ CVdLUôLj úRôu±. ûNYm. ûYQYm Guàm CÚ©¬ÜL[ôL Y[okÕs[ RªZo NUVm BÏm, RªZo NUVj§tÏ Be¡úXVo Bh£d LôXj§p EÚYô] ×Õl ùTVúW ‘CkÕ URm@ (Hindu Religion) GuTÕ YWXôß,

‘CkÕ URm@ GuTÕ §ÚdÏ\s A¥lTûP«p RªZoL[ô¡V Sm Øuú]ôoL[ôp EÚYôdLlThP JÚ £\kR Uô°ûL, CkR Uô°ûLdÏs ‘CkÕjÕYô@ Guàm ùLô¥V SfÑl Tôm×Ls Ï¥úV±Ùs[], SfÑl Tôm×Lû[ ùYßjÕ Sôj§LWô¡ Uô°ûL«u ÁÕ LpùX±YúRô. Uô°ûLûVl Tôm×LÞdÏd ùLôÓjÕ ®hÓ Sôm ùY°úVßYúRô úRûY CpûX; Tôm×Lû[l ©¥jÕ Tôm×l TiûQdúLô. ApXÕ Lôh¥túLô Aàl©®hÓ Uô°ûLûVf ÑjRlTÓj§. Sôm Ï¥úVßYúR Cuß AY£VUô¡\Õ, ARôYÕ CkÕ URjûR A¥ûUlTÓj§Ùs[ CkÕjÕYôd ùLôsûLûV ¿d¡. CkÕ URj§tÏj R²f NhPm CVt\lTP úYiÓm, AlùTôÝÕRôu CkÕ URm CkÕjÕYôd ùLôsûL«u ©¥«­ÚkÕ ®ÓRûX ùTtß Ut\ UReLû[l úTôuß EXL[ô®V ¨ûX«p RûX ¨ªokÕ ¨tL CVÛm, ARtϬV ØVt£Ls GÓdLlThÓ YÚ¡u\],

A±®Vp Y¯«p RªZo BuU®Vp

CkÕ URf NhPm CVt\lThÓ CkÕ URm ÑjRlTÓjRlThPôp CkÕjÕYôYô¡V Nô§ Ht\jRôrÜd ùLôsûLûV ùYßdÏm RuUô]j RªZo. RªZo NUVUô¡V CkÕ URj§tÏ G§WôL Sôj§LWôYúRô. CkÕ URjûRd ûL®hÓ URm UôßYúRô úRûY CpXôUp úTôn®Óm, CRtÏ. A±®Vp Y¯«p LPÜû[ A±YRtÏ Y¯LôhÓm BuU®Vp (Soulology) ÕûQ ׬¡\Õ, UReLû[d LPkÕ LPÜû[ A±®Vp Y¯«p ¨ûXSôhÓm CkR BuU®Vp RªûZj R®W EX¡Ûs[ úYß GkR ùUô¯«Ûm úYß GkR URj§Ûm CpûX,

Rªr ùUô¯«u £\l×m. RªZo NUVj§u £\l×m. RªZo BuU®V­u £\l×m Cuß Uû\kÕ ¡Pd¡u\], CYtû\ EXLm A±kÕ TVuùT\ RªZoLs A¥ûUj Rû[«­ÚkÕ ®ÓThÓj Rªr SôhûPj RªZúW B[ úYiÓm GuTûR EQW úYiÓm,

– Aû]jÕj RuUô]j RªZoL°u áhPûUl×

ϱl×: CeúL ùLôÓdLlThÓs[ BnÜd LÚjÕLû[ UßdL ¨û]dÏm A±OoLû[l TpLûXd LZL BnÜdÏ YWúYt¡uú\ôm,

 

”Rªr SôhûPj RªZúW B[ úYiÓm@@

Guàm  úLô¬dûL

¨VôVUô]Rô?  Ck§V Cû\VôiûUdÏ Ht\Rô?

Ck§V Cû\VôiûU

Ck§Vô 1947Cp ùYsû[V¬PªÚkÕ ®ÓRûXVûPkRÕ; ùYsû[Vo Ck§Vô®­ÚkÕ ùY°úVt\lThÓ®hP]o, Ck§Vô ùUô¯ Y¯ Uô¨XeL[ôLl ©¬dLlThÓ. AkRkR Uô¨X ùUô¯«]o AkRkR Uô¨XjûR Bh£ ùNnÕ YÚ¡u\]o, CÕ SûPØû\, CR]ôp ”Ck§V Cû\VôiûU@@ GuTÕ Uj§V AûUfNWûYÙm Uô¨X AûUfNWûYLÞm CûQkR Ju\ôL CÚd¡\Õ,

‘Ck§VôûY Ck§VoLú[ B[ úYiÓm@

GuTÕm

‘Rªr SôhûPj RªZoLú[ B[ úYiÓm@

GuTÕm

Ck§V Cû\VôiûU Rªr C]j§tÏd ùLôÓjÕs[ ¨VôVUô]  E¬ûUVôÏm,

Ak¨VoLÞm A¥ûULÞm

CkR ¨ûX«p ”Rªr SôhûPj RªZoLú[ B[ úYiÓm@@ Guàm úLô¬dûL Ck§V Cû\VôiûUdÏ G§Wô]Õ G]d ÏWp GÝlס\YoLs. Rªr Sôh¥p YôÝm RªZWpXôR. RªZodÏ G§Wô] Ak¨VoLÞm. Ak¨VoL°u A¥ûULÞúUVôYo,

Ck§VôûY ùYsû[Vo BÞYRtÏ Øu]o Rªr Sôh¥u ÁÕ TûPùVÓjÕ YkR RªZWpXôR Ak¨VoLs. RªZoL°PªÚkÕ ©ÓeLlThP Aû]jÕ YN§LÞPu ¨WkRWUôLj Re¡Ùs[]o,

Ck§Vô ®ÓRûXVûPkRÜPu ùYsû[VWô¡V ùY°Sôh¥]ûW Ck§VôûY ®hÓ ùY°úVt± ®húPôm, B]ôp. Rªr Sôh¥u ÁÕ TûP GÓjÕ YkÕ. Rªr C]jûR APd¡. SÑd¡. C¯ÜTÓj§ BiP RªZWpXôR Ak¨Vo ùY°úVt\lTP®pûX, CR]ôp. RªZWpXôR Ak¨Vo Rªr SôhûP BÞm ¨ûX EÚYô¡Ùs[Õ, úUÛm. ”Rªr SôhûPj RªZúW B[ úYiÓm@@ Guß úLôÚYÕ. Ck§V Cû\VôiûUdÏ G§Wô]Õ GuTÕ úTôu\ UôVj úRôt\jûR CkR Ak¨VoLÞm AYoLÞûPV A¥ûULÞm EÚYôd¡ YÚ¡u\]o,

A¥ûULs Li¥dLlTP úYi¥VYoLs

Ck§Vô®u UÚUL[ô¡V Ck§VWpXôR úNô²VôLôk§ Ck§Vl ©WRUWôL BÏmT¥j úRokùRÓdLlThÓ. Ck§VôûY B[ ØtThPùTôÝÕ. ‘ùY°SôhûPf úNokRYo Ck§VôûY B[d áPôÕ; Ck§VôûY Ck§VúW B[ úYiÓm@ Gu\ G§ol×d ÏWp GÝkRÕ, AlùTôÝÕ. úNô²VôLôk§ Lh£dÏj RûXûU Rôe¡d ùLôiÓ. Bh£j RûXûUdÏ Ko Ck§VÚdÏ CPm ùLôÓjRôo, AûRl úTôuß. Rªr Sôh¥p YôÝm RªZWpXôRôo RªZûW B[ ®ÚmTôUp. AYÚûPV Lh£ûVf úNokR RªZûW Bh£«p AUoj§®hÓ. Lh£dÏj RûXûU RôeLúYiÓm, CûR ®ÚmTôRYo. Rªr C]jûR A¥ûUlTÓj§ A¯dL ®Úm×m Ak¨Vo BYôo GuT§p IVm CpûX, RuUô]j RªZoLs AjRûLV Lh£«p CÚdLUôhPôoLs, CÚdLÜm áPôÕ, Ak¨VoLs RûXûU«p ÑLm LôÔm A¥ûULs Li¥dLlTP úYi¥VYoLs GuT§p IVm CpûX,

Ck§Vô TX ùUô¯ úTÑm Uô¨XeL[ôL CÚd¡u\ LôWQjRôp. Ut\ Uô¨XeL°p RªZo AûUfNWôdLlTh¥ÚkRôp. AkR Uô¨XjRYo CeÏm. AeÏs[ Gi¦dûLdúLtT AûUfNWôdLlTPXôm, RªrSôh¥p CkR ¨ûX CÕYûW Gi¦lTôodLlTP®pûX, CRu LôWQUôLúY Rªr C]m Ak¨VoL[ôp §hPªhÓ A¯dLlTÓ¡u\Õ, A¯kÕ ùLôi¥ÚdÏm

Rªr C]m-Rªr ùUô¯-RªZo TiTôÓ-RªZo NUVm

A¯dLlTPôUp TôÕLôdLlTP. Rªr SôhûPj RªZúW B[ úYiÓm Guàm úLô¬dûL CkRd LôXj§p GÝlTlTP úYi¥VÕ LôXj§u LhPôVm BÏm, CR]ôp RªZo ApXôRYo Rªr C]jûR BÞYÕ Rªr C]j§tÏ C¯Ü BYÕPu. A¯ûYÙm ùLôÓlTÕ BÏm,

úTôWôhP YWXôß

CkRd úLôQj§p GeLû[f £k§dLj çi¥VÕ CXeûL«p SPkR Rªr C] A¯l× BÏm, CXeûL«p SPkR Rªr C] A¯lûT. Rônj RªZL UdL[ôp GqY[úYô ØVußm RÓjÕ ¨ßjR CVX®pûX, LôWQm Rªr C]j§tLôL EÚÏYRôL S¥jR Ak¨VoL°u RûXûU«p Ju±ûQkR RªZL AW£Vp Lh£Ls BÏm, TR® ®XÏYRôL A±®jRT¥ VôÚm TR® ®XL®pûX, CXeûL«p Rªr C]m A¯dLlThPûUdÏd LôWQm Rªr UdLû[ HUôtßm RªZL AW£Vp Lh£L°u S¥l× GuTûR EXLm A±kRÕ,

CkR ¨ûX«p Aû]jÕj RuUô]j RªZoL°u áhPûUl× Ru]ôp CVu\ûRf ùNnV Gi¦VÕ,

1,  ØRXôYRôL. 2011 NhPUu\j úRoR­u úTôÕ 234 úYhTô[oL°p CXeûLj RªZoLÞdLôLd ÏWp ùLôÓjÕ. GeLû[l úTôuú\ ûLRô] 46 úYhTô[oLÞdLôL. AYoLÞûPV Lh£. A¦ CYtû\l Tt±d LYûXlTPôUp  7 úTo ùLôiP BuÁL A¦ Rªr SôÓ ØÝYÕm TVQUô¡. úRoRp TWl×ûWûV ¨Lrj§VÕ,

2,  CWiPôYRôL. YôdL°l× Ø¥kÕ. úRoRp Ø¥ÜLs ùY°YÚYRtÏ Øu]o 30-4-2011 Auß ”Rªr SôhûPj RªZúW B[ úYiÓm@@ Guàm RûXl©p ¿§Uu\ BûQÙPu BolTôhPm SPj§VÕ,

3,  êu\ôYRôL. L¥ReL°u Y¯ Sôm ®ÓjR úYiÓúLôû[ Htßd ùLôs[ôUp RªrSôh¥u ØRpYWôLj RªZWpXôRYo 16-5-2011Cp TLp 12 ØRp 1 U¦dÏs TR® Ht\ úTôÕ. AkR úSWj§p RmØûPV ÕdLjûR ùY°lTÓjÕm RªZo NUV ùU[]l ©WôojRû] FoYXm SPjR ØVuß ûLÕ ùNnVlThPÕ,

RªZL ØRpYWôLj RªZo JÚYo TR® HtÏm YûW JqùYôÚ UôRØm SmØûPV úYiÓúLôû[ Htßd ùLôs[ôUp Ak¨Vo TR® Ht\ 16Bm úR§ TLp 12 ØRp 1 U¦ YûW SmØûPV RªZo NUV – ©WôojRû] – úTôWôhPm SPjRlTÓm,

©WôojRû] – úTôWôhPm Hu?

RªZL AW£Vp Lh£Ls Ak¨VoL°u RûXûU«p CûQkÕ S¥jR LôWQjRôp CXeûL«p Rªr C] A¯l× SûPùTt\Õ, CXeûL«p Rªr C]jûR A¯jÕf ÑûY LiP Rªr C]j§tÏ G§Wô] Nd§Ls. RªZWpXôRôo ÕûQÙPu Rônj RªZLj§Ûm AkR A¯l× úYûXûVf ùNnVj §hPªhÓd ùLôi¥Úd¡u\],

CkR ¨ûX«p Sôm Vô¬Pm ùNuß Øû\«ÓYÕ? – Aû]jÕ Bh£LÞdÏm RûXûUVô] ClúTWiPjûR BÞm Bh£Vô[Wô¡V GpXôm YpX Cû\Y²Pm Øû\«ÓYÕ Juú\ Y¯, CûR AW£Vp NhPlT¥ Aû]YÚm A±ÙUôß ùNnYÕRôu ©WôojRû] – úTôWôhPm,

4, SôuLôYRôL 16-6-2011 Außm

5, IkRôYRôL 16-7-2011 Außm

6, B\ôYRôL 16-8-2011 Außm

7, HZôYRôL 16-9-2011 Außm ûNRôlúThûP T]Lp Uô°ûLdÏ AÚ¡p LôYp Õû\ AàU§ÙPu Rªr SôhûPj RªZúW B[. GpXôm YpX Cû\Yû] úSôd¡. RªZo NUV – ©WôojRû] – úTôWôhPeLs SPjRlThP],

8, GhPôYRôL. 16-10-2011 Auß AúR CPj§p AúR úSWj§p AúR úTôWôhPm SPjRlTP CÚd¡\Õ,

Cl ©WôojRû] úTôWôhPjûR SPjÕYÕ Aû]jÕj RuUô]j RªZoL°u áhPûUl©u BuÁL A¦Vô] ”Juú\ ÏXm; JÚYú] úRYu@@ Guàm ùLôsûL«p Aû]jÕ UReLû[Ùm Ju±ûQdÏm BuU®Vp Oô] NûT BÏm, BuU®Vp Oô] NûT Oô«ßúRôßm UôûX 5 ØRp 7 YûW ᥠRªr SôhûPj RªZúW B[ £\l×l ©WôojRû] ùNnÕ YÚ¡\Õ,

ùRôPo×dÏ:-

úTWô£¬Vo Øû]Yo Ø, ùRnYSôVLm

JÚe¡ûQlTô[o.

Aû]jÕj RuUô]j RªZoL°u áhPûUl×.

278. ùLôuòo ùSÓgNôûX. AVu×Wm. ùNuû]-23,

04426743842; 9840003842 ; 9444817394

————————-

úUÛm BnÜ A¥lTûP«p BZUôL A±kÕ ùLôs[

GUÕ BnúYÓLû[Ùm GmØûPV ©\ ùY°ÂÓLû[Ùm TôodLÜm

BnúYÓLs

èpLs

BOOKS IN ENGLISH

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society

Soulology of the Tamils that Brings Unity in the world Society Section – A 1) Science and Religion: “Science without religion is Lame; Religion without science is blind.” says Einstein. […]

Read More
St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography

St. Thomas Dravidian Christianity and Iconography   Six different forms of expressions are: 1.        Verbal Form 3.        Written Form 4.        Pictorial Form 5.        Relief Form 6.        Icon form All these […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More
Uniqueness of Tamil language

Uniqueness of Tamil language   Can our experience be systematically and logically explained? Can we find systematic and grammatical explanation for our personal experiences in the languages of the world? […]

Read More
ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY

ORIGIN OF RACISM AND CASTEISM IN THE WORLD SOCIETY FOUR STAGES FOR SLAVERY: First stage – Ethnic Groups: Society living as ethnic groups all over the world. Second stage – […]

Read More
Powered By Indic IME